ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1708/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH NINH BÌNH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2019.

Điều 2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn căn cứ Kế hoạch triển khai công tác KSTTHC của tỉnh, để chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, VP2, VP11
ĐN/KSTTHC2018

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH NINH BÌNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Ninh Bình)

TT

Nội dung công việc

Kết quả thực hiện

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

I. Công tác xây dựng văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ

1

Xây dựng văn bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ KSTTHC năm 2019

- Các văn bản chỉ đạo, điều hành;

- Kế hoạch thực hiện công tác KSTTHC;

- Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC trọng tâm;

- Kế hoạch tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC năm 2019

- Các Sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Tháng 01 năm 2019

2

- Triển khai thực hiện các nội dung theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh và việc tổ chức hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp; Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Kế hoạch hành động số 57a/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Thông tư số 02/2017/TT-CP ngày 30/10/2018 của Chính phủ.

- Tập huấn nâng cao kiến thức, nghiệp vụ KSTTHC.

- Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện;

- Kế hoạch và Hội nghị triển khai các Văn bản pháp luật liên quan đến công tác KSTTHC.

- Hội nghị tập huấn nghiệp vụ KSTTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019.

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Quý II năm 2019

3

Kiểm tra công tác KSTTHC và thực hiện việc giải quyết TTHC; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Kế hoạch Tự kiểm tra theo thẩm quyền về tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC ở các đơn vị, địa phương.

- Các Sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện.

Quý II - III năm 2019

- Kế hoạch kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KSTTHC, CCTTHC, giải quyết TTHC và Tiếp nhận xử lý các kiến nghị của tập thể cá nhân về hành vi hành chính, các quy định về thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch, thành lập Đoàn Kiểm tra và tiến hành thực hiện việc Kiểm tra tại các đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ.

Quý II - III năm 2019

II. Công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, địa phương

1

Dự thảo hồ sơ Quyết định công bố danh mục TTHC đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-CP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

- Cập nhật các quy định mới của TW, địa phương về quy định TTHC để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ các TTHC có liên quan (nếu được giao theo quy định của pháp luật).

- Quyết định công bố danh mục các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị.

- Các Sở, ban, ngành.

- Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên năm 2019

2

Dự thảo hồ sơ Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

- Các Sở, ban, ngành.

- Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên năm 2019

3

Đề xuất danh mục TTHC, xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Các Sở, ban, ngành.

- Văn phòng UBND tỉnh.

Quý IV năm 2019

4

Xây dựng quy trình một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo sự chỉ đạo của Chính phủ

Quyết định ban hành quy trình một cửa liên thông.

- Các Sở, ban, ngành.

- Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên

5

Niêm yết công khai và triển khai thực hiện các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

- Thực hiện niêm yết công khai toàn bộ các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Thực hiện đăng tải công khai TTHC trên trang Cơ sở Dữ liệu quốc gia về TTHC; trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương.

(Hình thức niêm yết thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-CP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ)

- Triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên năm 2019

III. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

1

Triển khai việc rà soát, đánh giá TTHC đã được chuẩn hóa; xây dựng phương án, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Kế hoạch hành động số 57a/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

- Các đơn vị, địa phương tự rà soát, chọn lựa các TTHC trong quá trình thực hiện xét thấy còn rườm rà, không cần thiết, thiếu hợp lý để đánh giá xem xét kiến nghị, đề nghị các cơ quan ban hành TTHC thực hiện việc đơn giản hóa TTHC; Tập trung, chú trọng tới việc cắt giảm thời gian thực hiện, hồ sơ, chi phí tuân thủ, điều kiện thực hiện TTHC (phấn đấu giảm 20% thời gian và chi phí tuân thủ).

- Xây dựng Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm và phương án đề xuất, kiến nghị về đơn giản hóa TTHC đã được chuẩn hóa của tỉnh năm 2019.

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện.

- UBND cấp xã.

Quý II năm 2019

IV. Kiểm soát TTHC trong quá trình dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh có quy định về TTHC

1

Đánh giá tác động quy định TTHC đặc thù trong dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh.

Thực hiện điền biểu mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ TTHC đặc thù trong dự thảo các văn bản QPPL của tỉnh có quy định về TTHC;

- Văn Phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản.

Thường xuyên năm 2019

2

Thẩm định quy định TTHC trong dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh có quy định về TTHC đặc thù.

Thực hiện, thẩm định về TTHC đặc thù trong Báo cáo thẩm định dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC của UBND tỉnh theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Văn Phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên năm 2019

V. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

1

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính..

Thực hiện niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại, Email trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính, các quy định về TTHC tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-CP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

- Các Sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên năm 2019

2

Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hành vi hành chính và các quy định về TTHC.

Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và thực hiện phân loại, chuyển đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết, đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc xử lý phản ánh, kiến nghị của các đơn vị, địa phương.

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện; cấp xã.

Thường xuyên năm 2019

VI. Công tác truyền thông về cải cách TTHC, Kiểm soát TTHC; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Tổng hợp báo cáo kết quả công tác KSTTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về cải cách TTHC; Kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (theo kế hoạch của UBND tỉnh và kế hoạch riêng của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã).

- Tuyên truyền, phổ biến về cải cách TTHC, Kiểm soát TTHC.

- Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động về cải cách TTHC; Kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Kế hoạch tuyên truyền của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị.

- Các tin, bài, phóng sự tuyên truyền.

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Báo Ninh Bình.

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND cấp huyện; cấp xã

Thường xuyên năm 2019

2

Tổng hợp về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ KSTTHC, rà soát, đánh giá TTHC, giải quyết hồ sơ TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất và theo đúng yêu cầu quy định về chế độ Báo cáo tại Thông tư số 02/2017/TT-CP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND cấp huyện; cấp xã.

Theo định kỳ, quý, năm hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh.

VII. Kinh phí thực hiện

1

Kinh phí hoạt động cải cách TTHC và kiểm soát thủ tục hành chính..

Dự trù kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ KSTTHC năm 2019 của các Sở, ban, ngành, địa phương, được xây dựng theo kế hoạch ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND cấp huyện; cấp xã.

Quý III năm 2018

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/12/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1708/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2019

Số hiệu 1708/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/12/2018
Ngày có hiệu lực 24/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Ninh Bình Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1708/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2019
Mục lục

Mục lục

Close