BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 1882/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: ĐỔI TÊN NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIỆN THÀNH NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Nhà Xuất bản Bưu điện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Nhà Xuất bản Bưu điện thành Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông do Giám đốc Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Công an TP Hà Nội;
- Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội;
- Lưu: VT,TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/12/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1882/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc đổi tên Nhà Xuất bản Bưu điện thành Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1882/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 17/12/2008
Ngày có hiệu lực 17/12/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1882/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc đổi tên Nhà Xuất bản Bưu điện thành Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close