BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 188/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN TRONG ĐỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN MÃO VÀ GIÁP HẠT NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 25/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Mão và giáp hạt năm 2011;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 3.730 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2011, cụ thể:

- Tỉnh Yên Bái: 1.000 tấn.

- Tỉnh Ninh Bình: 1.730 tấn.

- Tỉnh Ninh Thuận: 1.000 tấn.

Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh được cấp gạo nêu trên, khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của tỉnh; đồng thời tổng hợp dự toán chi phí xuất cấp cứu trợ, trình Bộ phê duyệt, thực hiện.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng 3.730 tấn gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách tiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 188/QĐ-BTC năm 2011 về hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và giáp hạt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 188/QĐ-BTC Ngày ban hành 26/01/2011
Ngày có hiệu lực 26/01/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 188/QĐ-BTC năm 2011 về hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và giáp hạt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close