ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1803/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 592/BXD-GĐ ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng, trực thuộc Sở Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 315/TTr-SXD ngày 11 tháng 10 năm 2016, Văn bản số 751/TTr-SXD ngày 23 tháng 01 năm 2017 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 409/TTr-SNV ngày 28 tháng 02 năm 2017 về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Giám định xây dựng (sau đây gọi tắt là Chi cục) trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quản lý kỹ thuật và Giám định chất lượng và Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

Trụ sở làm việc: Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

1. Chi cục Giám định xây dựng là tổ chức trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi, lĩnh vực Sở Xây dựng quản lý.

2. Chi cục Giám định xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Giám định nhà nước về chất lượng xây dựng - Bộ Xây dựng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, đề xuất để Giám đốc Sở Xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của Thành phố;

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn: Khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật; thực hiện việc thẩm định thiết kế xây dựng theo phân công của Sở Xây dựng;

4. Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định chất lượng sản phẩm xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân công của Sở Xây dựng; theo dõi, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng và Cục Giám định tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố;

5. Tổ chức sát hạch để Sở Xây dựng cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động giám sát thi công, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật;

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật và cung cấp thông tin để Sở Xây dựng đăng tải thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giám sát thi công, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật;

7. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn thành phố; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

8. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật và của Sở Xây dựng;

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật;

10. Báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm hoặc đột xuất cho Sở Xây dựng và Cục Giám định về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Giám đốc Sở Xây dựng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Chi cục:

a) Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

b) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây dựng, trước Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục;.

c) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ do Chi cục trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục;

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật và quy định về quản lý cán bộ, công chức của UBND Thành phố.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Giám định và An toàn xây dựng;

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm có: Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng.

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn chức danh và sau khi có văn bản chấp thuận của Giám đốc Sở Xây dựng, tuân thủ các quy định của pháp luật và của Thành phố về công tác cán bộ.

3. Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

- Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng được thành lập trên cơ sở tổ chức lại nguyên trạng Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; có trách nhiệm kế thừa và giải quyết toàn bộ những công việc của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng trước đây.

- Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Chi cục; có con dấu riêng theo mẫu quy định để giao dịch; thực hiện chế độ hạch toán thu, chi theo quy định của Chi cục trưởng và quy định của pháp luật.

- Trung tâm Giám định xây dựng có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc Trung tâm, các viên chức và được khắc con dấu riêng theo quy định.

Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản chấp thuận của Giám đốc Sở Xây dựng, tuân thủ các quy định của pháp luật và của Thành phố về công tác cán bộ.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế công chức, viên chức của Chi cục được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, viên chức của Sở Xây dựng được Ủy ban nhân dân Thành phố giao hàng năm. Tạm giao 15 biên chế công chức cho Chi cục trong tổng số biên chế công chức đã giao Sở Xây dựng trong năm 2017.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và các quy định của pháp luật có liên quan, Chi cục Giám định xây dựng xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch biên chế công chức, viên chức của Chi cục, báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục:

a) Xây dựng Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn và mối quan hệ công tác của Chi cục Giám định xây dựng với các đơn vị thuộc Sở;

b) Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét quyết định (qua Sở Nội vụ thẩm định), đảm bảo thu gọn đầu mối quản lý, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

c) Xây dựng trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, công việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả;

d) Đề nghị, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, kiện toàn chức danh Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố và quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bố trí, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu liên quan để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Giám định xây dựng theo quy định.

2. Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng có trách nhiệm:

a) Thực hiện sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy của Chi cục Giám định xây dựng; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Giám định xây dựng theo quy định;

b) Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trình Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp để trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật; xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Giám định xây dựng, Quy chế làm việc của Chi cục Giám định xây dựng;

c) Chỉ đạo Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, Quy chế làm việc của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
- Như Điều 6;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực HĐND TP Hà Nội;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Công an Thành phố Hà Nội;
- Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;
- VPUBNDTP: Các PCVP UBNDTP; Phòng TH, NC, ĐT, TK-BT;
- Cổng thông tin điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu 1803/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/03/2017
Ngày có hiệu lực 20/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hà Nội Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close