BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 191/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ-HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-BTP ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CPngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách năm 2017;

Quyết định số 2663/QĐ-BTP ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 03 tháng 01 năm 2017 về tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Pháp luật hình sự- hành chính kèm theo Quyế t định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 ; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử BTP;
- Lưu: VT, Vụ PLHSHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tiến Châu

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ-HÀNH CHÍNH
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 191/QĐ-BTP ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH

1. Tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất những nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

2. Nâng cao vai trò và chất lượng của công tác tham mưu của đơn vị trong hoạt động xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý dự án, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực pháp luật hình sự, pháp luật hành chính và pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

3. Phát huy tinh thần chủ động, tự giác, sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

II. YÊU CẦU

1. Kế hoạch công tác của Vụ phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành.

2. Bám sát các nhiệm vụ công tác của Bộ, Ngành, đặc biệt là nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017 (nêu tại Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 03/01/2017 về tổng kết công tác tư pháp năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017) và Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017. Chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao; tập trung các nguồn lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác văn phòng.

3. Gắn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Vụ, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng đối với những nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai thi hành Hiến pháp

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng cho ý kiến đối với các dự án luật trình Chính phủ, Quốc hội trong năm 2017;

- Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá sự phù hợp Hiến pháp 2013 của các dự án luật, pháp lệnh; tổ chức hội thảo, tọa đàm, lớp tập huấn của Hội đồng để tuyên truyền, phổ biến nội dung bộ tiêu chí đánh giá sự phù hợp Hiến pháp 2013 của các dự án luật, pháp lệnh.

2. Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

- Nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin gồm: (i) Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật; (ii) Quy chế của Bộ Tư pháp về cung cấp thông tin.

- Chủ trì tổ chức Hội nghị quán triệt việc thi hành Luật và các nội dung cơ bản của Luật cho đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Tổ chức biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác phổ biến nội dung của Luật. Xây dựng sổ tay hướng dẫn cho người làm đầu mối cung cấp thông tin và công dân. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin;

- Phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong việc tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân trong phạm vi lĩnh vực công tác của Vụ và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Điều 3 của Luật tiếp cận thông tin.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến tiếp cận thông tin theo Quyết định của Bộ trưởng như: Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm cung cấp, không cung cấp, tích hợp cơ sở dữ liệu thông tin vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; Phối hợp với Văn phòng Bộ vận hành cơ sở dữ liệu thông tin, duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin do Bộ Tư pháp tạo ra. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ rà soát, phân loại, lập danh mục các thông tin phải được công khai và thông tin không được công khai; tiến hành số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu để kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc.

3. Tiếp tục triển khai xây dựng Luật ban hành quyết định hành chính

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Vụ Pháp luật của Văn phòng Quốc hội, các chuyên gia và các bộ, ngành để nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, tập trung vào xử lý các vấn đề lớn của dự thảo Luật còn đang còn ý kiến khác nhau như phạm vi điều chỉnh, chủ thể ban hành quyết định hành chính, ủy quyền ban hành quyết định hành chính, thủ tục ban hành quyết định hành chính...

- Tiếp tục rà soát, đánh giá thực tiễn pháp luật, thực tiễn ban hành quyết định hành chính để chỉnh lý các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

- Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm để thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện dự thảo Luật.

- Nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm của các nước có hệ thống pháp luật về ban hành quyết định hành chính tương đồng với Việt Nam.

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Phối hợp với UBTP của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 trình Quốc hội thông qua vào tháng 5/2017.

5. Triển khai thi hành Bộ luật hình sự và triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015

Tiếp tục triển khai thi hành BLHS năm 2015 theo Quyết định số 393/QĐ-BTP ngày 10/03/2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 và triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015.

IV. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

- Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định, chuẩn bị ý kiến Lãnh đạo dự họp các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ giao.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào chương trình xây dựng dự án luật, pháp lệnh (chính sách và giải pháp thực hiện chính sách pháp luật) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

- Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định các dự thảo nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư theo Chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành trong Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ giao.

2. Triển khai đề tài khoa học cấp Bộ về "Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền bí mật dữ liệu cá nhân"

- Ký hợp đồng chuyên đề với các chuyên gia, cộng tác viên đề tài.

