ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (Cục KSTTHC - để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Đài PTTH Hà Nam, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: CPVP(4); NC; TH(D);
- Lưu: VT, NC(H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Quang Cẩm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Stt

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

1

Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

2

Kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm.

3

Đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; động vật thủy sản thương phẩm, sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

II

Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

1

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Stt

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

1

Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

2

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

3

Đăng ký cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

4

Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung; cơ sở giết mổ động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ; kho lạnh bảo quản động vật tươi sống, sơ chế, chế biến bảo quản sản phẩm động vật; cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; khu cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, cơ sở thu gom động vật, sản phẩm động vật; cơ sở xét nghiệm, chuẩn đoán bệnh động vật.

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, thú y thủy sản.

II

Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

1

Đăng ký công bố hợp quy

2

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương

3

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

5

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Stt

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

 

1

Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

- Luật Thú y 79/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

- Nghị định số: 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

 - Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;

- Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

2

Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

II

Lĩnh vực Xây dựng cơ bản

 

1

Mở thầu xây dựng cơ bản

Quyết định số: 882/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

 

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

I. Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

1. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh đăng ký kiểm dịch với Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký kiểm dịch, Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y quyết định và thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm dịch về địa điểm, thời gian kiểm dịch.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm dịch với Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ: Đơn đăng ký kiểm dịch theo Mẫu 1, Phụ lục V (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

01 (một) ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân;

- Tổ chức.

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

Mẫu 1, Phụ lục V: Đơn đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn).

Phí, lệ phí

Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

(Ban hành kèm Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận kiểm dịch

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Thú y 79/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

 

Mẫu 1, Phụ lục V: Đơn đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH

Số:…………/ĐK-KDĐV

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): .........................................................................

Địa chỉ giao dịch: ........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ……………………Cấp ngày ……../…../……… tại …………......

Điện thoại: …………………….Fax: ……………………..Email: .................................………

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

I/ ĐỘNG VẬT:

Tính biệt

Loại động vật

Giống

Tuổi

Tính biệt

Mục đích sử dụng

Đực

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

             

Tổng số (viết bằng chữ): ..............................................................................................

Nơi xuất phát: .............................................................................................................

Tình trạng sức khỏe động vật: .....................................................................................

...................................................................................................................................

Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: .........................................

………………………………………… theo Quyết định số ……/……..ngày…../…./…..của ………………. (1) …………………………………. (nếu có).

Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):

1/ ……………..………………Kết quả xét nghiệm số ………/……..ngày……../……./………

2/ ……………..………………Kết quả xét nghiệm số ………/……..ngày……../……./………

3/ ……………..………………Kết quả xét nghiệm số ………/……..ngày……../……./………

4/ ……………..………………Kết quả xét nghiệm số ………/……..ngày……../……./………

5/ ……………..………………Kết quả xét nghiệm số ………/……..ngày……../……./………

Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):

1/ …………………………………………………….tiêm phòng ngày……../……./……….…

2/ …………………………………………………….tiêm phòng ngày……../……./……….…

3/ …………………………………………………….tiêm phòng ngày……../……./………..…

4/ …………………………………………………….tiêm phòng ngày……../……./……….…

5/ …………………………………………………….tiêm phòng ngày……../……./…………..

II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

Tổng số

Tên hàng

Quy cách đóng gói

Số lượng (2)

Khối lượng (kg)

Mục đích sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

           

Tổng số (viết bằng chữ): ..............................................................................................

Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………./……..ngày……./……./………..của ……………….(3)……………. (nếu có).

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: .........................................................................................

...................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………………..Fax:...............................................

III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: .................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………..Fax:......................................................................

Nơi đến (cuối cùng): ....................................................................................................

Phương tiện vận chuyển: .............................................................................................

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1/ ………………………………….……….Số lượng: ……………Khối lượng: ......................

2/ ………………………………….……….Số lượng: ……………Khối lượng: ......................

3/ ………………………………….……….Số lượng: ……………Khối lượng: ......................

Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển:.....................................................

Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ........................................................................

...................................................................................................................................

Các giấy tờ liên quan kèm theo:....................................................................................

...................................................................................................................................

Địa điểm kiểm dịch: .....................................................................................................

Thời gian kiểm dịch: ....................................................................................................

Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.

 

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm………………………
 vào hồi ……giờ……. ngày …../…../…….
Vào sổ đăng ký số……………. ngày …../…../…….

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng ký tại…………………………

Ngày …….tháng ……năm …….
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

- Đơn đăng ký được làm 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;

- Cá nhân đăng ký không có con dấu, chỉ ký và ghi rõ họ tên;

- (1) Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.

- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp,....

 

PHÍ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
(Ban hành kèm Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y).

Stt

Nội dung

Đơn vị tính 

Mức thu (đồng) 

III

Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (bao gồm cả thủy sản)

 

 

1

Kiểm tra lâm sàng động vật

 

 

1.1

Trâu, bò, ngựa, lừa, la, dê, cừu, đà điểu

Lô hàng/Xe ô tô

50.000

1.2

Lợn

Lô hàng/Xe ô tô

60.000

1.3

Hổ, báo, voi, hươu, nai, sư tử, bò rừng và động vật khác có khối lượng tương đương

Lô hàng/Xe ô tô

300.000

1.4

Gia cầm

Lô hàng/Xe ô tô

35.000

1.5

Kiểm tra lâm sàng động vật thủy sản

Lô hàng/Xe ô tô

100.000

1.6

Chó, mèo, khỉ, vượn, cáo, nhím, chồn, trăn, cá sấu, kỳ đà, rắn, tắc kè, thằn lằn, rùa, kỳ nhông, thỏ, chuột nuôi thí nghiệm, ong nuôi và động vật khác có khối lượng tương đương theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch

Lô hàng/Xe ô tô

100.000

2

Giám sát cách ly kiểm dịch

 

 

2.1

Đối với động vật giống (bao gồm cả thủy sản)

Lô hàng/Xe ô tô

800.000

2.2

Đối với động vật thương phẩm (bao gồm cả thủy sản)

Lô hàng/Xe ô tô

500.000

2.3

Đối với sản phẩm động vật nhập khẩu (bao gồm cả thủy sản)

Lô hàng/Xe ô tô

200.000

3

Kiểm dịch sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật (chưa bao gồm chi phí xét nghiệm)

 

 

3.1

Kiểm dịch sản phẩm động vật đông lạnh

Container/Lô hàng

200.000

3.2

Kiểm dịch thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm từ thịt, phủ tạng, phụ phẩm của động vật ở dạng tươi sống, hun khói, phơi khô, sấy, ướp muối, ướp lạnh, đóng hộp; Lạp xưởng, patê, xúc xích, giăm bông, mỡ và các sản phẩm động vật khác ở dạng sơ chế, chế biến; Sữa tươi, sữa chua, bơ, pho mát, sữa hộp, sữa bột, sữa bánh và các sản phẩm từ sữa; Trứng tươi, trứng muối, bột trứng và các sản phẩm từ trứng; Trứng gia cầm giống, trứng tằm; phôi, tinh dịch động vật; Bột thịt, bột xương, bột huyết, bột lông vũ và các sản phẩm động vật khác ở dạng nguyên liệu; thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật; Bột cá, dầu cá, mỡ cá, bột tôm, bột sò và các sản phẩm từ thủy sản khác dùng làm nguyên liệu để chế biến thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản; Dược liệu có nguồn gốc động vật: Nọc rắn, nọc ong, vẩy tê tê, mật gấu, cao động vật, men tiêu hóa và các loại dược liệu khác có nguồn gốc động vật; Da động vật ở dạng: Tươi, khô, ướp muối; Da lông, thú nhồi bông của các loài động vật: Hổ, báo, cầy, thỏ, rái cá và từ các loài động vật khác; Lông mao: Lông đuôi ngựa, lông đuôi bò, lông lợn, lông cừu và lông của các loài động vật khác; Lông vũ: Lông gà, lông vịt, lông ngỗng, lông công và lông của các loài chim khác; Răng, sừng, móng, ngà, xương của động vật; Tổ yến, sản phẩm từ yến; Mật ong, sữa ong chúa, sáp ong; Kén tằm

Container/Lô hàng

100.000

3.3

Kiểm tra, giám sát hàng động vật, sản phẩm động vật (gồm cả thủy sản) tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Xe ô tô/ toa tàu/ container

65.000

2. Kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm.

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm đăng ký kiểm dịch với Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký kiểm dịch, Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y quyết định và thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm dịch về địa điểm, thời gian kiểm dịch.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm dịch với Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đăng ký kiểm dịch theo Mẫu 1, Phụ lục V. (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn);

b) Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).

c) Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có);

d) Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

01 (một) ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân;

- Tổ chức.

