ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1836/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1169/SNN-TCCB ngày 22/6/2017 (kèm theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 149/STP-KSTT ngày 23/3/2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 119 (một trăm mười chín) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục thủ tục hành chính và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; thay thế Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 19/9/2016, Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 19/9/2016, Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 12/10/2016, Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/10/2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Nội vụ; Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC
, VPCP;
- Chủ tịch, các P
CT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm C
B-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC, NL1, NL.
Gửi: + Bản điện tử: Các TP không nhận bản giấy;
 + Bản giấy: Các TP còn
lại.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng  Ngọc  Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 30/6/2017  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được công bố mới, sửa đổi, bổ sung.

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

I

Lĩnh vực Trồng trọt

 

1

Cấp Giấy chứng nhận công nhận vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

 

2

Cấp Giấy chứng nhận công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

 

3

Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

 

4

Tiếp nhận công bố hợp quy giống cây trồng

 

5

Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn

 

6

Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

 

II

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

3

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

 

4

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc Bảo vệ thực vật

 

5

Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

 

III

Lĩnh vực Chăn nuôi

 

1

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi

 

IV

Lĩnh vực Thú y

 

1

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề Thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh

 

2

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

 

3

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở do địa phương quản lý

 

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

 

6

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

 

7

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

8

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

 

9

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

 

10

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản

 

12

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

 

13

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

 

14

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

 

15

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

 

V

Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản

 

1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết thời hạn hiệu lực)

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

 

4

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ

 

5

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

 

6

Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

 

7

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

8

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

 

VI

Lĩnh vực Thủy sản

 

1

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)

 

2

Cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm

 

3

Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm

 

4

Cấp Giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại

 

5

Cấp Giấy chứng nhận tàu cá không thời hạn

 

6

Cấp Giấy chứng nhận tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

 

7

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê-mua tàu

 

8

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá

 

9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới

 

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

 

11

Cấp Giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

 

12

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

 

13

Cấp Giấy phép khai thác thủy sản

 

14

Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản

 

15

Cấp đổi Giấy phép khai thác thủy sản

 

16

Cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

 

17

Cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

 

18

Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

 

19

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

 

20

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

 

21

Chứng nhận thủy sản khai thác

 

VII

Lĩnh vực Thủy lợi

 

1

Cấp Giấy phép cho các hoạt động cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều

 

2

Cấp Giấy phép cho hoạt động cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều

 

3

Cấp Giấy phép cho hoạt động để vật liệu, khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông

 

4

Cấp Giấy phép cho hoạt động khoan đào trong phạm vi bảo vệ đê điều

 

5

Cấp Giấy phép cho hoạt động nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều

 

6

Cấp Giấy phép cho hoạt động sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu thuyền, bè, mảng

 

7

Cấp Giấy phép cho hoạt động xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông

 

8

Cấp Giấy phép vận chuyển trên đê

 

9

Cấp Giấy phép cho hoạt động xây dựng công trình quốc phòng, an ninh, công trình giao thông, thủy lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, trạm bơm, âu thuyền; các công trình xây dựng theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (được Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định) thuộc bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng

 

10

Gia hạn Giấy phép cho các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ đê điều, bảo vệ hành lang thoát lũ

 

11

Cấp Giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

12

Cấp Giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

13

Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi gồm: Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng; Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản; Chôn phế thải, chất thải; Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước

 

14

Cấp Giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: a) các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi

 

15

Cấp Giấy phép cho các hoạt động nổ mìn và hoạt động gây nổ không gây hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

16

Cấp Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

 

17

Gia hạn hoặc điều chỉnh bổ sung Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

18

Cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

 

VIII

Lĩnh vực Lâm nghiệp

 

1

Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập

 

2

Cho phép trồng Cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức

 

3

Cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách, vốn viện trợ chuyển sang trồng Cao su của tổ chức

 

4

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức

 

5

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ đối với chủ rừng là tổ chức

 

6

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ

 

7

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ đối với chủ rừng là tổ chức

 

8

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng đặc dụng

 

9

Thẩm định Phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức

 

10

Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức

 

11

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã (trừ các loài thủy sinh) quy định tại Phụ lục II, III của CITES

 

12

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

 

13

Cấp phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của chủ rừng thuộc địa phương quản lý

 

14

Cấp phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của chủ rừng thuộc địa phương quản lý

 

15

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý

 

16

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

 

17

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

 

18

Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

 

19

Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

 

20

Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý

 

21

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

 

22

Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý)

 

23

Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

 

24

Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống

 

25

Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con

 

26

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

 

27

Thẩm định và phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác không phải Lâm nghiệp

 

28

Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý

 

29

Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

 

30

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

 

31

Miễn giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh)

 

32

Thẩm định và phê duyệt phương án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp

 

33

Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu

 

34

Giao nộp Gấu cho nhà nước

 

35

Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh

 

36

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán Bảo vệ rừng, Chăm sóc rừng, Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng

 

37

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán trồng rừng, chăm sóc rừng năm thứ nhất rừng phòng hộ, đặc dụng

 

38

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán đường băng trắng cản lửa

 

39

Thẩm định và phê duyệt Phương án bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ

 

IX

Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình

 

1

Thẩm định Dự án đầu tư công trình xây dựng

 

2

Thẩm định Thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

 

X

Lĩnh vực Phát triển nông thôn

 

1

Công nhận nghề truyền thống.

 

2

Công nhận làng nghề.

 

3

Công nhận làng nghề truyền thống

 

4

Bố trí ổn định dân cư ngoại tỉnh

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN QPPL QUY ĐỊNH VIỆC BÃI BỎ TTHC

I

Lĩnh vực Phát triển nông thôn

 

1

Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới (Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở, ngành liên quan).

Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, XD NTM và chỉnh trang đô thị 2017-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu 1836/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/06/2017
Ngày có hiệu lực 30/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hà Tĩnh Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
Mục lục

Mục lục

Close