ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1924/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN UBND TỈNH KIÊN GIANG (NHIỆM KỲ 2016-2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của UBND tỉnh Kiên Giang;

- Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng

a) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

- Lãnh đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

- Lãnh đạo và chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng; các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các nghị quyết của HĐND tỉnh và các quyết định của UBND tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (kể cả quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn); kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư.

- Quản lý về sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng quỹ dự phòng của tỉnh.

- Quốc phòng - an ninh và ngoại giao (bao gồm đối ngoại Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân).

- Hợp tác kinh tế với nước ngoài và các tỉnh, thành phố trong nước; các dự án đầu tư ngoài nguồn vốn nhà nước.

- Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thi hành án dân sự.

- Công tác cải cách hành chính nhà nước, xây dựng thể chế; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, công chức, viên chức; địa giới hành chính nhà nước; những vấn đề chung về công tác dân tộc, tôn giáo và thi đua khen thưởng.

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực.

c) Giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương; phối hợp với Tỉnh ủy và các cơ quan đảng, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

d) Theo dõi và chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ, quyền hạn các Sở, ban, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

đ) Theo dõi và chỉ đạo toàn diện các huyện: Thành phố Rạch Giá, huyện Phú Quốc, Châu Thành và Gò Quao.

Chỉ đạo phát triển đảo Phú Quốc theo Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020".

e) Trực tiếp làm Trưởng Ban, Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng:

Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Tái cơ cấu nền kinh tế tỉnh giai đoạn 2013 - 2020.

- Phát triển bền vững tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- An toàn giao thông.

- Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh.

- Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Phòng, chống khủng bố, bạo loạn, biểu tình trái pháp luật và khẩn nguy hàng không.

- Khu kinh tế - quốc phòng Tứ giác Long Xuyên.

- Xây dựng công trình chiến đấu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Thi hành án dân sự.

Trưởng Ban Chỉ huy:

- Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và Ban Chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang.

- Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng:

- Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.

- Hội đồng Tuyển chọn chấp hành viên.

- Hội đồng Tuyển chọn thanh tra viên.

- Hội đồng Thi đua - khen thưởng.

Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tại khu đô thị mới lấn biển thành phố Rạch Giá.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác thuộc khối văn hóa - xã hội bao gồm: Giáo dục và đào tạo; lao động, việc làm, thương binh và công tác xã hội; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; văn hóa, du lịch, thể dục, thể thao; thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ; bảo hiểm xã hội; công tác dân vận chính quyền; công tác thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên; quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng chống tệ nạn xã hội; dân tộc, tôn giáo.

b) Phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn; các hội và hội nghề nghiệp trong tỉnh: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội Khuyến học, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nhà báo, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật...

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ, quyền hạn các Sở, ban, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Ban Dân tộc tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Các Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh.

d) Theo dõi và chỉ đạo toàn diện địa bàn các huyện: An Minh, An Biên, Giồng Riềng và Kiên Hải.

đ) Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban, Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Chủ tịch Hội đồng và Ủy ban sau:

Trưởng các Ban, Ban Chỉ đạo:

- Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh .

- Phổ cập giáo dục tỉnh.

- Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo.

- Vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước.

- Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Chương trình công nghệ thông tin quốc gia.

- Ban Chuyên trách của tỉnh tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kỳ ở Vương quốc Campuchia (K92).

- Thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tỉnh.

- Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

- Dự án khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại nhà tù Phú Quốc.

- Công tác người cao tuổi.

- Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Quỹ quốc gia về việc làm.

- Đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020.

- Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.

- Thực hiện Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng tỉnh Kiên Giang.

- Công tác y tế trường học.

- Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2011-2020.

- Công tác gia đình.

- Thực hiện đề án phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020.

- Thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020.

- Về nhân quyền.

- Hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

- Về đổi mới về giáo dục và đào tạo.

- Đề án phát triển sở hữu trí tuệ tỉnh Kiên Giang.

- Dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh.

- Thông tin đối ngoại.

- Công tác vận động, điều phối và sử dụng viện trợ nước ngoài và phi Chính phủ.

- Thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

- Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

- Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020.

- Phòng, chống bệnh lao, bệnh phong, mù lòa và phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Chủ tịch Hội đồng:

- Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh.

- Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em.

- Hội đồng Phát triển nhân lực tỉnh đến năm 2020.

- Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh.

- Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Hội đồng Sáng kiến khoa học.

e) Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác Khối kinh tế ngành: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo, biên giới, các dự án đầu tư trang trại thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, dự án nuôi trồng thủy sản, cho thuê môi trường rừng, công tác phòng, chống cháy (bao gồm phòng, chống cháy khu dân cư) và chặt phá rừng, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giao thông vận tải, xây dựng, các khu, cụm công nghiệp, điện, cụm, tuyến dân cư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn đầu tư công.

Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc khối phụ trách và hoạt động hợp tác xã (lĩnh vực nông nghiệp).

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các Ban:

- Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng tỉnh.

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với đoàn thể, hội thuộc lĩnh vực phụ trách: Hội Nông dân, Hội Làm vườn, Hội Nghề cá, Hội Kiến trúc sư tỉnh.

b) Quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các đơn vị Trung ương trên địa bàn: Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng Hàng không Rạch Giá, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ, quyền hạn các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Xây dựng; Ngoại vụ; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành giao thông; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành nông nghiệp; Vườn Quốc gia Phú Quốc; Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

d) Theo dõi và chỉ đạo toàn diện các huyện, thị: Thị xã Hà Tiên, các huyện Kiên Lương, Giang Thành và Tân Hiệp.