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

Mẫu 1, Phụ lục V: Đơn đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn).

Phí, lệ phí

Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

(Ban hành kèm Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận kiểm dịch

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Thú y 79/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

 

Mẫu 1, Phụ lục V: Đơn đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH

Số:…………/ĐK-KDĐV

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): .........................................................................

Địa chỉ giao dịch: ........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ……………………Cấp ngày ……../…../……… tại ....................

Điện thoại: …………………….Fax: ……………………..Email: ..........................................

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

I/ ĐỘNG VẬT:

Tính biệt

Loại động vật

Giống

Tuổi

Tính biệt

Mục đích sử dụng

Đực

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

             

Tổng số (viết bằng chữ): ..............................................................................................

Nơi xuất phát: .............................................................................................................

Tình trạng sức khỏe động vật: .....................................................................................

Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: .........................................

………………………………………… theo Quyết định số ……/……..ngày…../…./…..của ………………. (1) …………………………………. (nếu có).

Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):

1/ ……………..………………Kết quả xét nghiệm số ………/……..ngày……../……./………

2/ ……………..………………Kết quả xét nghiệm số ………/……..ngày……../……./………

3/ ……………..………………Kết quả xét nghiệm số ………/……..ngày……../……./………

4/ ……………..………………Kết quả xét nghiệm số ………/……..ngày……../……./………

5/ ……………..………………Kết quả xét nghiệm số ………/……..ngày……../……./………

Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):

1/ …………………………………………………….tiêm phòng ngày……../……./……….…

2/ …………………………………………………….tiêm phòng ngày……../……./……….…

3/ …………………………………………………….tiêm phòng ngày……../……./………..…

4/ …………………………………………………….tiêm phòng ngày……../……./……….…

5/ …………………………………………………….tiêm phòng ngày……../……./…………..

II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

Tổng số

Tên hàng

Quy cách đóng gói

Số lượng (2)

Khối lượng (kg)

Mục đích sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

           

Tổng số (viết bằng chữ): ..............................................................................................

Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………./……..ngày……./……./………..của ……………….(3)……………. (nếu có).

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: .........................................................................................

...................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………………..Fax:...............................................

III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: .................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………..Fax:......................................................................

Nơi đến (cuối cùng): ....................................................................................................

Phương tiện vận chuyển: .............................................................................................

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1/ ………………………………….……….Số lượng: ……………Khối lượng: ......................

2/ ………………………………….……….Số lượng: ……………Khối lượng: ......................

3/ ………………………………….……….Số lượng: ……………Khối lượng: ......................

Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển:.....................................................

Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ........................................................................

...................................................................................................................................

Các giấy tờ liên quan kèm theo:....................................................................................

...................................................................................................................................

Địa điểm kiểm dịch: .....................................................................................................

Thời gian kiểm dịch: ....................................................................................................

Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.

 

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm………………………
 vào hồi ……giờ……. ngày …../…../…….
Vào sổ đăng ký số……………. ngày …../…../…….

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng ký tại…………………………

Ngày …….tháng ……năm …….
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

- Đơn đăng ký được làm 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;

- Cá nhân đăng ký không có con dấu, chỉ ký và ghi rõ họ tên;

- (1) Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.

- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp,....

 

PHÍ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
(Ban hành kèm Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y).

Stt

Nội dung

Đơn vị tính 

Mức thu (đồng) 

III

Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (bao gồm cả thủy sản)

 

 

1

Kiểm tra lâm sàng động vật

 

 

1.1

Trâu, bò, ngựa, lừa, la, dê, cừu, đà điểu

Lô hàng/Xe ô tô

50.000

1.2

Lợn

Lô hàng/Xe ô tô

60.000

1.3

Hổ, báo, voi, hươu, nai, sư tử, bò rừng và động vật khác có khối lượng tương đương

Lô hàng/Xe ô tô

300.000

1.4

Gia cầm

Lô hàng/Xe ô tô

35.000

1.5

Kiểm tra lâm sàng động vật thủy sản

Lô hàng/Xe ô tô

100.000

1.6

Chó, mèo, khỉ, vượn, cáo, nhím, chồn, trăn, cá sấu, kỳ đà, rắn, tắc kè, thằn lằn, rùa, kỳ nhông, thỏ, chuột nuôi thí nghiệm, ong nuôi và động vật khác có khối lượng tương đương theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch

Lô hàng/Xe ô tô

100.000

2

Giám sát cách ly kiểm dịch

 

 

2.1

Đối với động vật giống (bao gồm cả thủy sản)

Lô hàng/Xe ô tô

800.000

2.2

Đối với động vật thương phẩm (bao gồm cả thủy sản)

Lô hàng/Xe ô tô

500.000

2.3

Đối với sản phẩm động vật nhập khẩu (bao gồm cả thủy sản)

Lô hàng/Xe ô tô

200.000

3

Kiểm dịch sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật (chưa bao gồm chi phí xét nghiệm)

 

 

3.1

Kiểm dịch sản phẩm động vật đông lạnh

Container/Lô hàng

200.000

3.2

Kiểm dịch thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm từ thịt, phủ tạng, phụ phẩm của động vật ở dạng tươi sống, hun khói, phơi khô, sấy, ướp muối, ướp lạnh, đóng hộp; Lạp xưởng, patê, xúc xích, giăm bông, mỡ và các sản phẩm động vật khác ở dạng sơ chế, chế biến; Sữa tươi, sữa chua, bơ, pho mát, sữa hộp, sữa bột, sữa bánh và các sản phẩm từ sữa; Trứng tươi, trứng muối, bột trứng và các sản phẩm từ trứng; Trứng gia cầm giống, trứng tằm; phôi, tinh dịch động vật; Bột thịt, bột xương, bột huyết, bột lông vũ và các sản phẩm động vật khác ở dạng nguyên liệu; thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật; Bột cá, dầu cá, mỡ cá, bột tôm, bột sò và các sản phẩm từ thủy sản khác dùng làm nguyên liệu để chế biến thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản; Dược liệu có nguồn gốc động vật: Nọc rắn, nọc ong, vẩy tê tê, mật gấu, cao động vật, men tiêu hóa và các loại dược liệu khác có nguồn gốc động vật; Da động vật ở dạng: Tươi, khô, ướp muối; Da lông, thú nhồi bông của các loài động vật: Hổ, báo, cầy, thỏ, rái cá và từ các loài động vật khác; Lông mao: Lông đuôi ngựa, lông đuôi bò, lông lợn, lông cừu và lông của các loài động vật khác; Lông vũ: Lông gà, lông vịt, lông ngỗng, lông công và lông của các loài chim khác; Răng, sừng, móng, ngà, xương của động vật; Tổ yến, sản phẩm từ yến; Mật ong, sữa ong chúa, sáp ong; Kén tằm

Container/Lô hàng

100.000

3.3

Kiểm tra, giám sát hàng động vật, sản phẩm động vật (gồm cả thủy sản) tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Xe ô tô/ toa tàu/ container

65.000

3. Đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; động vật thủy sản thương phẩm, sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân khi đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; động vật thủy sản thương phẩm, sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh đăng ký kiểm dịch với Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký kiểm dịch, Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho chủ hàng thời gian, địa điểm tiến hành kiểm dịch, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ hàng hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm dịch với Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ: Đăng ký kiểm dịch theo Mẫu: 01 TS (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

01 (một) ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân;

- Tổ chức.

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

Mẫu 01 TS: Mẫu đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản).

Phí, lệ phí

Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

(Ban hành kèm Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận kiểm dịch

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Thú y 79/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

- Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

 

Mẫu 01 TS: Mẫu đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH

Số:………… ĐKKD-VCTS

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam

Tên tổ chức, cá nhân:......................................................….................................................

