Văn bản "Quyết định 1706/QĐ-BTTTT năm 2011 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 19/10.2014

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1706/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Thuộc: CỤC QUẢN LÝ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1706/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình

Thuộc: Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại: Quyết định số 1237/QĐ-BTTTT ngày 01/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình trực thuộc Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử.

Địa chỉ: 17 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I

Dịch vụ

 

1.

Dịch vụ truyền hình cáp tương tự

Thông tư số 18/2009/TT-BTTTT ngày 28/5/2009(1)

II

Sản phẩm

 

2.

Máy phát hình

TCVN 5831:1999 (2)

3.

Máy phát thanh sóng cực ngắn

TCVN 6850-1:2001 (2)

TCVN 6850-2:2001 (2)

Ghi chú:

(1) Áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật tại Điều 3, Thông tư số 18/2009/TT-BTTTT ngày 28/5/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

(2) Các phép đo yêu cầu thực hiện tại nơi lắp đặt.

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 19/10/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1706/QĐ-BTTTT năm 2011 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1706/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 18/10/2011
Ngày có hiệu lực 18/10/2011 Ngày hết hiệu lực 19/10/2014
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1706/QĐ-BTTTT năm 2011 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close