ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2018/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 17 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ: Y tế, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quy định số 07-QĐi/TU ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và định hướng khung tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Văn bản số 1648/SYT-TCCB ngày 07 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: NV, YT, TP;
- Cục Kiểm tra văn bản - BTP;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TT. các Huyện ủy, Thị ủy;
- TT. HĐND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông,
- Đài PT - TH tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, TH, NC (th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc thi tuyển các chức danh được quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thi tuyển, luân chuyển, điều động công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý theo từng chức danh nêu tại Quy định này.

2. Trường hợp quy định của pháp luật có liên quan quy định điều kiện, tiêu chuẩn khác thì thực hiện theo quy định của văn bản pháp luật có liên quan và điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này.

3. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, quy trình và thủ tục quy định.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

Điều 3. Điều kiện bổ nhiệm

1. Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Phải đạt kết quả theo yêu cầu của các kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý (đối với trường hợp có tổ chức thi tuyển).

2. Đã được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm. Trường hợp có nhu cầu chính đáng, đối với cán bộ chưa kịp bổ sung vào quy hoạch, nhưng thực sự có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín cao, có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì có thể bổ nhiệm khi không có trong quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm.

3. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản theo quy định.

4. Tuổi bổ nhiệm

a) Đối với chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

b) Đối với các chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế cấp huyện tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ.

5. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận.

6. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

7. Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

8. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của 03 năm trước liền kề của năm được đề nghị bổ nhiệm.

9. Trường hợp bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định này, còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể theo quy định của ngành thanh tra. Đối với việc bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra Sở phải có văn bản thống nhất của Thanh tra tỉnh.

Trường hợp bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa tỉnh, ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định này, còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể theo quy định của lĩnh vực giám định y khoa.

Điều 4. Tiêu chuẩn chung

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức

a) Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

b) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; trung thực, không cơ hội; tôn trọng, tận tụy phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

c) Có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi công tác và cư trú; thực hiện tốt văn hóa công sở, giữ gìn trật tự kỷ cương hành chính.

d) Có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tác phong làm việc khoa học, được tập thể cơ quan, đơn vị tín nhiệm.

đ) Có tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và nghiên cứu để nâng cao trình độ, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Về kiến thức và năng lực công tác

a) Nắm vững và vận dụng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành và các văn bản khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị vào lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Hiểu biết sâu về nghiệp vụ và có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực công tác.

c) Am hiểu tình hình về chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương và lĩnh vực ngành.

d) Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động chung của phòng, đơn vị; biết quy tụ, đoàn kết, động viên cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ được giao.

đ) Có khả năng nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp của ngành, lĩnh vực trong phạm vi được phân công, phụ trách.

3. Về trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác.

b) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

c) Lý luận chính trị: Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể

1. Đối với chức danh Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế

a) Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp sau đại học trở lên thuộc chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. Riêng đối với chức danh Giám đốc Bệnh viện hạng I và hạng II: Có bằng bác sỹ và bằng bác sỹ chuyên khoa cấp II hoặc bằng tiến sỹ.

b) Tiêu chuẩn khác, gồm:

- Có thời gian công tác từ 5 năm trở lên (tính từ thời điểm công nhận công chức hoặc viên chức chính thức); trường hợp có trình độ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sỹ hoặc trường hợp đặc biệt xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền xác nhận có thể bổ nhiệm sớm hơn nhưng không quá 12 tháng so với quy định.

- Đã từng giữ chức vụ từ cấp phó phòng (và tương đương) trở lên.

- Riêng đối với chức danh Giám đốc Trung tâm Pháp y: Là Giám định viên pháp y.

2. Đối với chức danh Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế

a) Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.

b) Tiêu chuẩn khác gồm:

- Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

- Đã có thời gian công tác từ 3 năm trở lên (tính từ thời điểm công nhận công chức hoặc viên chức chính thức); trường hợp có trình độ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ trở lên hoặc trường hợp đặc biệt xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền xác nhận có thể bổ nhiệm sớm hơn nhưng không quá 12 tháng so với quy định.

- Là chuyên viên thuộc Sở hoặc đã từng giữ chức vụ trưởng khoa, phòng của đơn vị trực thuộc Sở (và tương đương) trở lên.

- Riêng đối với chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y: Là Giám định viên pháp y.

3. Đối với chức danh Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên ở các chuyên ngành y, dược.

b) Tiêu chuẩn khác gồm:

- Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

- Có thâm niên công tác ít nhất 05 năm trở lên (tính từ thời điểm công nhận công chức hoặc viên chức chính thức); trường hợp có trình độ thạc sỹ trở lên hoặc trường hợp đặc biệt xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền xác nhận thì có thể xem xét bổ nhiệm sớm hơn nhưng không quá 12 tháng so với quy định.

- Đã từng giữ chức vụ từ cấp Phó phòng cấp huyện hoặc tương đương trở lên.

4. Đối với chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên ở các chuyên ngành y, dược.

b) Tiêu chuẩn khác gồm:

- Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

- Có thâm niên công tác ít nhất 03 năm trong ngành, lĩnh vực chuyên môn (tính từ thời điểm công nhận công chức hoặc viên chức chính thức); trường hợp có trình độ thạc sỹ trở lên hoặc trường hợp đặc biệt xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền xác nhận có thể bổ nhiệm sớm hơn nhưng không quá 12 tháng so với quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thực hiện theo Quy định này và các quy định hiện hành.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế) để xem xét, chỉ đạo./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số hiệu 20/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Đắk Nông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung


Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Mục lục

Mục lục

Close