- Xây dựng Báo cáo phúc trình của Đề tài.

- Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo phúc trình.

- Bảo vệ đề tài.

3. Hợp tác quốc tế

- Triển khai hoạt động hợp tác với dự án GIG theo kế hoạch năm 2017 đã được phê duyệt về hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

- Triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 1968 và xây dựng, soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Bộ luật hình sự.

4. Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống xử lý đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật

- Rà soát pháp luật trong nước về xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

- Nghiên cứu pháp luật nước ngoài về xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

- Nghiên cứu xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống xử lý đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

5. Về triển khai các chương trình, đề án, dự án

- Tiếp tục đề xuất hoạt động; nghiên cứu triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các chương trình, đề án, cụ thể như Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016–2020; Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình quốc gia về phòng chống ma túy; Thực thi Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.

- Làm đầu mối trong Bộ triển khai thực hiện Chương trình phối hợp 90 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ về an toàn thực phẩm 2 năm 2016-2017 của Bộ Tư pháp.

6. Các nhiệm vụ khác

- Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế sau khi các Đề án này được phê duyệt; thực hiện cải cách hành chính, ISO 9001-2008; thực hiện quy chế dân chủ.

- Rà soát, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình làm việc sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/01/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp được ban hành.

- Tập trung các nguồn lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác văn phòng (văn thư, lưu trữ, thi đua khen thưởng…).

- Thực hiện nề nếp việc xây dựng kế hoạch công tác, triển khai thực hiện nhiệm vụ và xây dựng báo cáo công tác định kỳ, đột xuất theo Quy chế làm việc của Bộ, của Vụ.

- Tổ chức các hội nghị triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (sau khi được Quốc hội thông qua) và một số tọa đàm góp ý xây dựng soạn thảo dự án Luật ban hành quyết định hành chính; các dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành.

- Thực hiện chế độ hội họp theo quy định tại Quy chế làm việc của Vụ; kịp thời thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Vụ để triển khai thực hiện; đôn đốc việc triển khai thực hiện các kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Vụ.

- Thực hiện kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Hoàn thiện hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật chuyển Lưu trữ cơ quan.

- Thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện có hiệu quả phong trào chung của cơ quan Bộ;

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính được thông báo tới tất cả công chức trong Vụ để quán triệt, tổ chức thực hiện; là cơ sở để theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Vụ, các Phòng thuộc Vụ phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành.

2. Lãnh đạo Vụ Pháp luật hình sự-hành chính chỉ đạo, điều hành kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; thường xuyên nắm bắt tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch công tác; định kỳ 6 tháng và hàng năm tổ chức đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo đầy đủ, nghiêm túc theo quy định.

3. Các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Vụ Pháp luật hình sự-hành chính có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao để thực hiện Kế hoạch này.

4. Các công chức thuộc Vụ Pháp luật hình sự-hành chính phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc của đơn vị; phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả để cùng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

5. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp luật hình sự-hành chính trong việc thực hiện Kế hoạch này.

6. Kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 của đơn vị được lấy bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. Vụ Pháp luật hình sự-hành chính có trách nhiệm xây dựng dự toán trong phạm vi kinh phí được giao năm 2017, gửi Văn phòng Bộ thẩm định, phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện./.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính)

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ-HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 191/QĐ-BTP ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian 
hoàn thành

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí

Ghi chú

A.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 

 

 

 

 

I

TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1.

Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng cho ý kiến đối với các dự án luật trình Chính phủ, Quốc hội trong năm 2017

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Cả năm 2017

Báo cáo thẩm định các dự án luật

Ngân sách nhà nước

 

2.

Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá sự phù hợp Hiến pháp 2013 của các dự án luật, pháp lệnh.

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chuyên gia

Quý I/2017

Bộ tiêu chí

Ngân sách nhà nước

 

II

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

 

1.

Nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật.

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 9/2017

Hồ sơ, tài liệu và dự thảo NĐ

Ngân sách nhà nước

 

2.

Nghiên cứu, xây dựng Quy chế của Bộ Tư pháp về cung cấp thông tin.

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II/2017

Hồ sơ, tài liệu và dự thảo Quy chế

Ngân sách nhà nước

 

3.