Địa chỉ giao dịch: ………………………………….……...………………..…...…...…………….

Điện thoại: ………...…….….…. Fax: ……………………… E.mail: ……….………………..

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:…………………Ngày cấp…………..Tại……………………

Đề nghị được kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh số hàng sau:

TT

Tên thương mại

Tên khoa học

Kích thước cá thể/Dạng sản phẩm(1)

Số lượng/Trọng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

Tổng số viết bằng chữ:…………………………………………………………………………..

Mục đích sử dụng:………………..…………….….............................……….....………………

Quy cách đóng gói/bảo quản: ……….…………….…….. Số lượng bao gói:...........………….

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống/nuôi trồng/sơ chế, chế biến/ bảo quản: ………………..…………………………………………………………………………………

Mã số cơ sở (nếu có):.……....…………………………………………………………………..

Điện thoại: ………...…….….…. Fax: ……………………… E.mail: ………………………..

Tên tổ chức, cá nhân nhận hàng: …………..…………………………………………..…..……

Địa chỉ: ……....………….……...…...…………...……………...…………..….…………..…..

Điện thoại: ………...…….….…. Fax: ……………………… E.mail: ……….……………….

Nơi đến/nơi thả nuôi cuối cùng: …………..…………………………………………….………

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1/ ………………………………………Số lượng/Trọng lượng: …….......................................

2/……………………………………….Số lượng/Trọng lượng:................................................

3/……………………………………….Số lượng/Trọng lượng:………………………………

Phương tiện vận chuyển:...……………...…….………...…………….………...………………

Địa điểm kiểm dịch: …...……………...…….……………………...…………………………...

Thời gian kiểm dịch:...……………...………….………....……….……….….………………..

* Đối với sản phẩm thủy sản xuất phát từ cơ sở nuôi có bệnh đang công bố dịch đề nghị cung cấp bổ sung các thông tin sau đây:

- Thời gian thu hoạch:…………………………………………………………………………...

- Mục đích sử dụng động vật thủy sản mắc bệnh:..……………………………………………..

- Biện pháp xử lý động vật thủy sản mắc bệnh trước khi vận chuyển:………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y./.

 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN GIẤY ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng ký tại................…...................

Ngày........ tháng....... năm…...….

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

- (1) Kích thước cá thể (đối với thủy sản giống)/Dạng sản phẩm đối với sản phẩm thủy sản);

- Giấy khai báo kiểm dịch được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do tổ chức, cá nhân giữ.

 

PHÍ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT (BAO GỒM CẢ THỦY SẢN)
(Ban hành kèm Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y).

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

III

Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (bao gồm cả thủy sản)

 

 

1

Kiểm tra lâm sàng động vật

 

 

1.1

Trâu, bò, ngựa, lừa, la, dê, cừu, đà điểu

Lô hàng/Xe ô tô

50.000

1.2

Lợn

Lô hàng/Xe ô tô

60.000

1.3

Hổ, báo, voi, hươu, nai, sư tử, bò rừng và động vật khác có khối lượng tương đương

Lô hàng/Xe ô tô

300.000

1.4

Gia cầm

Lô hàng/Xe ô tô

35.000

1.5

Kiểm tra lâm sàng động vật thủy sản

Lô hàng/Xe ô tô

100.000

1.6

Chó, mèo, khỉ, vượn, cáo, nhím, chồn, trăn, cá sấu, kỳ đà, rắn, tắc kè, thằn lằn, rùa, kỳ nhông, thỏ, chuột nuôi thí nghiệm, ong nuôi và động vật khác có khối lượng tương đương theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch

Lô hàng/Xe ô tô

100.000

2

Giám sát cách ly kiểm dịch

 

 

2.1

Đối với động vật giống (bao gồm cả thủy sản)

Lô hàng/Xe ô tô

800.000

2.2

Đối với động vật thương phẩm (bao gồm cả thủy sản)

Lô hàng/Xe ô tô

500.000

2.3

Đối với sản phẩm động vật nhập khẩu (bao gồm cả thủy sản)

Lô hàng/Xe ô tô

200.000

3

Kiểm dịch sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật (chưa bao gồm chi phí xét nghiệm)

 

 

3.1

Kiểm dịch sản phẩm động vật đông lạnh

Container/Lô hàng

200.000

3.2

Kiểm dịch thịt, phủ tạng, phụ phẩm và sản phẩm từ thịt, phủ tạng, phụ phẩm của động vật ở dạng tươi sống, hun khói, phơi khô, sấy, ướp muối, ướp lạnh, đóng hộp; Lạp xưởng, patê, xúc xích, giăm bông, mỡ và các sản phẩm động vật khác ở dạng sơ chế, chế biến; Sữa tươi, sữa chua, bơ, pho mát, sữa hộp, sữa bột, sữa bánh và các sản phẩm từ sữa; Trứng tươi, trứng muối, bột trứng và các sản phẩm từ trứng; Trứng gia cầm giống, trứng tằm; phôi, tinh dịch động vật; Bột thịt, bột xương, bột huyết, bột lông vũ và các sản phẩm động vật khác ở dạng nguyên liệu; thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật; Bột cá, dầu cá, mỡ cá, bột tôm, bột sò và các sản phẩm từ thủy sản khác dùng làm nguyên liệu để chế biến thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản; Dược liệu có nguồn gốc động vật: Nọc rắn, nọc ong, vẩy tê tê, mật gấu, cao động vật, men tiêu hóa và các loại dược liệu khác có nguồn gốc động vật; Da động vật ở dạng: Tươi, khô, ướp muối; Da lông, thú nhồi bông của các loài động vật: Hổ, báo, cầy, thỏ, rái cá và từ các loài động vật khác; Lông mao: Lông đuôi ngựa, lông đuôi bò, lông lợn, lông cừu và lông của các loài động vật khác; Lông vũ: Lông gà, lông vịt, lông ngỗng, lông công và lông của các loài chim khác; Răng, sừng, móng, ngà, xương của động vật; Tổ yến, sản phẩm từ yến; Mật ong, sữa ong chúa, sáp ong; Kén tằm

Container/Lô hàng

100.000

3.3

Kiểm tra, giám sát hàng động vật, sản phẩm động vật (gồm cả thủy sản) tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Xe ô tô/ toa tàu/ container

65.000

4. Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Trình tự thực hiện

a) Cá nhân có nhu cầu được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y (qua Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp & PTNT: trực tiếp hoặc qua mạng);

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận hồ sơ quyết định việc cấp Chứng chỉ hành nghề thú y.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Gửi qua phần mềm dịch vụ hành chính công.

Hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Đơn đăng ký;

b) Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe;

d) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định tại các điểm a, b và c khoản này còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

e) 02 ảnh 4x6.

2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không ;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân hành nghề thú y;

- Tổ chức hành nghề thú y.

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

Phụ lục 2: Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thú y (Kèm theo Nghị định số: 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y).

Phí, lệ phí

Mức phí: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề thú y (có giá trị 05 năm).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Điều 21, Nghị định số: 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định:

- Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng cho động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp;

- Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật phải có bằng Đại học trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản;

- Người buôn bán thuốc thú y phải có bằng trung cấp trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản;

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Thú y 79/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

- Nghị định số: 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y
(Ban hành kèm theo Nghị định số: 35/2016/NĐ-CP ngày 15  tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Nam

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………...

Bằng cấp chuyên môn: …………………………………………………………............

Ngày cấp: ……………………………………………………………………..…………

Nay đề nghị Quý cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề:

□ Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu (thiến, cắt đuôi) động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y.

□ Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật.

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.

Tại: …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ hành nghề: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật và của ngành thú y.

(Ghi chú: Nộp 02 ảnh 4x6)

 

 

…., ngày….. tháng ….. năm 20....

Người đứng đơn

(Ghi rõ họ tên)

 

LỆ PHÍ TRONG CÔNG TÁC THÚ Y
(Ban hành kèm Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y).

