ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1771/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

TẠM CẤP KINH PHÍ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủớng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Khoản 1 - Điều 2 Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển;

Căn cứ văn bản số 1776/TTg-KTTH ngày 07/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh Miền Trung; Văn bản số 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn kê khai xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển; Văn bản số 13993/BTC- NSNN ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, báo cáo và quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1811/STC-TCDN ngày 28/6/2017 và Sở Nông nghiệp & PTNT tại văn bản số 837/SNN-TS ngày 28/6/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích 58.360.050.000 đồng (Năm mươi tám t, ba trăm sáu mươi triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng) từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục đích để tạm cấp cho các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, cụ thể như sau:

- Huyện Vĩnh Linh: 45.247.590.000 đồng;

- Huyện Triệu Phong: 13.112.460.000 đồng;

Điều 2. Giao các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. UBND các huyện: Vĩnh Linh và Triệu Phong tổ chức thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Linh, Triệu Phong và các đối tượng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, NN&PTNT;
- Lưu: VT,TMT, NNK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2017 tạm cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu 1771/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/06/2017
Ngày có hiệu lực 29/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Trị Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2017 tạm cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển do tỉnh Quảng Trị ban hành
Mục lục

Mục lục

Close