ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1782/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp giao ban Thường trực UBND tỉnh ngày 13/10/2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 116/TTr- STC ngày 05/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Người ở tuổi 70 và 75:           200.000 đồng/người.

2. Người ở tuổi 80 và 85:           300.000 đồng/người.

3. Người ở tuổi 95:                    500.000 đồng/người.

4. Người trên 100 tuổi:               700.000 đồng/người.

Các mức trên bao gồm cả hiện vật và tiền mặt.

5. Người ở tuổi 90 và 100: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ và Thông tư số 21/2011/TT- BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2017 và thay thế Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Lưu: VT, KT. Hải.
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB tỉnh: LĐVP, TPKT, TH, KGVX, TTTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/11/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1782/QĐ-UBND năm 2017 về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang

Số hiệu 1782/QĐ-UBND Ngày ban hành 19/10/2017
Ngày có hiệu lực 01/11/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bắc Giang Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1782/QĐ-UBND năm 2017 về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang
Mục lục

Mục lục

Close