ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2039/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SY TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh;

Căn cứ Thông báo số 1031-TB/TU ngày 30/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Sở Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 94-NQ/BCSĐ ngày 02/6/2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tnh Thái Nguyên như sau:

1. Vị trí và chức năng

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Y tế

1. Lãnh đạo Sở có: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Sở Y tế có: Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưng phòng.

3. Các tổ chức tham mưu, tng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Nghiệp vụ Y;

- Phòng Nghiệp vụ Dược;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Quản lý hành nghề Y - Dược.

4. Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế:

- Chi cục Dân s- Kế hoạch hóa gia đình;

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

5. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế:

5.1. Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên;

5.2. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:

- Bệnh viện A;

- Bệnh viện C;

- Bệnh viện Gang Thép;

- Bệnh viện Tâm thần;

- Bệnh viện Lao và bệnh Phổi;

- Bệnh viện Phục hồi chức năng;

- Bệnh viện Y học cổ truyền;

- Bệnh viện Mắt.

- Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ;

- Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa;

- Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình;

- Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Hỷ.

5.3. Lĩnh vực Kiểm nghiệm:

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

5.4. Lĩnh vực Pháp y:

Trung tâm Pháp y.

5.5. Lĩnh vực Giám định y khoa:

Trung tâm Giám định Y khoa.

5.6. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là cp huyện):

- Trung tâm Y tế huyện Định Hóa;

- Trung tâm Y tế huyện Phú Bình;

- Trung tâm Y tế huyện Đại Từ;

- Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên;

- Trung tâm Y tế thành phố Sông Công;

- Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên;

- Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai;

- Trung tâm Y tế huyện Phú Lương;

- Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ;

5.6.1. Phòng khám Đa khoa khu vực

Phòng Khám đa khoa khu vực Minh Tiến thuộc Trung tâm Y tế huyện Đại Từ.

5.6.2. Các Trạm y tế xã, phường, thị trấn:

Gồm có 181 Trạm y tế xã, phường, thị trấn tương ứng với tên của 180 Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện (riêng thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ có 02 Trạm y tế).

5.7. Trung tâm Dân s - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Đại Từ;

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Định Hóa;

+ Trung tâm Dân s- Kế hoạch hóa gia đình huyện Phú Bình;

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Đồng Hỷ;

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Thái Nguyên;

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Sông Công;

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Phổ Yên;

+ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Võ Nhai;

+ Trung tâm Dân s- Kế hoạch hóa gia đình huyện Phú Lương.

6. Số lượng cấp phó người đứng đầu (sau đây gọi tắt là cấp phó) các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế:

a) Số lượng cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế:

- Đối với các đơn vị được xếp hạng I, II: Không quá 03 phó;

- Đối vi các đơn vị được xếp hạng III, IV: Không quá 02 phó.

b) Số lượng cấp Phó Trưng khoa, Phó Trưng phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; slượng cấp phó Chi cục trực thuộc Sở: Không quá 02 phó; slượng cấp Phó Trưng phòng thuộc Chi cục trực thuộc Sở: Không quá 01 phó.

7. Biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Y tế được UBND tỉnh giao theo kế hoạch biên chế hàng năm.

8. Giám đốc Sở Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quy định chuyển tiếp

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định tại Điều 2 của Quyết định này hiện có số lượng cấp phó của người đứng đầu nhiều hơn slượng cấp phó quy định tại Quyết định này thì tiếp tục duy trì số lượng cấp phó hiện có để bảo đảm ổn định. Chđược bổ sung thêm số lượng cấp phó của người đứng đầu khi số lượng cấp phó hiện có chưa đạt đủ số lượng quy định tại Quyết định này.

- Trong thời gian chưa có quyết định của UBND tỉnh thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị thì Sở Y tế được phép duy trì hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập dưới đây nhưng không vượt quá thời điểm 31/12/2017, gồm:

+ Trung tâm Y tế Dự phòng;

+ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

+ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS;

+ Trung tâm Da liễu và chống phong;

+ Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lương;

+ Bệnh viện đa khoa huyện Võ Nhai;

+ Bệnh viện đa khoa thị xã Phổ Yên;

+ Trạm Lao (lồng ghép với bệnh viện Lao và bệnh Phổi);

+ Trạm Tâm thần (lồng ghép với bệnh viện Tâm thần);

+ Phòng Giám định pháp y tâm thần (lồng ghép với bệnh viện Tâm thần).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thxã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- CT v
à các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ (2b);
- Sở Tài chính (2b);
- Sở Y tế (3b);
- LĐVP: Đ/c Linh;
- Lưu: VT, NC, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2039/QĐ-UBND năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu 2039/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Thái Nguyên Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2039/QĐ-UBND năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
Mục lục

Mục lục

Close