BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1981/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI/NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, ngày 19/3/2008 của Chính phu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét kết quả phiên họp của các hội đồng xác định danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2012;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện năm 2012 gồm 181 đề tài, 12 nhiệm vụ trong danh mục kèm theo.

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, nhiệm vụ năm 2012. Danh mục đề tài, nhiệm vụ, thông báo tuyển chọn đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 12/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1981/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 1981/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 12/05/2011
Ngày có hiệu lực 12/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1981/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close