NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1891/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LIÊN TỊCH BAN HÀNH

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên tịch ban hành (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Bộ TC, Bộ KH&ĐT, Bộ CT, Bộ LĐ-TB&XH (để phối hợp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử NHNN;
- Lưu: VP, PC3.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyn Đng Tiến

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LIÊN TỊCH BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 1891/QĐ-NHNN ngày 18/9/2015)

STT

Tên văn bản

1.

Thông tư liên bộ số 95-TTLB/LĐ-NH ngày 11/7/1991 của liên Bộ Lao động Thương binh Xã hội - Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng do cộng đồng Châu Âu tài trợ cho những người tự nguyện hồi hương và tái hòa nhập cộng đồng

2.

Thông tư liên ngành số 201-TT/LN ngày 30/10/1991 của Ngân hàng Nhà nước và Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng

3.

Thông tư liên ngành số 06-TT/LN ngày 11/4/1992 của Ngân hàng Nhà nước và Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh

4.

Thông tư liên ngành 09/TT-LN ngày 08/6/1992 của liên ngành Ngân hàng Nhà nước - Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn việc xin phép thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc

5.

Thông tư liên bộ số 12/TT-LB ngày 21/8/1992 của Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ xử lý tài chính xí nghiệp liên quan đến nợ quá hạn

6.

Thông tư liên tịch số 68-TT/TTLB ngày 09/8/1993 của liên Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước quy định việc lập và luân chuyển chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước qua ngân hàng, tổ chức tín dụng

7.

Thông tư liên bộ số 09-TC/NH ngày 30/5/1994 của Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính về việc quản lý và sử dụng vốn vay của các tổ chức tín dụng Quốc tế

8.

Thông tư liên bộ số 06-TT/UBKHNN/NHNN ngày 12/7/1994 của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước - Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cơ chế tín dụng đầu tư cơ bản kế hoạch Nhà nước năm 1994

9.

Thông tư liên bộ 11-TC/NHNN ngày 22/8/1994 của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý nợ khê đọng đối với các doanh nghiệp

10.

Thông tư 100/TT-LB ngày 24/11/1994 của Bộ Tài Chính - Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 654-TTg ngày 08/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ

11.

Thông tư liên bộ 01-TT/LB ngày 06/01/1997 của Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính hướng dẫn việc Ngân hàng phục vụ người nghèo cho Hội nông dân vay vốn

12.

Thông tư liên tịch số 03/1997/TTLT-NHNN-BTC của Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính ngày 22/11/1997 hướng dẫn xử lý nợ quá hạn của các Ngân hàng quốc doanh qua chấn chỉnh hoạt động ngân hàng sau thanh tra

13.

Thông tư liên tịch 05/2007/TTLT-NHNN-BKH&ĐT-BTC-BTM của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Thương mại ngày 14/06/2007 hướng dẫn thực hiện một số điểm về lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/09/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1891/QĐ-NHNN năm 2015 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên tịch ban hành

Số hiệu 1891/QĐ-NHNN Ngày ban hành 18/09/2015
Ngày có hiệu lực 18/09/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1891/QĐ-NHNN năm 2015 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên tịch ban hành
Mục lục

Mục lục

Close