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

I

Lệ phí trong công tác thú y

 

 

1

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y

Lần

100.000

5. Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

Trình tự thực hiện

a) Cá nhân có nhu cầu gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y (qua Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp & PTNT: trực tiếp hoặc qua mạng) trước khi hết hạn 30 ngày;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận hồ sơ quyết định việc gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Gửi qua phần mềm dịch vụ hành chính công.

Hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Đơn đăng ký gia hạn;

b) Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe;

d) 02 ảnh 4x6.

2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không ;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không;

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân hành nghề thú y;

- Tổ chức hành nghề thú y.

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

Phụ lục 2, Đơn đăng ký cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (Ban hành kèm theo Nghị định số: 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y).  

Phí, lệ phí

Không thu

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề thú y (có giá trị 05 năm).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề thú y đã được Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Thú y 79/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

- Nghị định số: 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y
 (Ban hành kèm theo Nghị định số: 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ
GIA HẠN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Nam

Tên tôi là: ………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………

Bằng cấp chuyên môn: …………………………………………………………..

Đã được Chi cục... cấp Chứng chỉ hành nghề thú y:

□ Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu (thiến, cắt đuôi) động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y.

□ Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật.

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn.

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản.

Tại: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Số CCHN: ……………………………………………………………………….

Ngày cấp: ………………………………………………………………………..

Nay đề nghị Quý Chi cục cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề trên.

Gửi kèm Chứng chỉ hành nghề hết hạn và 02 ảnh 4x6.

 

 

……., ngày….. tháng ….. năm 20....
Người đứng đơn

(Ghi rõ họ tên)

 

6. Đăng ký cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Trình tự thực hiện

- Chủ cơ sở lập hồ sơ đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y (qua Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp & PTNT: trực tiếp hoặc qua mạng);

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra tính hợp lệ và thẩm định nội dung của hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá (sau đây gọi chung là Đoàn đánh giá) và thông báo kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho cơ sở.

2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo bằng văn bản cho cơ sở để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Gửi qua phần mềm dịch vụ hành chính công.

Hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Đơn đăng ký (Phụ lục VIa);

b) Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Phụ lục IIa);

c) Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số: 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh;

d) Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

đ) Bản sao Giấy chứng nhận VietGAHP.

2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 03 ngày kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ và thẩm định nội dung;

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Đoàn đánh giá, Đoàn đánh giá phải thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra tại cơ sở hoặc kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm bệnh theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Thông tư số: 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đạt yêu cầu; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Cơ quan thú y phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn cơ sở khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

a) Đơn đăng ký (Phụ lục VIa);  

b) Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Phụ lục IIa);  

c) Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số: 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh;

d) Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

đ) Bản sao Giấy chứng nhận VietGAHP.

Phí, lệ phí

Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (thời hạn 5 năm)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Thú y 79/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

- Thông tư số: 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

 

PHỤ LỤC IIA

MẪU BÁO CÁO ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

…………, ngày ……  tháng…… năm …….

 

BÁO CÁO ĐIỀU KIỆN
CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Nam

Họ và tên chủ cơ sở chăn nuôi:....................................…………

Địa chỉ:.................................Điện thoại............…………..

1. Mô tả vị trí địa lý

- Tổng diện tích đất tự nhiên....................................…………….

- Vùng tiếp giáp xung quanh....................................…………….

.............................................................………….

.............................................................………….

2. Cơ sở vật chất

- Hàng rào (tường) ngăn cách: Có.... Không.....

- Khu hành chính gồm:   Phòng thường trực       Có........            Không................

                                    Phòng giao dịch:           Có.........           Không................

- Khu chăn nuôi: Ví dụ: Số nhà nuôi lợn nái........... Tổng diện tích...................

Số nhà nuôi lợn đực giống.............Tổng diện tích...................

Số nhà nuôi lợn thịt, lợn choai... Tổng diện tích...................

- Khu nhà kho: Có kho thức ăn riêng biệt với diện tích......................................

Có kho chứa dụng cụ, phương tiện chăn nuôi với diện tích....

- Khu xử lý chất thải: Bể hoặc nơi tập trung chất thải: Có.... Không.....

(Nếu có mô tả hệ thống xử lý chất thải)

.............................................................………....

.............................................................………...

- Khu cách ly: Cách ly gia súc mới nhập: Có.... Không....

Cách ly gia súc bệnh: Có.....Không....

(Nếu có mô tả quy mô, khoảng cách với khu khác).

.............................................................…………

.............................................................…………

- Khu tiêu hủy gia súc bệnh: Có....Không.....

- Quần áo, ủng, mũ dùng trong khu chăn nuôi: Có.... Không..……

- Phòng thay quần áo: Có.....Không....

- Phòng tắm sát trùng trước khi vào khu chăn nuôi: Có.... Không....

(Nếu có mô tả phòng tắm, hóa chất sát trùng).

........................................................…...………

......................................….....................…….....

- Hố sát trùng ở cổng trước khi vào trại: Có.... Không.....

(Nếu có mô tả, hóa chất sát trùng).

.........................................……….....................

...............................................………...............

3. Quy mô, cơ cấu đàn, sản phẩm, sản lượng

- Quy mô: Tổng đàn:....

- Cơ cấu đàn: Ví dụ: Lợn nái..... con

Lợn đực giống.... con

Lợn con theo mẹ: sơ sinh đến khi cai sữa (theo mẹ).

Lợn con > 2 tháng đến < 4 tháng (lợn choai):....

Lợn thịt > 4 tháng:.................................................

- Sản phẩm bán ra: (loại gia súc gì).......................……….............

- Sản lượng hàng năm đối với mỗi loại sản phẩm:

..........................................………......….............

..................................................………....…........

4. Nguồn nhân lực..

- Người quản lý:...…........................……....................

- Số công nhân chăn nuôi:.... Số được đào tạo..….Số chưa được đào tạo..

- Cán bộ thú y chuyên trách hay kiêm nhiệm, trình độ?

..............................................………....................

15. Hệ thống quản lý chăn nuôi

- Gồm những giống gia súc gì ? nhập từ đâu?

.............................................………….................

- Nguồn thức ăn tổng hợp? tự chế biến ? thức ăn xanh?.

.....................................................…………........

- Nguồn nước uống: nước máy, giếng khoan, nước tự nhiên?

.....................................................…………........

- Chăm sóc quản lý: Sử dụng loại máng ăn, máng uốn,g thời gian cho ăn, số lần trong ngày, thời gian tắm.

Hệ thống ghi chép: lý lịch gia súc, ngày phối, ngày đẻ, số con sinh ra, tỷ lệ nuôi sống, ngày chu chuyển đàn,

.....................................................…………........

.....................................................…………........

- Chế độ vệ sinh chuồng trại trong ngày, trong tuần, tháng làm gì?

.....................................................…………........

.....................................................…………........

- Quy trình chăn nuôi đối với từng lứa tuổi, loại động vật: Có... Không....

(nếu có cung cấp bản photo kèm theo)

- Nội quy ra vào trại: Có.... Không....

(Nếu có photo kèm theo)

- Chế độ tiêm phòng: Loại vắc-xin, thời gian tiêm?

.....................................................…………........

.....................................................…………........

- Nơi tiêu thụ sản phẩm: Bán cho Công ty hoặc xí nghiệp nào?

.....................................................…………........

- Tình hình chăn nuôi khu vực xung quanh bán kính cách trại 1 km: Người dân xung quanh chăn nuôi chủ yếu là con gì? ước tính số lượng mỗi loài, quy mô và phương thức chăn nuôi?

.....................................................…………........

.....................................................…………........

6. Tình hình dịch bệnh ở trại trong 12 tháng qua

- Tình hình dịch bệnh động vật tại trại?

.....................................................…………........

.....................................................…………........

- Công tác tiêm phòng hàng năm, đại trà, bổ sung, số lượng, tỷ lệ tiêm mỗi loại bệnh.

.....................................................…………........

.....................................................…………........

- Kết quả thực hiện giám sát dịch bệnh động vật tại trại?

.....................................................…………........

.....................................................…………........

- Tủ thuốc thú y gồm các loại thuốc, dụng cụ gì? Trị giá bao nhiêu?

.....................................................…………........

.....................................................…………........