Tổ chức biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác phổ biến nội dung của Luật.

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2017

Tài liệu phổ biến

Ngân sách nhà nước

 

4.

Xây dựng sổ tay hướng dẫn cho người làm đầu mối cung cấp thông tin và công dân.

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chuyên gia

Quý IV/2017

Sổ tay hướng dẫn

Ngân sách nhà nước

 

5.

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm cung cấp, không cung cấp, tích hợp cơ sở dữ liệu thông tin vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Phòng PLTCBM

Cục Công nghệ thông tin

Quý III/2017

Báo cáo kết quả

Ngân sách nhà nước

 

6.

Vận hành cơ sở dữ liệu thông tin, duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin do Bộ Tư pháp.

Phòng PLTCBM

Văn phòng Bộ

Quý IV/2017

Báo cáo kết quả

Ngân sách nhà nước

 

7.

Rà soát, phân loại, lập danh mục các thông tin phải được công khai và thông tin không được công khai.

Phòng PLTCBM

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2017

Báo cáo kết quả

Ngân sách nhà nước

 

8.

Số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu để kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc

Phòng PLTCBM

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2017

Báo cáo kết quả

Ngân sách nhà nước

 

III.

XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

1.

Nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Phòng PLTCBM

UBPL của QH, Vụ Pháp luật VPQH các c.gia và các bộ, ngành

Cả năm 2017

Dự án Luật và các tài liệu hồ sơ

Ngân sách nhà nước

 

2.

Tiếp tục rà soát, đánh giá thực tiễn pháp luật, thực tiễn ban hành quyết định hành chính

Phòng PLTCBM

Cơ quan, đơn vị có liên quan

Cả năm 2017

Báo cáo rà soát

Ngân sách nhà nước

 

3.

 Nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm của các nước có hệ thống pháp luật về ban hành quyết định hành chính tương đồng với Việt Nam.

Phòng PLTCBM

Cơ quan, tổ chức, cá nhân, chuyên gia, nhà khoa học

Cả năm 2017

Báo cáo kết quả

Ngân sách nhà nước

 

IV

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

 

Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015

Phòng PLHSH

UBTP của Quốc hội

Tháng 5/2017

Dự án Luật

Ngân sách nhà nước

 

V

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

 

Tiếp tục triển khai thi hành BLHS năm 2015 theo Quyết định số 393/QĐ-BTP ngày 10/3/2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 và triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015.

Phòng PLHS

Các bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan

Cả năm

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

 

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015

Phòng PLHS

Các bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 8/2017

Quyết định

Ngân sách nhà nước

 

B

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I

HỢP TÁC QUỐC TẾ

1.

Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

Phòng PLTCBM

Các thành viên HĐTVTĐ, các chuyên gia

Cả năm 2017

Các Báo cáo thẩm định

Dự án GIG

 

2.

Triển khai thi hành Bộ luật hình sự và xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Phòng PLHS

Các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm 2017

Tài liệu hồ sơ triển khai và xây dựng dự án luật

Dự án GIG

 

II

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ “CƠ CHẾ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN BÍ MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN”

1.

Xây dựng Báo cáo phúc trình của Đề tài.

Phòng PLTCBM

Chuyên gia, cộng tác viên

Quý I/2017

Báo cáo phúc trình

Ngân sách nhà nước

 

2.

Tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo phúc trình

Phòng PLTCBM

Chuyên gia, cộng tác viên

Quý II/2017

Báo cáo kết quả

Ngân sách nhà nước

 

3.

Bảo vệ đề tài

Phòng PLTCBM

Chuyên gia

Quý III/2017

Đề tài cấp Bộ

Ngân sách nhà nước

 

III

TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN, DỰ ÁN

1.

Nghiên cứu triển khai các chương trình, đề án Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020.

Phòng PLHC, PLHS

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Cả năm 2017

Báo cáo kết quả

Ngân sách nhà nước

 

2.

Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 – 2020

Phòng PLHC, PLHS

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Cả năm 2017

Báo cáo kết quả

Ngân sách nhà nước

 

3.

Chương trình quốc gia về phòng chống ma túy

Phòng PLHC, PLHS

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Cả năm 2017

Báo cáo kết quả

Ngân sách nhà nước

 

4.

