Văn bản "Quyết định 1926/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 25/12.2011

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1926/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

PHÒNG ĐO KIỂM VIỄN THÔNG

Thuộc: CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TRÍ TUỆ VIỆT

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
Bộ trưởng (để b/c);
Phòng đo kiểm được chỉ định;
Trung tâm Thông tin (để đăng website);
Các doanh nghiệp viễn thông;
Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1926 /QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tên phòng đo kiểm được chỉ định: Phòng Đo kiểm Viễn thông

Thuộc: Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống và Dịch vụ Viễn thông Trí Tuệ Việt

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên số: 0104002849 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 17/03/2008, sửa đổi lần 1 ngày 03/10/2008.

Địa chỉ: phòng 2408, tòa nhà 25 Láng Hạ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

TT

Tên công trình

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

1.

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước

TCN 68 - 141:1999(*)

TCN 68 - 135:2001

2.

Trạm điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68 - 141:1999(*)

TCN 68 - 135:2001

TCN 68 - 255:2006

TCVN 3718-1:2005

Ghi chú: - (*): Chỉ áp dụng chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ.

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 25/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1926/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1926/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 24/12/2008
Ngày có hiệu lực 24/12/2008 Ngày hết hiệu lực 25/12/2011
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1926/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close