đ) Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban, Ban Chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng, các Ủy ban:

Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Phong trào thi đua và Chủ tịch Hội đồng xét chọn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

- Lập, điều chỉnh quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai cấp tỉnh.

- Thực hiện dự án tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai giai đoạn (2015-2020) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp tỉnh.

- Chương trình phục hồi thu nhập các hộ bị ảnh hưởng dự án đường hành lang ven biển phía Nam trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển kinh tế ven biển đảo.

- Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ và môi trường rừng.

- Thực hiện chính sách phát triển thủy sản.

- Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Cấp nước an toàn tỉnh.

- Thực hiện đề án cho thuê môi trường rừng.

- Quản lý thống nhất về biển và hải đảo.

- Phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia.

- Giải quyết tranh chấp xung đột dân sự, tiếp nhận Việt kiều và người lánh nạn trên tuyến biên giới biển, đảo.

- Thực hiện đề án xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Phòng chống dịch cúm gia cầm.

- Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Xây dựng Trung tâm đô thị Thứ Bảy.

- Xây dựng giao thông nông thôn.

- Xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ.

- Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh (kể cả về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ).

- Các công trình điện trên địa bàn tỉnh.

- Ban Quản lý Dự án ICMP.

- Khu dự trữ sinh quyển tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch Hội đồng, Ủy ban, Tổ:

- Hội đồng thẩm định nguồn vốn và cơ cấu các dự án đầu tư công.

- Hội đồng Quỹ bảo vệ môi trường.

- Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

- Ủy ban An ninh lương thực.

- Tổ trưởng Tổ liên ngành lập lại trật tự hành lang đường bộ theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

e) Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác khối kinh tế tổng hợp bao gồm: Kế hoạch, tài chính, giá cả, ngân hàng, công thương, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, kinh tế hợp tác, hợp tác xã (trừ lĩnh vực nông nghiệp), kinh tế đối ngoại, doanh nghiệp. Theo dõi công tác cải cách hành chính, tư pháp và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh.

b) Giữ mối quan hệ làm việc giữa UBND tỉnh với Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp trẻ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ, quyền hạn các Sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan; Cục Thống kê; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

d) Theo dõi và chỉ đạo toàn diện địa bàn các huyện: Hòn Đất, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

đ) Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban, Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng sau đây:

Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh.

- Bảo vệ bí mật nhà nước.

- Cải cách tư pháp.

- Hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chống buôn lậu và gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 389/KG).

- Hoạt động thương mại biên giới.

- Ban Điều phối triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

- Tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm của Kiên Giang theo Quyết định số 492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng:

- Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển.

- Hội đồng thẩm định bảng giá đất, giá đất cụ thể và tài sản là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Hội đồng chứng kiến và giám sát xổ số kiến thiết.

- Hội đồng xếp hạng doanh nghiệp nhà nước.

- Hội đồng lương của doanh nghiệp

- Giải thể Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang

e) Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên UBND tỉnh

1. Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Phụ trách công tác Văn phòng UBND tỉnh.

2. Ông Đàm Kiến Thức, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng.

3. Bà Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh: Phụ trách công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

4. Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phụ trách công tác nông nghiệp, nông thôn.

5. Ông Trần Hữu Nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phụ trách công tác kế hoạch và đầu tư.

6. Ông Nguyễn Đức Chín, Giám đốc Sở Tài chính: Phụ trách công tác tài chính, giá cả.

7. Ông Ngô Công Tước, Giám đốc Sở Công Thương: Phụ trách công tác công thương.

8. Ông Nguyễn Xuân Lộc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Phụ trách công tác tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo.

9. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Phụ trách công tác giao thông vận tải.

10. Ông Lê Quốc Anh, Giám đốc Sở Xây dựng: Phụ trách công tác xây dựng, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, phát triển nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, vật liệu xây dựng.

11. Ông Nguyễn Văn Sạch, Giám đốc Sở Nội vụ: Phụ trách công tác nội vụ, tôn giáo.

12. Ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở Ngoại vụ: Phụ trách công tác ngoại vụ.

13. Ông Lâm Minh Công, Giám đốc Sở Tư pháp: Phụ trách công tác tư pháp.

14. Ông Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh: Phụ trách công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

15. Bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Phụ trách công tác giáo dục và đào tạo.

16. Ông Lê Hoàng Anh, Giám đốc Sở Y tế: Phụ trách công tác y tế.

17. Ông Trần Chí Dũng, Giám đốc Sở Du lịch: Phụ trách công tác du lịch.

18. Ông Diệp Hoàng Du, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao: Phụ trách công tác văn hóa và thể thao.

19. Ông Lê Thanh Việt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Phụ trách công tác khoa học và công nghệ.

20. Ông Lâm Văn Sển, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Phụ trách công tác thông tin và truyền thông.

21. Ông Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phụ trách công tác lao động, việc làm, thương binh và công tác xã hội.

22. Ông Danh Ngọc Hùng, Trưởng Ban Dân tộc: Phụ trách công tác dân tộc.

Điều 3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP. Quốc hội;
- VP. Chủ tịch nước;
- VP. Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- ĐĐBQH tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP; CVNC;
- Lưu: VT, btkien. (03b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/08/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1924/QĐ-UBND năm 2018 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (nhiệm kỳ 2016-2021)

Số hiệu 1924/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/08/2018
Ngày có hiệu lực 29/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Kiên Giang Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1924/QĐ-UBND năm 2018 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (nhiệm kỳ 2016-2021)
Mục lục

Mục lục

Close