Thực thi Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.

Phòng PLHC

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Cả năm 2017

Báo cáo kết quả

Ngân sách nhà nước

 

5.

Triển khai Chương trình về an toàn thực phẩm 2 năm 2016-2017 của Bộ Tư pháp

Phòng PLHC

UBTWMTTQ VN và Chính phủ

Cả năm 2017

Báo cáo kết quả

Ngân sách nhà nước

 

IV.

RÀ SOÁT HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN

1.

Rà soát pháp luật trong nước về xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Phòng PLHS

Các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chuyên gia

Quý I/2017

Báo cáo rà soát

 

 

2.

Nghiên cứu pháp luật nước ngoài về xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Phòng PLHS

Các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chuyên gia

Quý II/2017

Báo cáo nghiên cứu

 

 

3.

Nghiên cứu xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống xử lý đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Phòng PLHS

Các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chuyên gia

Quý IV/2017

Đề án

 

 

V.

THAM GIA GÓP Ý, THẨM ĐỊNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1.

Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định, chuẩn bị ý kiến Lãnh đạo dự họp các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ giao.

Các phòng

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan

Cả năm 2017

Công văn góp ý, thẩm định, chuẩn bị ý kiến Lãnh đạo Bộ đi họp

Ngân sách nhà nước

 

2.

Thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào chương trình xây dựng dự án luật, pháp lệnh (chính sách và giải pháp thực hiện chính sách pháp luật) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Các phòng

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan

Cả năm 2017

Công văn góp ý, thẩm định, chuẩn bị ý kiến Lãnh đạo Bộ đi họp

Ngân sách nhà nước

 

3.

Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định các dự thảo nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư theo Chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành trong Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ giao.

Các phòng

Các phòng thuộc Vụ và các đơn vị liên quan

Cả năm 2017

Các tài liệu liên quan đến VBQPPL

Ngân sách nhà nước

 

VI

CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1.

Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính.

Các phòng

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Quý I năm 2017

Quyết định

 

 

2.

Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế; thực hiện cải cách hành chính, ISO 9001-2008; thực hiện quy chế dân chủ.

Các phòng

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm 2017

Kế hoạch và Báo cáo thực hiện

 

 

3.

Tập trung nguồn lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác văn phòng.

Phòng THHC

Các phòng

Cả năm

Kế hoạch

 

 

4.

Rà soát, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình làm việc sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CPngày 13/01/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp được ban hành.

Các phòng

Các đơn vị có liên quan

Cả năm 2017

Báo cáo rà soát

 

 

5.

Thực hiện nề nếp việc xây dựng kế hoạch công tác, triển khai thực hiện nhiệm vụ và xây dựng báo cáo công tác định kỳ, đột xuất theo Quy chế làm việc của Bộ, của Vụ.

Phòng Hành chính-tổng hợp

Các phòng trong Vụ

Cả năm 2017

Kế hoạch và Báo cáo thực hiện

 

 

6.

Theo dõi, đôn đốc chung việc triển khai thi hành, thực hiện Kế hoạch công tác năm.

Phòng Hành chính-tổng hợp

Các phòng trong Vụ

Cả năm 2017

Báo cáo

 

 

7.

Thực hiện kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phòng Hành chính-tổng hợp

Các phòng và các đơn vị có liên quan

Cả năm 2017

Kế hoạch và Báo cáo thực hiện

 

 

8.

Hoàn thiện hồ sơ lưu trữ các văn bản quy phạm pháp luật vào lưu trữ cơ quan.

Phòng Hành chính-tổng hợp

Các phòng

Quý IV/2017

Hồ sơ lưu trữ

Ngân sách Nhà nước

 

9.

Thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn thực hiện có hiệu quả phong trào chung của cơ quan Bộ.

Phòng Hành chính-tổng hợp;

Các phòng thuộc Vụ và các đơn vị có liên quan

Cả năm 2017

Kế hoạch và Báo cáo thực hiện

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 191/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Pháp luật hình sự- hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu 191/QĐ-BTP Ngày ban hành 13/02/2017
Ngày có hiệu lực 13/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tư pháp Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 191/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Pháp luật hình sự- hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close