BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------------

Số: 176/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1999

 
QUYẾT ĐỊNH
V/V BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO CÔNG TY LÂM NGHIỆP GIA LAI
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Quyết định số 3642 1999/QĐ/BNN-TCCB ngày 15/9/1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Công ty lâm nghiệp Gia Lai trên cơ sở chuyển Công ty này từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 2060 TCT/TCLĐ/CV ngày 16/12/1999;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty lâm nghiệp Gia Lai thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam:
- Khai thác và kinh doanh đặc sản rừng, sản phẩm cao su, động vật có nguồn gốc từ gây nuôi không thuộc danh mục cấm của Nhà nước.
- Xây dựng các công trình vừa và nhỏ phục vụ lâm nghiệp và dân sinh tại địa bàn.
- Kinh doanh xăng dầu.
Điều 2.- Giám đốc Công ty lâm nghiệp Gia Lai có trách nhiệm tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuát kinh doanh theo quy định hiện hành.
Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 4.- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam và Giám đốc Công ty lâm nghiệp Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 
 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/01/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 176/1999/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty lâm nghiệp Gia Lai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 176/1999/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 27/12/1999
Ngày có hiệu lực 11/01/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 176/1999/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty lâm nghiệp Gia Lai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close