BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1764/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: “PHÁT TRIỂN NUÔI CÁC ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THỐNG VÀ NUÔI CÁ HỒ CHỨA”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Phát triển nuôi các đối tượng truyền thống và nuôi cá hồ chứa

2. Tổ chức chủ trì Dự án: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

3. Chủ nhiệm dự án: KS. Đặng Xuân Trường

4. Địa điểm triển khai: Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Trị, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang, Hải Phòng, Sóc Trăng, Nam Định, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Thái Bình, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Quảng Ngãi.

5. Thời gian thực hiện dự án: 3 năm (2011-2013)

6. Mục tiêu dự án:

6.1. Mục tiêu tổng quát:

- Phát triển nuôi các đối tượng cá truyền thống và hồ chứa nhằm tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ.

- Giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn, xóa đói giảm nghèo, thay đổi cơ cấu vùng, cải thiện đời sống cho người nông dân và quản lý cộng đồng dự án hồ chứa.

6.2. Mục tiêu cụ thể:

- Phát triển nuôi các đối tượng cá truyền thống và nuôi cá hồ chứa nhằm tận dụng các phụ phẩm  nông nghiệp, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ.

- Xây dựng các mô hình trình diễn nuôi cá rô đồng năng suất 20-70 tấn/ha cỡ trên 0,08 kg/con, nuôi ghép các đối tượng cá ao năng suất 5-12 tấn/ha, nuôi cá hồ chứa đạt năng suất 5-6 kg/m3 tạo lượng hàng hóa lớn đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn.

- Nhân rộng mô hình thông qua tập huấn đào tạo, hội thảo, tham quan mô hình và thông tin tuyên truyền.

- Hướng dẫn 2.340 nông ngư dân được tham quan học tập về nuôi cá truyền thống và nuôi cá hồ chứa.

- Đào tạo 3.390 nông ngư dân tham gia sản xuất một số đối tượng truyền thống và nuôi cá hồ chứa và đào tạo nghề gắn liền với mô hình.

7. Nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện dự án (theo Phụ lục đính kèm).

8. Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 13.830.000.000 đồng (Mười ba tỷ tám trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

Điều 2. Tổ chức chủ trì và cá nhân Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và Thuyết minh dự án đã được phê duyệt; quản lý dự án và báo cáo Bộ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế Mục 4 Phần III Chương trình Khuyến ngư tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-BNN-KHCN ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục các dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2011.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chủ nhiệm dự án, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;
- Kho bạc nhà nước nơi giao dịch;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG KINH PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NUÔI CÁC ĐỐI TƯỢNG CÁ TRUYỀN THỐNG VÀ NUÔI CÁ HỒ CHỨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1764/QĐ-BNN-KHCN ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung

Quy mô

Địa điểm

Kinh phí (nghìn đồng)

I

Năm 2011

 

Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Trị, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang, Hải Phòng, Sóc Trăng, Nam Định, Điện Biên, Huế

4.610.000

1

Xây dựng mô hình

23ha và 300m3 lồng

 

3.542.283,6

2

Đào tạo tập huấn

 

 

620.000

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

312.716

4

Quản lý

 

 

135.000

II

Năm 2012

 

Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Phòng, Sóc Trăng, Nam Định, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Thái Bình, Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Dương, Tây Ninh, dự phòng

4.610.000

1

Xây dựng mô hình

23ha và 300m3 lồng

 

3.542.283,6

2

Đào tạo tập huấn

 

 

620.000

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

312.716

4

Quản lý

 

 

135.000

II

Năm 2013

 

Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Trị, Hà Nam, An Giang, Hải Phòng, Điện Biên, Thái Bình, Huế, Kon Tum, Vũng Tàu, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Quảng Ngãi, dự phòng

4.610.000

1

Xây dựng mô hình

23ha và 300m3 lồng

 

3.542.283,6

2

Đào tạo tập huấn

 

 

620.000

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

312.716

4

Quản lý

 

 

135.000

 

Tổng cộng:

 

 

13.830.000

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/08/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1764/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: "Phát triển nuôi các đối tượng truyền thống và nuôi cá hồ chứa" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1764/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 04/08/2011
Ngày có hiệu lực 04/08/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1764/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: "Phát triển nuôi các đối tượng truyền thống và nuôi cá hồ chứa" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close