BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2044/QĐ-BNN-TCLT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG TƯ VẤN HỖ TRỢ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO QUẢN LÝ TƯỚI THÍ ĐIỂM Ở CÁC KHU MẪU CỦA 3 TIỂU DỰ ÁN THUỘC DỰ ÁN HỖ TRỢ THỦY LỢI VIỆT NAM (VWRAP)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 19/6/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày 25/9/2003 và Quyết định 70/QĐ-TTg ngày 08/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và phê duyệt bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam;

Căn cứ Hiệp định Hỗ trợ phát triển dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam, khoản vay WB số Cr.38.80-VN ký ngày 19/8/2004 và Hiệp định sửa đổi ký ngày 09/02/2010 có hiệu lực ngày 04/3/2010;

Xét Tờ trình số 1130/TTr- CPO/ WB ngày 17/08/2011 của Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi xin phê duyệt đề cương tư vấn hỗ trợ cải thiện môi trường thuận lợi để tăng cường hiệu quả chuyển giao quản lý tưới thí điểm tại các khu mẫu của 3 tiểu dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP);

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục thủy lợi

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề cương tư vấn hỗ trợ cải thiện môi trường thuận lợi để tăng cường hiệu quả chuyển giao quản lý tưới thí điểm ở các khu mẫu của 3 tiểu dự án thuộc dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP);

1. Tên dự án: Hỗ trợ cải thiện môi trường thuận lợi để tăng cường hiệu quả chuyển giao quản lý tưới thí điểm ở các khu mẫu của 3 tiểu dự án thuộc dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP);

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Chủ dự án: Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi

4. Đơn vị tư vấn: Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm tư vấn PIM-CPIM)

5. Địa điểm thực hiện: Tại tỉnh Bắc Giang, Hà Tĩnh và Quảng Nam

6. Mục tiêu của dự án:

6.1 Mục tiêu tổng quát: áp dụng các văn bản hướng dẫn trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, nhằm đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại 3 tỉnh Bắc Giang, Hà Tĩnh và Quảng Nam.

6.2 Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá tổng quan khung chính sách về phân cấp và chuyển giao quản lý tưới tại tỉnh Bắc Giang, Hà Tĩnh và Quảng Nam,

- Xây dựng, rà soát đề án phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi của các tỉnh trên theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi tại khu mẫu thuộc dự án VWRAP.

- Củng cố hoạt động của các tổ chức Hợp tác dùng nước, thành lập các Hiệp hội dùng nước để tiếp nhận và chuyển giao lý tưới tại 3 hệ thống mẫu thuộc dự án vwrap;

- Kiến nghị, đề xuất mô hình và giải pháp thực hiện về phân cấp chuyển giao quản lý tưới trên toàn quốc, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi.

7. Nội dung của hạng mục

7.1 Đánh giá tổng quan khung chính sách và cơ sở pháp lý về phân cấp và chuyển giao quản lý tưới;

7.2. Điều tra, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi, tổ chức thực hiện việc phân cấp, chuyển giao quản lý tưới tại 3 hệ thống thủy lợi (Cầu Sơn - Cấm Sơn; Kẻ Gỗ; Phú Ninh);

7.3. Hỗ trợ và hoàn thiện đề án phân cấp và chuyển giao quản lý tưới tại 3 tỉnh (Bắc Giang, Hà Tĩnh và Quảng Nam); Thực hiện phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi tại khu mẫu thuộc dự án vwrap;

7.4. Củng cố và hoàn thiện các tổ chức hợp tác dùng nước và hỗ trợ thành lập các Hiệp hội dùng nước tại 3 hệ thống thuộc khu mẫu, để hoàn thiện phân cấp, chuyển giao hệ thống kênh thuộc khu mẫu dự án vwrap;

7.5. Tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động thực hiện phân cấp và chuyển giao quản lý tưới tại 3 tỉnh; Đề xuất và kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai thực hiện chính sách.

8. Sản phẩm báo cáo của dự án:

8.1 Báo cáo đánh giá khung chính sách và pháp lý về phân cấp, chuyển giao quản lý tưới;

8.2 Báo cáo tổng hợp điều tra và đánh giá thực trạng phân cấp, chuyển giao quản lý tưới tại 3 tỉnh;

8.3 Báo cáo kết quả củng cố và hoàn thiện các tổ chức hợp tác dùng nước và kết quả triển khai thành lập Hiệp hội dùng nước để thực hiện tiếp nhận chuyển giao quản lý tưới tại 3 hệ thống thủy lợi thuộc dự án VWRAP và kết quả bổ trợ và hoàn thiện phân cấp, quản lý tưới trong phạm vi toàn tỉnh tại 3 tỉnh (Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Nam);

8.4 Báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động phân cấp tại 3 tỉnh (Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Nam) và đề xuất, kiến nghị về triển khai chính sách;

Ngoài các báo cáo trên theo từng nội dung hoạt động của dự án còn Báo cáo khởi đầu; Báo cáo giữa kỳ và Báo cáo cuối cùng.

9. Thời gian thực hiện: Dự án thực hiện trong 5 tháng (từ tháng 8/2011 đến 12/2011).

10. Kinh phí thực hiện: Phần kinh phí phân bổ cho các hạng mục tư vấn của Hiệp định hỗ trợ phát triển dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam, khoản vay số Cr. 3880-VN.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý trung ương dự án Thủy lợi (CPO) phê duyệt dự toán, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, phối hợp các đơn vị và địa phương có liên quan quản lý và tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định hiện hành trong nước và quy định của Ngân hàng Thế giới (WB) đã cam kết trong hiệp định vay.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý trung ương dự án Thuỷ lợi (CPO), Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Bắc Giang, Hà Tĩnh và Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đào Xuân Học

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2044/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt Đề cương tư vấn Hỗ trợ cải thiện môi trường thuận lợi để tăng cường hiệu quả chuyển giao quản lý tưới thí điểm ở các khu mẫu của 3 tiểu dự án thuộc dự án Hỗ trợ thuỷ lợi Việt Nam (VWRAP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 2044/QĐ-BNN-TCTL Ngày ban hành 05/09/2011
Ngày có hiệu lực 05/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2044/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt Đề cương tư vấn Hỗ trợ cải thiện môi trường thuận lợi để tăng cường hiệu quả chuyển giao quản lý tưới thí điểm ở các khu mẫu của 3 tiểu dự án thuộc dự án Hỗ trợ thuỷ lợi Việt Nam (VWRAP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close