ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1857/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI, HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1366/QĐ-UBND NGÀY 12/5/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC XÁC LẬP SỞ HỮU TOÀN DÂN VÀ PHÊ DUYỆT GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA CĂN NHÀ S75 TRƯNG NHỊ, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU VÀ THOÁI TRẢ TIỀN ĐÃ NỘP GIÁ TRỊ CÒN LẠI CĂN NHÀ SỐ 75 TRƯNG NHỊ, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 10/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Xét báo cáo số 105/SXD-QLN ngày 10/01/2017 của Sở Xây dựng về việc báo cáo và đề xuất việc thoái trả tiền đã nộp giá trị còn lại căn nhà số 75 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu vào ngân sách nhà nước của Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu; Tờ trình số 107/TTr-SXD ngày 11/5/2017 của Sở Xây dựng về việc đề nghị thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của UBND Tỉnh về việc xác lập sở hữu toàn dân và phê duyệt giá trị còn lại của căn nhà số 75 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu và thoái trả tiền đã nộp giá trị còn lại căn nhà số 75 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của UBND Tỉnh về việc xác lập sở hữu toàn dân và phê duyệt giá trị còn lại của căn nhà số 75 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu tính toán số tiền thoái trả, trình Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

Trong quá trình tính toán số tiền thoái trả, lưu ý trừ các khoản chi phí như tiền thuê nhà, tiền chậm trả và các khoản liên quan đến căn nhà (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế Tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở, Giám đốc Công ty Cổ phn thương mại và Dịch vụ Du khí Vũng Tàu; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (để t/hiện);
- Chủ tịch UBND Tỉnh;
-
UBMTTQ Tnh, Liên đoàn LĐ Tnh;
- Ban PC HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, PCNC. (15b)

23/5/2017. NC02

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1857/QĐ-UBND năm 2017 về thu hồi, hủy bỏ Quyết định 1366/QĐ-UBND xác lập sở hữu toàn dân và phê duyệt giá trị còn lại của căn nhà số 75 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu và thoái trả tiền đã nộp giá trị còn lại căn nhà số 75 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu 1857/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1857/QĐ-UBND năm 2017 về thu hồi, hủy bỏ Quyết định 1366/QĐ-UBND xác lập sở hữu toàn dân và phê duyệt giá trị còn lại của căn nhà số 75 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu và thoái trả tiền đã nộp giá trị còn lại căn nhà số 75 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mục lục

Mục lục

Close