Văn bản "Quyết định 1897/QĐ-BTTTT năm 2009 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/12.2012

BỘ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1897/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

PHÒNG ĐO LƯỜNG - THỬ NGHIỆM

Thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT - CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 619/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2009 về việc Chỉ định Phòng đo kiểm.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 3;
Bộ trưởng (để b/c);
Trung tâm Thông tin (để đăng website);
Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1897 /QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

Phòng Đo lường - Thử nghiệm

Thuộc: Trung tâm Kỹ thuật - Cục Tần số Vô tuyến điện

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại: Quyết định số 1931/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện; Quyết định số 179/QĐ-CTSVTĐ ngày 16/4/2009 của Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Đo lường – Thử nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật.

Địa chỉ: Số 115 phố Trần Duy Hưng, thành phố Hà Nội.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I

Sản phẩm viễn thông và CNTT

 

 

Thiết bị công nghệ thông tin

TCVN 7189:2002

 

Thiết bị đầu cuối viễn thông

TCN 68-190:2003

TCN 68-192:2003

 

Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz, có công suất phát từ 60 mW trở lên

TCN 68-180:1999

TCN 68-192:2003

TCN 68-198:2001

TCN 68-199:2001

TCN 68-201:2001

TCN 68-202:2001

TCN 68-204:2001

TCN 68-205:2001

TCN 68-206:2001

TCN 68-214:2002

TCN 68-215:2002

TCN 68-219:2004

TCN 68-220:2004

TCN 68-229:2005

TCN 68-230:2005

TCN 68-231:2005

TCN 68-232:2005

TCN 68-233:2005

TCN 68-235:2006

TCN 68-236:2006

TCN 68-237:2006

TCN 68-238:2006

TCN 68-239:2006

TCN 68-240:2006

TCN 68-241:2006

TCN 68-242:2006

TCN 68-243:2006

TCN 68-244:2006

TCN 68-246:2006

TCN 68-247:2006

TCN 68-248:2006

TCN 68-249:2006

TCN 68-250:2006

TCN 68-251:2006

TCN 68-252:2006

***

 

Thiết bị trợ giúp bằng sóng vô tuyến điện

TCN 68-192:2003

TCN 68-243:2006

***

4.

Thiết bị truyền dẫn vi ba số

TCN 68-137:1995 (*)

TCN 68-156:1995 (*)

TCN 68-158:1995 (*)

TCN 68-234:2006 (*)

II

Công trình viễn thông

 

 

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)

TCN 68-141:1999 (**)

TCN 68-135:2001

 

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước

TCN 68-141:1999 (**)

TCN 68-135:2001

 

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68-141:1999 (**)

TCN 68-135:2001

TCN 68-255:2006

TCVN 3718-1:2005

Ghi chú:

- *** Áp dụng Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, Quyết định số 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15/6/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành “Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện”, Thể lệ thông tin vô tuyến thế giới của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU;      

- (*): Chỉ áp dụng chỉ tiêu phần vô tuyến;

- (**): Chỉ áp dụng chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ.

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/12/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1897/QĐ-BTTTT năm 2009 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1897/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 30/12/2009
Ngày có hiệu lực 30/12/2009 Ngày hết hiệu lực 31/12/2012
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1897/QĐ-BTTTT năm 2009 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close