Văn bản "Quyết định 1714/QĐ-BGTVT năm 2006 phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 05/08.2014 và được thay thế bởi Quyết định 2972/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong - Khu bến cảng Đầm Môn (phía Bắc vịnh Vân Phong) thuộc cảng biển Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, có hiệu lực từ 05/08/2014

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1714/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢNG TRUNG CHUYỂN QUỐC TẾ VÂN PHONG, TỈNH KHÁNH HÒA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 51/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch khu kinh tế vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ văn bản số 2417/VPCP-CN ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa với những nội dung chủ yếu sau:

1. Vị trí và quy mô

- Cảng trung chuyển quốc tế (TCQT) Vân Phong đặt tại vũng Đầm Môn (Cổ Cò), vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

- Quy mô cảng giai đoạn tiềm năng có diện tích khoảng 750ha; giai đoạn đến năm 2020 khoảng trên 400ha; giai đoạn đến năm 2010 khoảng 120ha; xây dựng đợt đầu (giai đoạn khởi động) khoảng trên 50ha.

(Xem các bản vẽ từ số QHCT-VP-01 đến số QUCT-VP-05).

2. Chức năng và nhiệm vụ

Là cảng trung chuyển quốc tế đầu mối đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam và trung chuyển hàng hóa vận chuyển bằng container quốc tế.

- Giữ vai trò động lực trong việc phát triển vịnh Vân Phong thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, bao gồm cảng trung chuyển quốc tế, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nuôi trồng hải sản … Trong đó cảng trung chuyển quốc tế giữ vai trò chủ đạo gắn với dịch vụ cảng biển và thương mại.

3. Dự báo khối lượng hàng hóa và đội tàu

- Hàng hóa qua cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa năm 2010, 2015 và năm 2020 trong bảng sau:

Nguồn hàng

GĐ khởi động
(1000 TEUs)

Năm 2010
(1000 TEUs)

Năm 2015
(1000 TEUs)

Năm 2020
(1000 TEUs)

Hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam

440~560

900

1.200~1.400

1.500

Hàng trung chuyển quốc tế

60~150

150

700

2.500~3.000

Tổng cộng

500~710

1.050

1.900~2.100

4.000~4.500

- Đội tàu đi đến cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong năm 2010 là tàu container sức chở 6.000~9.000 TEU, năm 2020 là tàu container sức chở đến 12.000 TEU và tiềm năng là tàu container sức chở đến 15.000 TEU;

- Tàu gom hàng (feeder) là các loại tàu có sức chở 500 đến 1.500 TEU.

4. Quy hoạch chi tiết phát triển cảng

a) Cảng trung chuyển container quốc tế

- Giai đoạn tiềm năng: khả năng thông qua toàn cảng khoảng 14,5 đến 17 triệu TEU/năm, cảng được xây dựng hoàn chỉnh trong vũng Đầm Môn, có khả năng tiếp nhận tàu container sức chở đến 15.000 TEU. Tổng diện tích toàn cảng 750ha, tổng chiều dài bến 11.880m đến 12.590m.

- Giai đoạn 2020: đáp ứng lượng hàng thông qua 4,0 đến 4,5 triệu TEU/năm, xây dựng tại bờ phía Bắc vũng Đầm Môn, có khả năng tiếp nhận tàu container sức chở đến 12.000 TEU. Tổng diện tích toàn cảng 405ha, tổng chiều dài bến 4.450m đến 5.710m.

- Giai đoạn 2010~2015: Đáp ứng lượng hàng thông qua 1,05 đến 2,1 triệu TEU/năm, cảng được xây dựng tại bờ phía Đông vũng Cổ Cò và về phía Bắc Hòn Ông, có khả năng tiếp nhận tàu container sức chở đến 9.000 TEU. Tổng diện tích toàn cảng 118ha~125ha, tổng chiều dài bến 1.680m đến 2.260m.

- Giai đoạn khởi động: Xây dựng 02 bến với tổng chiều dài bến 600~800m, diện tích cảng 52ha, có khả năng tiếp nhận tàu container sức chở 6.000 đến 9.000 TEU, đáp ứng lượng hàng thông qua 0,5 đến 0,71 triệu TEU/năm. Cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị xếp dỡ của cảng đồng bộ hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế.

b) Xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào cảng

- Xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong bao gồm đường sắt, đường bộ, đường hàng không, hệ thống cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc … hoàn chỉnh kết nối thuận tiện với mạng lưới quốc gia và quốc tế.

- Triển khai việc xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào cảng tuân thủ theo quyết định số 51/2005/QĐ-TTg ngày 11/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch khu kinh tế vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020.

- Giai đoạn khởi động, cùng với việc xây dựng cảng, tiến hành xây dựng đường bộ từ cảng nối QL1A, hệ thống cấp điện, nước, thông tin liên lạc và hoàn thiện quy hoạch đường sắt nối đường sắt quốc gia.

5. Cơ chế chính sách phát triển cảng

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (kể cả doanh nghiệp nước ngoài) tham gia đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong theo quy hoạch được duyệt; tuân thủ, áp dụng các cơ chế ưu đãi nêu tại Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa và các luật pháp hiện hành;

- Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai giai đoạn khởi động tạo tiền đề đầu tư phát triển cảng đúng Quy hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ GTVT phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất bổ sung các cơ chế chính sách ưu đãi cụ thể trong bước lập dự án đầu tư cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tạo sự hấp dẫn tối đa để có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn vận tải biển, các tập đoàn lớn trên thế giới tham gia đầu tư xây dựng và khai thác cảng, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Điều 2. Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch

1. Giao Cục Hàng hải Việt Nam:

- Bổ sung quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong và các cảng khác trong khu vực vịnh Vân Phong vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển khu vực Nam Trung Bộ (Nhóm cảng số 4) và quản lý xây dựng các cảng biển khu vực vịnh Vân Phong theo quy hoạch được duyệt. Nghiên cứu lập kế hoạch phát triển cảng trung chuyển quốc tế và các cảng khác trong khu vực vịnh Vân Phong theo từng giai đoạn phù hợp với Quy hoạch, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước.

- Thực hiện chức năng chủ đầu tư đôn đốc thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong giai đoạn khởi động đảm bảo tiến độ;

2. UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Ban Quản lý KKT Vân Phong và các cơ quan chức năng của Tỉnh phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam quản lý chặt chẽ mặt đất, mặt nước khu vực vịnh Vân Phong theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra việc quản lý sử dụng mặt đất, mặt nước cho đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong theo quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó TTCP (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên&MT, Thủy sản, Thương mại, Kế hoạch&Đầu tư, Khoa học&Công nghệ, Nông nghiệp&PTNT, Tài chính, Công nghiệp, Công an;
- UBND tỉnh Khánh Hòa; Ban QLKKT V.Phong;
- Tổng cục Du lịch;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu VT, KHĐT (06).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 05/08/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1714/QĐ-BGTVT năm 2006 phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 1714/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 21/08/2006
Ngày có hiệu lực 21/08/2006 Ngày hết hiệu lực 05/08/2014
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1714/QĐ-BGTVT năm 2006 phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close