Văn bản " Quyết định 1906/QĐ-BTTTT năm 2009 thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 02/02.2018 và được thay thế bởi Quyết định 148/QĐ-BTTTT năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, có hiệu lực từ 02/02/2018

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1906/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Cục Báo chí. Trung tâm thực hiện chức năng tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao về kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên ở các loại hình cơ quan báo chí trên toàn quốc; tập huấn, phổ biến kiến thức về các kỹ năng, nghiệp vụ về những sự kiện đặc biệt, đợt tuyên truyền đột xuất; tổ chức các dịch vụ tư vấn liên quan đến hoạt động báo chí.

Tên giao dịch quốc tế: Media Training Center;

Tên viết tắt: MTC.

Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại để giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Xây dựng, trình Cục trưởng Cục Báo chí kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Xây dựng chương trình và tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về trình độ chính trị, kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên hoạt động trong các cơ quan báo chí chưa qua các khóa học chính trị, nghiệp vụ báo chí; bồi dưỡng nghiệp vụ làm báo cho đội ngũ nhà báo tác nghiệp trong môi trường báo chí đa phương tiện;

3. Tổ chức các khóa đào tạo tại chỗ nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí hiện đại, đa phương tiện;

4. Tổ chức, phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về các chủ đề đặc biệt, chủ đề cấp thiết được xã hội quan tâm ở các thời điểm cụ thể; kỹ năng thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước;

5. Tổ chức các khóa bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu như: ảnh báo chí, thiết kế, trình bày báo, phóng sự, kỹ năng phỏng vấn, phương thức làm báo điện tử, ...;

6. Tổ chức, phối hợp tổ chức các cuộc thi, triển lãm về các tác phẩm báo chí đoạt giải và tổ chức các sự kiện trong hoạt động báo chí theo phân công của Cục trưởng;

7. Xây dựng các chương trình và tổ chức các hội thảo tư vấn về công tác quản lý và điều hành cơ quan báo chí, đạo đức nhà báo;

8. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật và theo quy chế của cấp có thẩm quyền phê duyệt;

9. Được nhận đặt hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Tư vấn hoạt động báo chí;

- Tư vấn truyền thông, thông tin đại chúng: Thông cáo báo chí, quan hệ công chúng, quảng cáo, triển lãm…;

- Tổ chức sự kiện;

- Các dịch vụ khác.

10. Được phối hợp vận động; tiếp nhận và sử dụng các khoản tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Báo chí và trước pháp luật về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy, biên chế:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng, do Giám đốc Trung tâm quy định; Biên chế cán bộ, viên chức của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm xây dựng trình Cục trưởng Cục Báo chí quyết định trong tổng biên chế được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Báo chí, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Công an T.P Hà Nội;
- Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước T.P Hà Nội;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 02/02/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1906/QĐ-BTTTT năm 2009 thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1906/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 31/12/2009
Ngày có hiệu lực 31/12/2009 Ngày hết hiệu lực 02/02/2018
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1906/QĐ-BTTTT năm 2009 thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close