BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1860/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIỮ LẠI CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐỂ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 9730/BTC-QLCS ngày 25/7/2011 của Bộ Tài chính về việc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giữ lại 10 cơ sở nhà, đất tương ứng với 7.448 m2 nhà, 14.489 m2 đất để tiếp tục bố trí cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước sử dụng làm trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (chi tiết phụ lục kèm theo).

Điều 2. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất rà soát, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Quản lý công sản;
- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Tài nguyên và MT tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu; VT, Vụ KHTC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Hồng Hà

 

BẢNG TỔNG HỢP

CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 1860/QĐ-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Số cơ sở nhà, đất

Địa chỉ nhà, đất

GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG

Ghi chú

Nhà (m2)

Đất (m2)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

KBNN Sóc Trăng

10

 

7.448

14.489

 

1

Văn phòng KBNN Sóc Trăng

1

Số 1 đường Trương Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng

2.692

2.228

Trụ sở làm việc

2

KBNN Mỹ Xuyên

1

Số 32 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên

452

836

Trụ sở làm việc

3

KBNN Long Phú

1

Đường Đặng Quang Minh, ấp 3, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú

452

957

Trụ sở làm việc

4

KBNN Kế Sách

1

Số 14 đường 3/2, ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách

423

1.024

Trụ sở làm việc

5

KBNN Mỹ Tú

1

Đường Hùng Vương, ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, H. Mỹ Tú

822

1.480

Trụ sở làm việc

6

KBNN Thạnh Trị

1

Đường Nguyễn Huệ, ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị

496

1.064

Trụ sở làm việc

7

KBNN Vĩnh Châu (trụ sở mới)

1

Khu I, thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu.

-

2.233

Chuẩn bị xây dựng

+

KBNN Vĩnh Châu (trụ sở đang làm việc)

1

Số 45E đường Nguyễn Huệ, khu I, thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu

472

707

Trụ sở làm việc

8

KBNN Cù Lao Dung

1

Đường Đoàn Thế Trung, ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung

819

1.860

Trụ sở làm việc

9

KBNN Ngã Năm

1

Ấp 3, thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm

820

2.100

Trụ sở làm việc

               

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/08/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1860/QĐ-BTC năm 2011 giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 1860/QĐ-BTC Ngày ban hành 04/08/2011
Ngày có hiệu lực 04/08/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1860/QĐ-BTC năm 2011 giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close