BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1872/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN “DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP, SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG GIỐNG TỐT CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG RỪNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2326/QĐ-BNN-KH ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt danh mục các dự án giống cây Lâm nghiệp, giống động vật rừng giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương dự án “Duy trì và phát triển các nguồn giống cây Lâm nghiệp của nhà nước tại các Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp, sản xuất và cung ứng giống tốt cho các chương trình trồng rừng” với những nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án: Duy trì và phát triển các nguồn giống cây Lâm nghiệp của nhà nước tại các Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp, sản xuất và cung ứng giống tốt cho các chương trình trồng rừng.

2. Đơn vị chủ đầu tư: Tổng cục Lâm nghiệp.

(Điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư đã giao cho Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp Trung ương tại Quyết định số 2326/QĐ-BNN-KH ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt danh mục các dự án giống cây Lâm nghiệp, giống động vật rừng giai đoạn 2011 – 2015).

3. Địa điểm xây dựng:

- Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp Trung ương.

- Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Bắc Trung bộ.

- Xí nghiệp giống Lâm nghiệp vùng Tây Bắc.

- Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Bắc bộ.

- Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Đông Bắc.

- Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Nam Trung bộ.

- Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Tây Nguyên.

- Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Nam bộ.

4. Mục tiêu của Dự án: Duy trì và phát triển các nguồn giống cây lâm nghiệp của nhà nước tại các Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng giống cây trồng Lâm nghiệp trong toàn ngành.

5. Nội dung đầu tư của Dự án:

- Duy trì nguồn giống hiện có, cải tạo và phát triển các nguồn giống mới.

- Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật về chọn, nhân giống, xây dựng rừng giống, vườn giống cho cán bộ kỹ thuật tại địa phương.

6. Thời gian thực hiện: Trước ngày 30 tháng 10 năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 16/08/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1872/QĐ-BNN-KH năm 2011 phê duyệt Đề cương dự án “Duy trì và phát triển nguồn giống cây Lâm nghiệp của nhà nước tại Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp, sản xuất và cung ứng giống tốt cho chương trình trồng rừng” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1872/QĐ-BNN-KH Ngày ban hành 16/08/2011
Ngày có hiệu lực 16/08/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1872/QĐ-BNN-KH năm 2011 phê duyệt Đề cương dự án “Duy trì và phát triển nguồn giống cây Lâm nghiệp của nhà nước tại Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp, sản xuất và cung ứng giống tốt cho chương trình trồng rừng” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close