BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2046/QĐ-BNN-TT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Căn cứ Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với 03 giống lúa (danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký Quyết định này, chủ Bằng bảo hộ có quyền đề nghị được khắc phục lý do bị đình chỉ cho Cục Trồng trọt để phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ sở hữu Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng mới có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Khoa học Công nghệ và MT
- Thanh tra Bộ;
- Tạp chí NN & PTNT;
- Lưu: VT, TT và VPBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH SÁCH

BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI ĐƯỢC ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 2046/QĐ-BNN-TT ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Số đơn

Số bằng bảo hộ

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Lý do đình chỉ

1

2009_14

51.VN.2010

OM5199

lúa

Bộ môn Công nghệ sinh học – Viện lúa ĐBSCL

Tác giả chính: Phạm Thị Hường; Đồng tác giả: Đặng Thị Thắm, Phạm Trung Nghĩa, Trần Thị Cúc Hòa, Nguyễn Thuần Khiết và Bùi Bá Bổng

Theo đề nghị của Chủ bằng bảo hộ giống cây

2

2009_15

50.VN.2010

OM4059

Tác giả chính: Phạm Ngọc Tú; Đồng tác giả: Phạm Trung Nghĩa, Trần Thị Cúc Hòa, Nguyễn Thuần Khiết và Bùi Bá Bổng

3

2009_12

49.VN.2010

OM6561

Tác giả chính: Trần Thị Cúc Hòa; Đồng tác giả: Phạm Trung Nghĩa, Phạm Thị Hường và Nguyễn Thuần Khiết

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/08/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2046/QĐ-BNN-TT năm 2012 đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2046/QĐ-BNN-TT Ngày ban hành 27/08/2012
Ngày có hiệu lực 27/08/2012 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2046/QĐ-BNN-TT năm 2012 đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close