 

 

........, ngày      tháng       năm
Chủ cơ sở

 

Ghi chú:

Nếu có hoặc không đánh dấu “v

 

PHỤ LỤC VIA

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

.................., ngày       tháng      năm ……..

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Nam

1. Tên cơ sở: ……...…………………………..……………….…………………

Địa chỉ: ……………..…………………..…………………….…………………..

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:…………………………..

2. Tên chủ cơ sở:................................................................................................

Địa chỉ thường trú:..............................................................................................

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:…………………………..

Lý do khác:....................................................

3. Đăng ký chứng nhận:

□ Lần đầu

□ Đánh giá lại

 

□ Cấp lại

□ Bổ sung

 

□ Cấp đổi

 

 

Lý do khác:....................................................

       
(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi:.........…………………………...

…………………………………………………………………………………..)

4. Loại hình hoạt động: □ Sản xuất giống □ Nuôi thương phẩm □ Làm cảnh

5. Thị trường tiêu thụ: □ Nội địa □ Xuất khẩu □ Cả nội địa, xuất khẩu

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh...................................... trên đối tượng…...................................................................................................

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định).

 

 

Người làm đơn
(ký tên, đóng dấu) (*)

 

(*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)

 

PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐỘNG VẬT
(Ban hành kèm Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y).

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

II

Phí phòng, chống dịch bệnh cho động vật

 

 

2

Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản)

Lần

300.000

3

Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh do Cục Thú y thực hiện (theo yêu cầu của chủ cơ sở hoặc yêu cầu của nước xuất khẩu); Thẩm định chương trình giám sát dịch bệnh động vật để chứng minh cơ sở an toàn dịch bệnh để xuất khẩu

Lần

1.000.000

7. Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung; cơ sở giết mổ động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ; kho lạnh bảo quản động vật tươi sống, sơ chế, chế biến bảo quản sản phẩm động vật; cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; khu cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, cơ sở thu gom động vật, sản phẩm động vật; cơ sở xét nghiệm, chuẩn đoán bệnh động vật.

Trình tự thực hiện

- Chủ cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận VSTY cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y (qua Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp & PTNT: trực tiếp hoặc qua mạng)

- Trong thời hạn 6 (sáu) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện kiểm tra hồ sơ và tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện VSTY tại cơ sở, cấp Giấy chứng nhận VSTY nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận VSTY thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và hẹn lịch tổ chức kiểm tra lại.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Gửi qua phần mềm dịch vụ hành chính công.

Hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo Mẫu 01 của Phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y;

b) Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo Mẫu số 02 của Phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016.

2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

06 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

- Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo (Mẫu 01 của Phụ lục II) ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016.

- Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo (Mẫu số 02 của Phụ lục II) ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016.

Phí, lệ phí

Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận điều kiện về sinh thú y (có hiệu lực trong thời gian 03 năm)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Thú y 79/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

- Thông tư số: 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

 

PHỤ LỤC II

HỒ SƠ KIỂM TRA VỀ SINH THÚ Y
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

....., ngày..... tháng..... năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Nam

Cơ sở...................................................................................................................; được thành lập ngày:.................................

Trụ sở tại:...........................................................................................................................

Điện thoại:....................................Fax:..............................................................................

Giấy đăng ký hộ kinh doanh/Giấy đăng ký kinh doanh số:.................................................; ngày cấp:...................................đơn vị cấp:....................................... (đối với doanh nghiệp);

Hoặc Quyết định thành lập đơn vị số........................................................... ngày cấp................................; Cơ quan ban hành Quyết định...................................................

Lĩnh vực hoạt động:.........................................................................................................

Công suất sản xuất/năng lực phục vụ:..............................................................................

Số lượng công nhân viên:................... (cố định:.......................................; thời vụ:.................)

Đề nghị …………… (tên cơ quan kiểm tra) ………… cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở.

Lý do cấp/cấp lại:

Cơ sở mới thành lập □ ; Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh □ ; Giấy chứng nhận ĐKVSTY hết hạn □

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Gửi kèm gồm:

- Bản mô tả tóm tắt về cơ sở (Mẫu số 02).

 

CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên & đóng dấu)

 

Mẫu: 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do-Hạnh phúc
-------------

……., ngày…… tháng….. năm……

MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ

I- THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở:...........................................................................................................

2. Mã số (nếu có):.................................................................................................

3. Địa chỉ:.................................................................................................................

4. Điện thoại:…………………. Fax: ……………. Email:.....................................

5. Năm bắt đầu hoạt động:.......................................................................................

6. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:.....................................

7. Công suất thiết kế:..............................................................................................

II. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ

1. Nhà xưởng, trang thiết bị

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh .................. m2, trong đó:

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu đầu vào: .............................. m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh: ............................................. m2

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm: .................................. m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác: .................................. m2

- Sơ đồ bố trí mặt bằng của cơ sở:

2. Trang thiết bị chính:

Tên thiết bị

Số lượng

Nước sản xuất

Tổng công suất

Năm bắt đầu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hệ thống phụ trợ

- Nguồn nước đang sử dụng:

Nước máy công cộng     

Nước giếng khoan       

Hệ thống xử lý:          Có

Không         

Phương pháp xử lý: ……………………………………………………………..

4. Hệ thống xử lý chất thải

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:

…………………………………………………………………………………

5. Người sản xuất, kinh doanh:

- Tổng số: ……………………………… người, trong đó:

+ Lao động trực tiếp: ………………người.

+ Lao động gián tiếp: ………………người.

- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh:

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị

- Tần suất làm vệ sinh:

- Nhân công làm vệ sinh: ……….. người; trong đó ………… của cơ sở và ………… đi thuê ngoài.

7. Danh mục các loại hóa chất, khử trùng sử dụng:

Tên hóa chất

Thành phần chính

Nước sản xuất

Mục đích sử dụng

Nồng độ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,…..)

9. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./.

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

PHÍ THẨM ĐỊNH KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN
(Ban hành kèm Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y).

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

V

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản

 

 

16

Kiểm tra điều kiện vệ sinh Thú y đối với cơ sở chăn nuôi động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kho lạnh bảo quản động vật, sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế, chế biến; cơ sở giết mổ động vật tập trung; cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; chợ chuyên kinh doanh động vật; cơ sở xét nghiệm, chuẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm

Lần

1.000.000

17

Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; cơ sở giết mổ động, vật nhỏ lẻ; chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ cơ sở thu gom động vật

Lần

450.000

8. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, thú y thủy sản.

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y (qua Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp & PTNT: trực tiếp hoặc qua mạng);

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở buôn bán thuốc thú y. Nếu đủ điều kiện trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y;

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Gửi qua phần mềm dịch vụ hành chính công.

Hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Đơn đăng ký;

b) Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật;

c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp;

d) Chứng chỉ hành nghề thú y.

2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không;

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân buôn bán thuốc thú y;

- Tổ chức buôn bán thuốc thú y.

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

- Phụ lục XX: Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y,

- Phụ lục XXII: Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán thuốc thú y.

(Ban hành kèm theo Thông tư  13 /2016/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Phí, lệ phí

Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (có giá trị trong thời hạn 05 năm).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Điều kiện buôn bán thuốc thú y quy định tại Điều 17 của Nghị định số: 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y:

1. Có địa điểm kinh doanh cố định và biển hiệu;

2. Có tủ, kệ, giá để chứa đựng các loại thuốc phù hợp;

3. Có trang thiết bị bảo đảm điều kiện bảo quản thuốc theo quy định;

4. Có sổ sách, hóa đơn chứng từ theo dõi xuất, nhập hàng;

5. Đối với cơ sở buôn bán vắc xin, chế phẩm sinh học phải có tủ lạnh, tủ mát hoặc kho lạnh để bảo quản theo điều kiện bảo quản ghi trên nhãn; có nhiệt kế để kiểm tra điều kiện bảo quản. Có máy phát điện dự phòng, vật dụng, phương tiện vận chuyển phân phối vắc xin.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Thú y 79/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015;

- Nghị định số: 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

- Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về quản lý thuốc thú y;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

 

PHỤ LỤC XX

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ, GIA HẠN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y

Kính gửi:  Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Nam

Căn cứ Thông tư 13/2009/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y

Tên có sở: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ sở: …………………………………………………………………........

