THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1873/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP GẠO TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH: YÊN BÁI, HÒA BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 4791/LĐTBXH-BTXH ngày 15 tháng 11 năm 2017, số 4757/LĐTBXH-BTXH ngày 13 tháng 11 năm 2017, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15762/BTC-NSNN ngày 22 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.187.265 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ, cụ thể:

- Tỉnh Yên Bái: 46.170 kg gạo.

- Tỉnh Hòa Bình: 1.141.095 kg gạo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, KGVX, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/11/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1873/QĐ-TTg năm 2017 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình ngày 24/11/2017

Số hiệu 1873/QĐ-TTg Ngày ban hành 24/11/2017
Ngày có hiệu lực 24/11/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1873/QĐ-TTg năm 2017 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình ngày 24/11/2017
Mục lục

Mục lục

Close