BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 19/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH "QUY ĐỊNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC"

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PTTg CP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT (để b/c);
- Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cơ quan chuyên trách về CNTT các Bộ, ngành;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

QUY ĐỊNH

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến hoạt động liên thông giữa các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin để tiến tới thống nhất trong kết nối, giao tiếp trên phạm vi cả nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin là tiêu chuẩn quốc tế phổ biến, tiêu chuẩn mở về kết nối mạng, trao đổi, lưu trữ dữ liệu và thông tin, bao gồm:

- Tiêu chuẩn về kết nối;

- Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu;

- Tiêu chuẩn về truy cập thông tin;

- Tiêu chuẩn về an toàn thông tin;

- Tiêu chuẩn về dữ liệu đặc tả.

2. Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước là tập hợp các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin được bắt buộc áp dụng hoặc khuyến nghị áp dụng cho hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước nhằm bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.

Chương 2:

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Điều 4. Áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin

Tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin được quy định áp dụng theo hai hình thức: bắt buộc áp dụng và khuyến nghị áp dụng.

Điều 5. Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Danh mục).

Hình thức áp dụng đối với từng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin được quy định cụ thể trong Danh mục.

Danh mục sẽ được định kỳ xem xét, sửa đổi, bổ sung, cập nhật phù hợp với tình hình thực tế.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Xử lý chuyển tiếp

Các hệ thống thông tin đang hoạt động hoặc triển khai trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cần được rà soát và có lộ trình chuyển đổi, nâng cấp phù hợp với quy định tại văn bản này.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Vụ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện các nội dung tại Quy định này.

2. Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và định kỳ rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật Danh mục trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm bảo đảm việc tuân thủ các nội dung tại Quy định này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/05/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 19/2008/QĐ-BTTTT Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 19/2008/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 09/04/2008
Ngày có hiệu lực 07/05/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 19/2008/QĐ-BTTTT Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close