……………………………….

Chủ cơ sở: ………………………………………………………………….…....

Địa chỉ thường chú: ………………………………………………………...…..

         o Thuốc dược phẩm        o Vắc xin, Chế phẩm sinh học      

         o Hóa chất                       o Các loại khác              

Các loại sản phẩm kinh doanh:

         o Thuốc dược phẩm        o Vắc xin, Chế phẩm sinh học      

         o Hóa chất                       o Các loại khác              

Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lần đầu):

a) Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y;

b) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y

c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận doanh nghiệp có đăng ký)

d) Chứng chỉ hành nghề buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận doanh nghiệp có đăng ký)

Đề nghị quí đơn vị tiến hành kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y cho cơ sở chúng tôi.

Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lần đầu):

a) Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y;

b) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y

c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận doanh nghiệp có đăng ký)

d) Chứng chỉ hành nghề buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận doanh nghiệp có đăng ký)

Căn cứ Thông tư 13/2009/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y

Tên có sở: ………………………………………………………………………..
Địa chỉ cơ sở: …………………………………………………………………........
Số điện thoại:…………………….. Fax: …

Chủ cơ sở: ………………………………………………………………….…....

Địa chỉ thường chú: ………………………………………………………...…..
Các loại sản phẩm kinh doanh:
Đề nghị quí đơn vị tiến hành kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y cho cơ sở chúng tôi.
     
 

 
 

Hà Nam, ngày…....... tháng….......năm……....
Đại diện cơ sở
(ký tên và đóng dấu nếu có)

 

Ghi chú: (1) Gửi cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở buôn bán thuốc thú y; gửi Cục Thú y nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở nhập khu thuốc thú y

 

PHỤ LỤC XXII

MẪU BIÊN BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT
BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y

Kính gửi:  Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Nam

Tên cơ sở đăng ký kiểm tra: …………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………… Fax: ………………… Email:………………………..

Loại hình đăng ký kinh doanh: …………………………………………………………

Xin giải trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y, cụ thể như sau:

1. Cơ sở vật chất: (mô tả kết cấu, diện tích qui mô cơ sở /cửa hàng, các khu vực trưng bày/ bày bán )

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

2. Trang thiết bị: (nêu đầy đủ tên, số lượng thiết bị phục vụ bảo quản thuốc thú y như tủ, quầy, kệ, ẩm kế, nhiệt kế, tủ lạnh,…..)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

3. Hồ sơ sổ sách: (GCN đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, sổ sách theo dõi mua bán hàng, …)

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Danh mục các mặt hàng kinh doanh tại cơ sở /cửa hàng

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

 

 

Hà Nam,ngày…….tháng……năm…..
Chủ cơ sở đăng ký kiểm tra
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

 

Ghi chú: (1) Gửi cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở buôn bán thuốc thú y; gửi Cục Thú y nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở nhập khẩu thuốc thú y.

 

PHÍ THẨM ĐỊNH KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN
(Ban hành kèm Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y).

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

V

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản

 

 

11

Kiểm tra điều kiện cơ sở buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản:

 

 

Cơ sở buôn bán

Lần

230.000

Cơ sở nhập khẩu

Lần

450.000

II. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

1. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ vật thể nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật (vận chuyển nội địa) tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Bước 2: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể.

- Bước 4: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ.

Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật hoặc trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể biết.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa (theo mẫu qui định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời gian giải quyết

24 giờ

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật từ vùng bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT).

Phí, lệ phí

Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

- Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch thực vật nội địa.

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật. (Thay thế thông tư số 223/2012/TT-BTC kể từ ngày 01/01/17).

- Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT trông lĩnh vực BVTV.

 

PHỤ LỤC V

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35 /2015/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

…………, ngày……tháng……năm……

 

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

Kính gửi:…………………………………………………

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:

Địa chỉ:

Điện thoại:…………………Fax/E-mail:

Số Giấy CMND:                      Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………..

Đề nghị quý cơ quan kiểm dịch lô hàng vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật sau:

1. Tên hàng: …………..…………. Tên khoa học:.................................................................

Cơ sở sản xuất: ..............................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

2. Số lượng và loại bao bì: ..............................................................................................

3. Khối lượng tịnh: ………………………….. Khối lượng cả bì:.............................................

4. Phương tiện chuyên chở: .............................................................................................

5. Nơi đi: ........................................................................................................................

6. Nơi đến: ......................................................................................................................

7. Mục đích sử dụng: ......................................................................................................

8. Địa điểm sử dụng: .......................................................................................................

9. Thời gian kiểm dịch:.....................................................................................................

10. Địa điểm, thời gian giám sát xử lý (nếu có):.................................................................

.......................................................................................................................................

Số bản Giấy chứng nhận KDTV cần cấp: …………… bản chính; ………… bản sao .............

Vào sổ số: ……………… ngày ……/……/……

 

Cán bộ KDTV nhận giấy đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổ chức, cá nhân đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC II

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH VÀ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Thông tư 33 /2014 /TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

SỞ NN & PTNT HÀ NAM
CHI CỤC TRỒNG TRỌT
& BẢO VỆ THỰC VẬT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…, ngày… tháng… năm…..

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT
NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH VÀ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

Số:............. /KDTV

Cấp cho: .........................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại:.......................................................................................................................

CĂN CỨ CẤP GIẤY:

□ Giấy phép kiểm dịch thực vật (KDTV) nhập khẩu số …….ngày ……../…../……….. ;

□ Giấy đăng ký KDTV;                     □ Giấy chứng nhận KDTV của nước xuất khẩu;

□ Kết quả kiểm tra, phân tích giám định trong phòng thí nghiệm;

□ Dấu xử lý vật liệu đóng gói bằng gỗ của nước xuất khẩu;

□ Căn cứ khác: ………………………………………………………………………………..

CHỨNG NHẬN:

Những vật thể thuộc diện KDTV (vật thể) sau đây: ............................................................

Tên khoa học:..............................................................................................................................

Số lượng: .......................................................................................................................

Khối lượng: ………………………(viết bằng chữ).....................................................................

Phương tiện vận chuyển:..................................................................................................

Nơi đi: ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Nơi đến: .........................................................................................................................

□ Chưa phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam

□ Phát hiện loài ……………………………. là đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam. Lô vật thể đã được xử lý đảm bảo tiêu diệt triệt để sinh vật gây hại trên;

□ Phát hiện sinh vật gây hại lạ. Lô vật thể đã được xử lý đảm bảo tiêu diệt triệt để sinh vật gây hại lạ trên;

□ Lô vật thể trên được phép chở tới: ……………………………………..

QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TRONG KHI GỬI VÀ NHẬN HÀNG:

□ Lô vật thể được phép gieo trồng, sử dụng tại địa điểm quy định trên;

□ Lô vật thể được phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam theo lộ trình trên và phải tuân thủ mọi quy định về KDTV quá cảnh của Việt Nam

□ Báo ngay cho cơ quan KDTV/Bảo vệ thực vật nơi gần nhất khi phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam (trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển, sử dụng, gieo trồng, ….);

□ Điều kiện khác: ………………………………………………………..

 

 

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

 

_____________

Ghi chú: Chủ vật thể không được chở lô vật thể đến địa điểm khác nếu không được phép của cơ quan KDTV.

 

2. Đăng ký công bố hợp quy.

Trình tự thực hiện

- Nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ: Sở Nông nghiệp & PTNT

- Trả kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT

- Thông qua hệ thống đường bưu điện.

Hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định (Phụ lục 13 kèm theo);

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

b) Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định (Phụ lục 13 kèm theo);

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);

- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được chỉ định;

- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định (Phụ lục 14 kèm theo) của Thông tư này hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

- Kế hoạch giám sát định kỳ.

- Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: đối tượng được chứng nhận hợp quy; (số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy; tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy; phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng; mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá); kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận); thông tin bổ sung khác.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ)

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp & PTNT.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định (Phụ lục 13 kèm theo);

Phí, lệ phí

Phí: 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng)

Kết quả thực hiện TTHC

Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy (Phụ lục 15 kèm theo)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp &PTNT.

