BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ TTHC MỚI BAN HÀNH, TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Trung tâm thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 195 /QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

PTTH&TTĐT

Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

PTTH&TTĐT

Bộ Thông tin và Truyền thông

3

Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

PTTH&TTĐT

Bộ Thông tin và Truyền thông

4

Gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

PTTH&TTĐT

Bộ Thông tin và Truyền thông

5

Sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

PTTH&TTĐT

Bộ Thông tin và Truyền thông

6

Cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

PTTH&TTĐT

Bộ Thông tin và Truyền thông

7

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

PTTH&TTĐT

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

8

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

PTTH&TTĐT

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

PTTH&TTĐT

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

10

Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

PTTH&TTĐT

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

11

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

PTTH&TTĐT

Bộ Thông tin và Truyền thông

12

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

PTTH&TTĐT

Bộ Thông tin và Truyền thông

13

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

PTTH&TTĐT

Bộ Thông tin và Truyền thông

14

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

PTTH&TTĐT

Bộ Thông tin và Truyền thông

15

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

PTTH&TTĐT

Bộ Thông tin và Truyền thông

16

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

PTTH&TTĐT

Bộ Thông tin và Truyền thông

17

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

PTTH&TTĐT

Bộ Thông tin và Truyền thông

18

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

PTTH&TTĐT

Bộ Thông tin và Truyền thông

B. Thủ tục hành chính cấp địa phương

1

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

PTTH&TTĐT

Sở Thông tin và Truyền thông

2

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

PTTH&TTĐT

Sở Thông tin và Truyền thông

3

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

PTTH&TTĐT

Sở Thông tin và Truyền thông

4

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

PTTH&TTĐT

Sở Thông tin và Truyền thông

5

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

PTTH&TTĐT

Sở Thông tin và Truyền thông

6

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

PTTH&TTĐT

Sở Thông tin và Truyền thông

7

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

PTTH&TTĐT

Sở Thông tin và Truyền thông

8

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

PTTH&TTĐT

Sở Thông tin và Truyền thông

 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

B-BTT-227589-TT

Cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/02/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 195/qđ-btttt năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ thông tin và truyền thông

Số hiệu 195/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 13/02/2015
Ngày có hiệu lực 13/02/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 195/qđ-btttt năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ thông tin và truyền thông
Mục lục

Mục lục

Close