ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1797/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ” THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 14 NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi, ngân sách năm 2017 của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo - Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017 tại Công văn số 480/SGD&ĐT-VP ngày 27/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Thành phố; Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Bí thư Thành ủy Hà Nội;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- TTrực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- VPUB: PCVP: N.N.Kỳ, P.C.Công, T.V.Dũng;
Các phòng: KGVX, KT. NC, TKBT, TH;
- Lưu VT, KGVXChiến.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ” THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 14 NĂM 2017
(Ban hanh kèm theo Quyết định số: 1797/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ” THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 14 NĂM 2017

Điều 1. Chức năng

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017 của thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017 của thành phố Hà Nội.

2. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” của Hội đồng cấp huyện, Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng cơ sở của các trường trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội đồng cơ sở của các trường đại học, cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn thành phố đề nghị.

3. Tổ chức thẩm định về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ; các tiêu chuẩn của cá nhân theo danh hiệu đề nghị đối với quy định tại các Điều 8, Điều 9 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.

4. Tổ chức thăm dò dư luận: Công bố danh sách đề nghị xét tặng bằng hình thức niêm yết công khai, đăng tải trên trang thông tin điện tử của ngành giáo dục Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan (trong thời gian là 10 ngày để lấy ý kiến nhân dân, xã hội).

5. Xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có), thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” theo quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ.

6. Hội đồng hoàn thiện hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ, gửi lên Hội đồng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng:

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về toàn bộ hoạt động của Hội đồng;

b) Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội đồng;

c) Phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của Hội đồng và các nhiệm vụ đã giao cho từng cá nhân;

d) Phê duyệt Chương trình làm việc của Hội đồng;

đ) Triệu tập, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Chịu trách nhiệm thường trực giải quyết các công việc của Hội đồng. Chuẩn bị nội dung họp Hội đồng; chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng, thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế và các quyết định, kế hoạch của Hội đồng.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế và các quyết định, kế hoạch của Hội đồng; tham mưu, giúp Chủ tịch Hội đồng rà soát các văn bản, quyết định của Hội đồng, đảm bảo đúng luật định, chính xác, công bằng, công khai, dân chủ, tự nguyện trong việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

4. Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế và các quyết định, kế hoạch của Hội đồng; bảo đảm quyền lợi cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành giáo dục trong xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các ủy viên Hội đồng

Ủy viên Hội đồng là người đại diện cho cơ quan quản lý giáo dục, là cán bộ quản lý giáo dục ở cơ sở, tham gia với tư cách là đại diện cho cơ quan quản lý giáo dục, ngành học, cấp học để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Quy chế này. Ủy viên Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

2. Nghiên cứu hồ sơ, đánh giá thành tích, công lao đóng góp, uy tín đối với ngành giáo dục của các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.

4. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng theo quy định. Trường hợp vắng mặt không dự họp, ủy viên Hội đồng phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 5. Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” thành phố Hà Nội có Tổ thư ký, do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập.

Tổ thư ký là bộ phận thường trực giúp việc cho Hội đồng, có nhiệm vụ:

a) Dự thảo kế hoạch và chương trình công tác của Hội đồng;

b) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” của Hội đồng cấp huyện, Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng cơ sở của các trường trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội đồng cơ sở của các trường đại học, cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn thành phố đề nghị;

c) Thẩm định hồ sơ và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ; các tiêu chuẩn của cá nhân theo danh hiệu đề nghị đối với quy định tại các Điều 8, Điều 9 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ khi được Chủ tịch Hội đồng phân công;

d) Tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” để tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận;

đ) Tổng hợp kết quả thăm dò dư luận; gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên Hội đồng;

e) Chuẩn bị nội dung, chương trình họp Hội đồng;

g) Tổ chức triển khai thực hiện các kết luận của Hội đồng, giải quyết các công việc chuyên môn nghiệp vụ của Hội đồng;

h) Hoàn thiện hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ, gửi Hội đồng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương III

NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và bỏ phiếu kín.

2. Các cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự. Trường hợp vắng mặt, thành viên Hội đồng phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý và gửi lại phiếu bầu. Tổ thư ký có trách nhiệm lấy ý kiến thành viên Hội đồng vắng mặt bằng phiếu bầu.

3. Cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” phải đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng.

4. Hội đồng có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố về chủ trương, đối tượng xét duyệt cấp Thành phố; tổ chức xét tặng và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả xét tặng.

5. Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Giáo dục và Đào tạo) được sử dụng con dấu của đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Hội đồng (nếu được ủy quyền).

Điều 7. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí tổ chức xét tặng để thực hiện các hoạt động sau:

a) Xây dựng, triển khai kế hoạch của Hội đồng;

b) Trả thù lao cho thành viên Hội đồng, thư ký Hội đồng và việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng;

c) Tổ chức các phiên họp Hội đồng;

d) Công bố kết quả xét chọn của Hội đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân, xã hội;

đ) Họp báo công bố kết quả xét chọn của Hội đồng các cấp;

e) Tổ chức Lễ trao tặng;

g) Các hoạt động khác theo quy định pháp luật và Thành phố.

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do Ủy ban nhân dân Thành phố cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 8. Quan hệ với Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” các cấp

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Thành phố với Hội đồng cấp quận, huyện, thị xã, Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng cơ sở của các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các trường đại học, cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn thành phố, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là quan hệ cấp trên trực tiếp; căn cứ chỉ đạo của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Thành phố, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” các cấp, các ngành của Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Các Thành viên Hội đồng và Tổ thư ký của Hội đồng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Quy chế này.

Điều 10. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, Tổ thư ký của Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1797/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017

Số hiệu 1797/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/03/2017
Ngày có hiệu lực 20/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hà Nội Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1797/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017
Mục lục

Mục lục

Close