BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1995/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

Trên cơ sở Quyết định số 1620/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập Tổ công tác lập Hồ sơ danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thành viên Tổ công tác lập Hồ sơ danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác) gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính.

2. Ông Tạ Hồng Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Công trình Thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi.

3. Ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt, bão, Tổng cục Thủy lợi.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ Công tác do Tổ trưởng phân công. Các thành viên Tổ Công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và các thành viên Tổ Công tác có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Tài chính;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, TCCB. (30b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/08/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1995/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 bổ sung thành viên Tổ công tác lập Hồ sơ danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1995/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 29/08/2011
Ngày có hiệu lực 29/08/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1995/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 bổ sung thành viên Tổ công tác lập Hồ sơ danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close