BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1967/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2008 - 2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Xét tờ trình số 59/BCĐTW-VPĐP ngày 19/8/2011 của Văn phòng điều phối Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và tờ trình số 353/KTHT-KH ngày 11/8/2011 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

2. Chủ đầu tư: Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

3. Nội dung công việc:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin;

- Chuẩn hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu;

- Xây dựng cổng thông tin điện tử;

- Một số công việc khác có liên quan.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới).

Điều 2. Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, lập đề cương, dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư trình Bộ phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Kho bạc NN TƯ, TP Hà Nội;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/08/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1967/QĐ-BNN-KH năm 2011 cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1967/QĐ-BNN-KH Ngày ban hành 26/08/2011
Ngày có hiệu lực 26/08/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1967/QĐ-BNN-KH năm 2011 cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close