ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1793/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CẤP TƯỢNG ĐÀI TRUNG TÂM NGHĨA TRANG LIỆT SỸ QUỐC GIA TRƯỜNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết vkế hoạch lựa chọn nhà thu;

Căn cứ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm qun lý nhà nước về đấu thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kthuật công trình: Cải tạo, nâng cấp Tượng đài trung tâm Nghĩa trang Liệt s quốc gia Trường Sơn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 213/BC-SKH-ĐT ngày 29/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp Tượng đài trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, như biểu đính kèm.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chđầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đu thu được phê duyệt đm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT
, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thức

 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CẤP TƯỢNG ĐÀI TRUNG TÂM NGHĨA TRANG LIỆT SỸ QUỐC GIA TRƯỜNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số: 1793/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thc và phương thức lựa chn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Giám sát thi công xây dựng

24.552

Nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2017

Chỉ định thầu quy trình rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

Theo thời gian thi công

2

Xây lắp công trình

794.095

Chỉ định thầu quy trình rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

30 ngày

Tổng cộng:

818.647

 

 

 

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1793/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp Tượng đài trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu 1793/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/06/2017
Ngày có hiệu lực 30/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Trị Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1793/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp Tượng đài trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn do tỉnh Quảng Trị ban hành
Mục lục

Mục lục

Close