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật.

 

PHỤ LỤC 13

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số.............

Tên tổ chức, cá nhân:.....................................................................................

 Địa chỉ:............................................................................................................

 Điện thoại:......................................Fax:..........................................................

 E-mail..............................................................................................................

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,…)

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá hợp quy...):

................................................................................................................................................

 

 

.............., ngày......tháng........năm..........
Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng đấu)

 

 

PHỤ LỤC 14

MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường:.................................................

Kế hoạch kiểm soát chất lượngKế hoạch kiểm soát chất lượngKế hoạch kiểm soát chất lượngKế hoạch kiểm soát chất lượngKế hoạch kiểm soát chất lượngKế hoạch kiểm soát chất lượng

Quy định  kỹ thuật

Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu

Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra

Phương pháp thử/kiểm tra

Biểu ghi chép

Ghi chú

Các quá trình sản xuất cụ thể

Kế hoạch kiểm soát chất lượng

Các chỉ tiêu  kiểm soát

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

............., ngày....... tháng........ năm.....
Đại diện doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 15

MẪU THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

SỞ NN & PTNT HÀ NAM
CHI CỤC TRỒNG TRỌT
& BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:...........................

 

 

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

.... (Tên cơ quan tiếp nhận công bố)..... xác nhận đã nhận Bản công bố hợp quy của:

........................... (tên doanh nghiệp)..................

địa chỉ doanh nghiệp....................................................................................

cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường  (mô tả sản phẩm, hàng hóa) .......................................................................................................

........................................................................................................................

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: (số hiệu quy chuẩn kỹ thuật).................................................

.............................................................................................................................................

......................................................................................................

Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản xuất, kinh doanh, vận hành, khai thác.

 

 

Nơi nhận:
- Doanh nghiệp;
- Cơ quan chủ quản (để báo cáo).

................, ngày..... tháng...... năm...........
Đại diện có thẩm quyền của
Cơ quan tiếp nhận công bố
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)

 

3. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương.

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam.

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ.

- Cấp Giấy xác nhận theo quy định (Trường hợp không cấp Giấy sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do).

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 - Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 1.1 kèm theo);

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;

- Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự);

- Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa, thể thao).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 1.1 kèm theo).

Phí, lệ phí

Phí thẩm định: 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng)

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 1.2 kèm theo).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 (được QH thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013).

- Luật Quảng cáo năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

- Nghị định số: 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

- Thông tư số: 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 6/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

- Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quản lý thuốc BVTV.

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật.

- Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT trông lĩnh vực BVTV.

 

PHỤ LỤC 1.1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên công ty, doanh nghiệp
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:......

......, ngày..... tháng...... năm.....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam.

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo:............................

Địa chỉ: ………………………………………………………..............

Số điện thoại:.....................Fax:........................E-mail: ………….......

Số giấy phép hoạt động: ……………………………………………………...

Họ tên và số điện thoại ngư­ời chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:.........................

Kính đề nghị: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với thuốc bảo vệ thực vật sau:

STT

Tên thuốc BVTV

Giấy chứng nhận đăng ký

Phương tiện quảng cáo

1.

 

 

 

 

 

 

Các tài liệu gửi kèm:

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

3…………………………………………………………..………………………….

Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 1.2

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

SỞ NN & PTNT HÀ NAM
CHI CỤC TRỒNG TRỌT
& BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……., ngày………tháng…….năm 20…

 

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số:..../201…/XNQC-TTBVTV

Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam xác nhận:

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo:.......................

..............................….................................................................................

...................................................................................................................

Địa chỉ: ……………………………………....................……………………

Số điện thoại:.......................Fax:..................E-mail: …….……………….

có nội dung quảng cáo (1) các thuốc bảo vệ thực vật trong bảng dưới đây phù hợp với quy định hiện hành.

STT

Tên thuốc BVTV

Giấy chứng nhận đăng ký

Phương tiện quảng cáo

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đúng nội dung đã được xác nhận.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên,đóng dấu)

______________

1. Nội dung quảng cáo được đính kèm Giấy xác nhận này.

 

4. Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ đến Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ.

- Cấp Giấy phép vận chuyển theo quy định (Trường hợp không cấp Giấy sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do).

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc Bảo vệ thực vật (Phụ lục 3.1, kèm theo).

- Bản sao chụp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc BVTV của người điều khiển hoặc người áp tải hàng (khi vận chuyển bằng đường bộ). Khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng.

- Một trong bản sao chụp các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng cung ứng;

+ Hợp đồng vận chuyển thuốc Bảo vệ thực vật;

+ Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật;

+Bản kê khai vận chuyển hàng hóa của công ty (có xác nhận và dấu của công ty)

- Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (có xác nhận và dấu của công ty)

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời gian giải quyết

01 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ)

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

Đơn đề nghị Cấp giấy phép vận chuyển thuốc Bảo vệ thực vật (Phụ lục 3.1, kèm theo)

Phí, lệ phí

Không thu

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép vận chuyển thuốc Bảo vệ thực vật (Phụ lục 3.2, kèm theo)(Thời gian có hiệu lực không quá 01 năm).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Chỉ áp dụng đối với khối lượng thuốc BVTV vận chuyển từ 1000kg/chuyến trở lên.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 (được QH thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013).

- Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

- Nghị định số: 104/2009/NĐ-CP ngày 9/11/2009 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quản lý thuốc BVTV.

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật

- Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT trông lĩnh vực BVTV.

 

PHỤ LỤC 3.1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép vận chuyển:..............................

Địa chỉ:.......................................................................................................

Điện thoại:........…………………Fax:.....................................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số: ……ngày…..tháng ……năm…...…

Đăng ký doanh nghiệp số………………ngày…….tháng …….năm…..……

tại………………………………………………………………….…….....…

…………...................................................................................................

Số tài khoản…………………….Tại ngân hàng……………...……...………

……….......................................................................................................

Họ tên người đại diện pháp luật………………………Chức danh………….

CMND/Hộ chiếu số:..............….do………………cấp ngày…./…./……….

Hộ khẩu thường trú…………………………………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật” đối với loại thuốc bảo vệ thực vật sau:

STT

Tên thuốc BVTV/hoạt chất

Số UN

Loại, nhóm hàng

Số hiệu nguy hiểm

Khối lượng vận chuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cho phương tiện giao thông...................................................................................

(lưu ý: ghi rõ loại phương tiện vận chuyển, trọng tải phương tiện, biển kiểm soát, tên chủ phương tiện, tên người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, người áp tải hàng, số CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú).

Tôi cam kết đảm bảo an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

 

 

........., ngày..........tháng.......năm...........
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 3.2

MẪU GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

SỞ NN & PTNT HÀ NAM
CHI CỤC TRỒNG TRỌT
& BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY PHÉP

VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép vận chuyển..............................................

2. Tên phương tiện, biển kiểm soát (1)…..........................................................................

3. Tên chủ phương tiện giao thông.…………………………...............................................

CMND/Hộ chiếu số………………….do………………cấp ngày…./…./…………................

Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………….................

4. Tên người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (2)…………............................

CMND/Hộ chiếu số………………….do………………cấp ngày…./…./…………................

Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………….................

5. Tên người áp tải hàng (nếu có)

6. Hàng hóa được vận chuyển:

STT

Tên thuốc BVTV/hoạt chất

Số UN

Loại, nhóm hàng

Số hiệu nguy hiểm

Khối lượng vận chuyển (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hành trình (4) từ …………………………đến ………………………………….........................

8. Thời gian bắt đầu vận chuyển…………………………………………………........................

9. Thời hạn hiệu lực của giấy phép vận chuyển: ……………………………….......................

 

 

............, ngày..........tháng........năm.........
CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Vào sổ đăng ký số:

Ngày......tháng......năm....

 

_______________

Ghi chú:

(1), (2) Trường hợp cấp phép cho nhiều phương tiện, nhiều người điều khiển phương tiện thì Giấy phép bổ sung thêm Phụ lục danh sách phương tiện, người điều khiển phương tiện.

