BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

Số: 179/1999/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN MUA SẮM HÀNG HOÁ VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, KẾT QUẢ ĐÁU THẦU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, MUA SẮM HÀNG HOÁ CỦA DỰ ÁN BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đấu thầu;
Căn cứ Quyết định  số 71/1999/QĐ/BNN/TCCB ngày 03/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện Dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của  Trưởng Ban quản lý các dự án lâm nghiệp và Giám đốc dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn tại công văn số 657 CV/DALN-WB1 ngày 03/12/1999;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phân cấp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh có dự án phê duyệt dự toán mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở xuống, trên cơ sở  tổng dự toán đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Điều 2.-Phân cấp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh có dự án phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu đối với các gói thầu công trình xây dựng có giá trị từ 01 tỷ đồng trở xuống và gói thầu mua sắm hàng hoá có giá trị 500 triệu đồng trở xuống đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế dự toán, thuộc dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn.

Điều 3.- Khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, Ban Quản lý dự án các tỉnh cần xem xét thiết kế dự toán phù hợp với các Hiệp định đã ký kết, các quy định của Ngân hàng thế giới, các quy định của Nhà nước và phải có ý kiến của Ban Quản lý dự án Trung ương.

 Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực  kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Trưởng Ban quản lý các dự án lâm nghiệp và Ban điều hành , Ban quản lý dự án Trung ương và địa phương dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/12/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 179/1999/QĐ-BNN-TCCB về phân cấp phê duyệt dự toán mua sắm hàng hoá và kế hoạch đấu thầu, kết quả đáu thầu công trình xây dựng, mua sắm hàng hoá của Dự án Bảo vệ rừng và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 179/1999/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 27/12/1999
Ngày có hiệu lực 27/12/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 179/1999/QĐ-BNN-TCCB về phân cấp phê duyệt dự toán mua sắm hàng hoá và kế hoạch đấu thầu, kết quả đáu thầu công trình xây dựng, mua sắm hàng hoá của Dự án Bảo vệ rừng và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close