BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2020/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chỉnh phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Định Huệ -Trưởng BCĐ các chương trình Mục tiêu Quốc gia;
- Hội đồng TĐKT TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN và PTNN;
- Ban TĐKT TW;
- Bộ TT và TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Hội, Hiệp hội thuộc lĩnh vực TTTT;
- Các DN hoạt động trong lĩnh vực TTTT;
- Lưu: VT, TĐKT.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2020 /QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 11năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là “Phong trào thi đua”) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân trong việc nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

b) Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, của Nhà nước và Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; số xã còn lại đảm bảo đạt 05 tiêu chí trở lên. Mỗi tỉnh có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Yêu cầu:

a) Việc tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông. Khi đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua trong từng năm của giai đoạn 2016-2020 phải gắn với kết quả triển khai thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới của ngành Thông tin và Truyền thông.

b) Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, liên tục với từng nội dung cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực và tạo được sức lan tỏa, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, tập thể trong mỗi đơn vị; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông.

c) Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

d) Đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành tiến hành tổng kết Phong trào thi đua; khen thưởng hoặc trình xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua với nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị để góp phần cùng các cấp, các ngành phấn đấu thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

2. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới công nghệ thông tin - truyền thông hiện đại, đồng bộ đến các xã; tiếp tục phổ cập các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, đưa phát thanh, truyền hình, sách, báo tới người dân khu vực nông thôn, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến và ứng dụng các giải pháp hữu ích; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy nhanh tốc độ phát triển thông tin, truyền thông nông thôn; xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới của ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016-2020.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp về tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới; phổ biến chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển thông tin, truyền thông của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; đồng thời tăng cường tuyên truyền tới người dân về tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet, công nghệ thông tin, phát thanh - truyền hình cho đời sống và sản xuất.

5. Căn cứ vào các mục tiêu, nội dung về xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ được giao trong việc tham gia thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án, nội dung công việc có liên quan xây dựng nông thôn mới cần tập trung triển khai nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” thường xuyên được lồng ghép với các hoạt động, chương trình công tác trọng tâm của mỗi đơn vị. Việc tổ chức phát động phong trào thi đua cần được tiến hành với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, gắn với yêu cầu xây dựng nông thôn mới với tinh thần thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu thực tế của đơn vị mình, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong phong trào thi đua, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân trong việc đăng ký thi đua; thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

3. Các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhận rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

4. Năm 2018, các đơn vị tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và có các hình thức khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới để tiếp tục thực hiện và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020.

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng trong việc chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát triển khai thực hiện Phong trào thi đua tại đơn vị mình.

6. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ sẽ tổ chức đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” ở một số cơ quan, đơn vị.

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua:

a) Đối với tập thể:

- Có đăng ký tham gia Phong trào thi đua và xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

- Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đóng góp, hỗ trợ các huyện, xã đặc biệt khó khăn.

- Hoàn thành có chất lượng, tiết kiệm, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra đối với từng nội dung công việc, dự án được phân công.

- Thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của ngành Thông tin và Truyền thông.

b) Đối với cá nhân:

- Cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thành tích trong việc bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

- Người lao động và các đối tượng khác tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua, luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt công việc được giao, có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, tình cảm, vật chất, sáng kiến…, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của ngành Thông tin và Truyền thông.

2. Hình thức khen thưởng:

a) Kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 sẽ là một nội dung quan trọng để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ xem xét, đánh giá thi đua hàng năm cho các cơ quan, đơn vị.

b) Khen thưởng sơ kết vào năm 2018 về thành tích trong phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” chủ yếu do đơn vị khen thưởng và tập trung khen thưởng vào đối tượng là người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác. Trường hợp thành tích xuất sắc, tiêu biểu có tác dụng đối với toàn quốc thì đề nghị Bộ trưởng tặng thưởng Bằng khen.

c) Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2016-2020, ngoài hình thức khen thưởng của đơn vị, Bộ trưởng sẽ xem xét khen thưởng và lựa chọn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời phổ biến Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; tổ chức đăng ký thi đua, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình với các nội dung và biện pháp để triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua trong tháng 12 năm 2016.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí “Ngành Thông tin và Truyền thông về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

3. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo nghiệp vụ đối với các báo, đài ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

4. Trung tâm Thông tin và các cơ quan báo chí thuộc Bộ thường xuyên dành một thời lượng nhất định, bố trí chuyên mục riêng để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”.

5. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, các đơn vị báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

6. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ và Bộ trưởng.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời phản ánh về Bộ (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/11/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2020/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 2020/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 18/11/2016
Ngày có hiệu lực 18/11/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2020/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close