(3), (4) Trường hợp khối lượng vận chuyển khác nhau, lịch trình vận chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau thì Giấy phép bổ sung Phụ lục chi tiết các nội dung này.

 

5. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Trình tự thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.

- Thành lập đoàn đánh giá

- Đánh giá thực tế tại cơ sở.

- Cấp Giấy chứng nhận theo quy định (Trường hợp không cấp Giấy sẽ thông báo cho cá nhân và nêu rõ lý do)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc gián tiếp nộp Hồ sơ đến Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 4, kèm theo).

- Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc BVTV(Phụ lục 5, kèm theo)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc từ khi nhận Hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 4, kèm theo).

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc BVTV (Phụ lục 5, kèm theo).

Phí, lệ phí

Phí: 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng).

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

- Có giá trị 5 năm.

- Theo mẫu thống nhất trong cả nước, Ban hành kèm Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về Quản lý thuốc BVTV (Mẫu kèm theo).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

a) Về nhân lực

Chủ cơ sở bán thuốc, người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, lâm sinh hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về thuốc bảo vệ thực vật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

b) Về địa điểm

- Có địa điểm hợp pháp, bảo đảm về diện tích, khoảng cách an toàn cho người, vật nuôi và môi trường theo đúng quy định.

- Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m.

c) Về kho thuốc bảo vệ thực vật

Có kho thuốc đúng quy định, trang thiết bị phù hợp để bảo quản, xử lý thuốc bảo vệ thực vật khi xảy ra sự cố:

- Đối với kho thuốc bảo vệ thực vật của cơ sở bán lẻ

+ Khi xây dựng cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m;

+ Kho có kệ kê hàng cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.

- Kho thuốc bảo vệ thực vật của cơ sở bán buôn đảm bảo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 (được QH thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013).

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

- Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quản lý thuốc BVTV.

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật

- Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT trông lĩnh vực BVTV.

 

6. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Trình tự thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam (trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV hết hạn).

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.

- Thành lập đoàn đánh giá (đối với cơ sở không đạt loại A trong thời hạn cấp).

- Đánh giá thực tế tại cơ sở.

- Cấp Giấy chứng nhận theo quy định (Trường hợp không cấp Giấy sẽ thông báo cho cá nhân và nêu rõ lý do).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 4, kèm theo).

- Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc BVTV(Phụ lục 5, kèm theo).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 4, kèm theo).

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc BVTV(Phụ lục 5, kèm theo)

Phí, lệ phí

Phí: 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng).

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

- Có giá trị 5 năm.

- Theo mẫu thống nhất trong cả nước, Ban hành kèm Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về Quản lý thuốc BVTV (Mẫu kèm theo).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trước 03 (ba) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, cơ sở buôn bán nộp hồ sơ trực tiếp đến Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

- Điều kiện nhân lực, cửa hàng, kho tàng:

+ Về nhân lực: Chủ cơ sở bán thuốc, người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, lâm sinh hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về thuốc bảo vệ thực vật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

+ Về địa điểm: Có địa điểm hợp pháp, bảo đảm về diện tích, khoảng cách an toàn cho người, vật nuôi và môi trường theo đúng quy định. Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m.

+ Về kho thuốc bảo vệ thực vật: Có kho thuốc đúng quy định, trang thiết bị phù hợp để bảo quản, xử lý thuốc bảo vệ thực vật khi xảy ra sự cố:

+ Đối với kho thuốc bảo vệ thực vật của cơ sở bán lẻ:  Khi xây dựng cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m.  Kho có kệ kê hàng cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm. Kho thuốc bảo vệ thực vật của cơ sở bán buôn đảm bảo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 (được QH thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013).

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

- Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quản lý thuốc BVTV.

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật

- Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT trông lĩnh vực BVTV.

 

PHỤ LỤC 4

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

1. Đơn vị chủ quản: ………………………………………....……………...

Địa chỉ: …………………………………………………….…….………...

Tel: …………………... Fax: ……………... E-mail: ………..….…………

2. Tên cơ sở: ……………………………......................................................

Địa chỉ: …………………………………………………………...………..

Tel: ………………... Fax: ……………... E-mail: …………………………

Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

Địa điểm nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:

Đề nghị Quí cơ quan

□ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

- Cơ sở có cửa hàng                             □

- Cơ sở không có cửa hàng                   □

□ Cấp mới                                            □ Cấp lại lần thứ ………..

Hồ sơ gửi kèm:..................................................................................................

Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

 

..……, ngày…..tháng…..năm……

Xác nhận của chính quyền địa phương:

..................................................................

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý)

- Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

…………………………………………………

- Địa điểm kho thuốc, nguyên liệu thuốc bảo
vệ thực vật (nằm ngoài khu công nghiệp): 

...........................................................................

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ sở
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 5

MẪU BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BẢN THUYẾT MINH
ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Hà Nam

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Đơn vị chủ quản:..............................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................

Điện thoại:..........................Fax:......................E-mail:.........................................

2. Tên cơ sở:...............................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

Điện thoại:..............................Fax:...........................E-mail:.....................................

3. Loại hình hoạt động

- DN nhà nước                                      □

- DN liên doanh với nước ngoài             □

- DN tư nhân                                         □

- DN 100% vốn nước ngoài                   □

- DN cổ phần                                        □

- Hộ buôn bán                                       □

- Khác: (ghi rõ loại hình)                         □

4. Năm bắt đầu hoạt động: ………………………………………………........

5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

……………………………………………………………………….................

II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN

1. Cửa hàng (áp dụng đối với cơ sở có cửa hàng)

- Diện tích cửa hàng: ………….m2

- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: …………. m2 hoặc................... tấn

- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:

2. Nhân lực:

Danh sách nhân lực, trong đó:

- Chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học hoặc Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư này (Ghi rõ tên loại văn bằng, giấy chứng nhận; ngày cấp; thời hạn hiệu lực; tên cơ quan cấp; tên người được cấp).

- Chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của Bộ Y tế (Ghi rõ ngày cấp; tên cơ quan cấp; tên người được cấp).

- Những thông tin khác.

3. Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật

□ Có (tiếp tục khai báo mục 3.1)

□ Không (tiếp tục khai báo mục 3.2)

3.1. Nếu có, cung cấp các thông tin sau:

Nơi chứa thuốc:            từ 5000 kg trở lên □       dưới 5000 kg □

Kích thước kho:  chiều dài (m):............ chiều rộng (m):......... chiều cao:..................

Thông tin về nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:

a) Tên người đại diện:.............................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Điện thoại:..................Mobile:..................Fax:............... E-mail:........................

b) Trạm cấp cứu gần nhất:......................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Điện thoại:.......................Fax:................................................................................

Khoảng cách đến cơ sở (km):..................................................................................

c) Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km):............................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Điện thoại:................................Fax:.......................................................................

Khoảng cách đến cơ sở (km):..................................................................................

d) Đồn cảnh sát gần nhất:.........................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Điện thoại:......................Fax:...............................................................................

Khoảng cách đến cơ sở (km):................................................................................

đ) Tên khu dân cư gần nhất:...................................................................................

Khoảng cách đến cơ sở (km):................................................................................

3.2. Nếu không có kho riêng, nêu tên những đơn vị mà cơ sở có hợp đồng thuê kho (kèm hợp đồng thuê kho):.....................................................................................

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

SỞ NN & PTNT HÀ NAM
CHI CỤC TRỒNG TRỌT
& BẢO VỆ THỰC VẬT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: ….

Tên cơ sở:  ……………………………………………………………….

Địa chỉ:   ………………………………………………………………...

Điện thoại:  ……………         Fax: ……………….

Tên đơn vị chủ quản: .………… …………………………………………..

Địa chỉ:   …………………………………………………………………………..

Điện thoại:  …………………         Fax: ………………………….

hoặc

Chủ cơ sở: ……………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân số: …………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………

Điện thoại:  ………………………………  Fax: …………………………….......…….

Địa điểm cửa hàng buôn bán:   …………………………………………...……

Được công nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến ngày…….tháng….năm….

 

 

………., ngày     tháng    năm
CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 
THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Tên tiếng Anh Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành
Số hiệu 200/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/02/2017
Ngày có hiệu lực 20/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hà Nam Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close