ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2017/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 03 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2017/QĐ-UBND NGÀY 10/01/2017 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện, chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng;

Xét đề nghị của liên ngành Sở Lao động - Thương binh và xã hội - Sở Tài chính tại Tờ trình số: 54/TTrLN-SLĐTBXH-STC ngày 13 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ quy định “không áp dụng cho trường hợp cai nghiện lần thứ 2 trở lên” tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 và Khoản 2 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Làng trẻ em SOS Đồng Hới như sau:

1. Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Làng trẻ em SOS Đồng Hới thực hiện theo 2 mức như sau:

a. Đối với trẻ em dưới 4 tuổi: 1.350.000 đồng/trẻ

b. Đối với trẻ em từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi và người từ đủ 16 tuổi trở lên: 1.100.000 đồng/người

2. Đối với đối tượng được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới được cấp bù phần thiếu sau khi trừ tiền ăn bình quân của đối tượng được Làng trẻ em SOS Việt Nam hỗ trợ hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày        tháng         năm 2017.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Giám đốc Làng trẻ em SOS Đồng Hới, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động TB & XH;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ TP);
- TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo QB; Đài PT-TH QB;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi một số điều của Quy định kèm theo Quyết định 02/2017/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu 19/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/07/2017
Ngày có hiệu lực 13/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Bình Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi một số điều của Quy định kèm theo Quyết định 02/2017/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Bình ban hành
Mục lục

Mục lục

Close