BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1810/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TẠI KHU VỰC LỤC LẦM THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2011 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/06/2005;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của UBND TP.Móng Cái tại công văn số 868/CV-UBND ngày 09/08/2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu tại khu vực Lục Lầm, phường Hải Hòa, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có diện tích là 171.893,000m2 (phạm vi ranh giới, diện tích cụ thể theo quy hoạch của UBND thành phố Móng Cái), cụ thể gồm:

- Khu A (khu vực quản lý của các cơ quan chức năng);

- Khu B (địa điểm của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tây Bắc Quảng Ninh);

- Khu C (địa điểm của Công ty cổ phần và đầu tư phát triển Vương Long);

- Khu D (địa điểm của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hoàng Tiến).

Điều 2. Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 282/TCHQ/QĐ/GSQL ngày 03/03/2005 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại khu vực Lục Lầm, xã Hải Hòa, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu, nêu tại Điều 1 Quyết định này chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Riêng đối với Công ty cổ phần và đầu tư phát triển Vương Long có trách nhiệm hoàn thành xong các điều kiện về cơ sở hạ tầng, lắp đặt các trang biết bị đáp ứng các điều kiện tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính và được Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xác nhận báo cáo Tổng cục Hải quan trước khi đưa vào hoạt động.

Điều 5. Trong quá trình hoạt động nếu vi phạm Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, thì Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tây Bắc Quảng Ninh, Giám đốc Công ty cổ phần và đầu tư phát triển Vương Long, Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hoàng Tiến chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng cục Hải quan sẽ rút Quyết định này.

Điều 6. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tây Bắc Quảng Ninh, Giám đốc Công ty cổ phần và đầu tư phát triển Vương Long, Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hoàng Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 16/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1810/QĐ-TCHQ năm 2011 công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại khu vực Lục Lầm thuộc khu kinh tế cửa khẩu thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 1810/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 16/09/2011
Ngày có hiệu lực 16/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1810/QĐ-TCHQ năm 2011 công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại khu vực Lục Lầm thuộc khu kinh tế cửa khẩu thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close