BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2054/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU SỐ 1, DỰ ÁN GIA CỐ CỬA NGOÀI CỐNG XUÂN QUAN THUỘC HỆ THỐNG THỦY NÔNG BẮC HƯNG HẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu; Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 1053/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/5/2011 phê duyệt Dự án đầu tư Gia cố cửa ngoài cống Xuân Quan thuộc Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải;

Xét Tờ trình số 205/TTr-BHH-KT ngày 3/8/2011 của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Hưng Hải về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công Dự án Gia cố cửa ngoài cống Xuân Quan thuộc Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, kèm theo Báo cáo số 92/BC-TCTL-XDCB ngày 16/8/2011 của Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu số 1, Dự án Gia cố cửa ngoài cống Xuân Quan thuộc Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải với nội dung như sau:

1. Tên và nội dung gói thầu:

Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công Dự án Gia cố cửa ngoài cống Xuân Quan thuộc Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải

2. Giá gói thầu: 3.347.000.000 đ

(Ba tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu đồng)

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi - Thông báo mời thầu ngay

- Phương thức đấu thầu: 02 túi hồ sơ

5. Thời gian tổ chức đấu thầu: Tháng 8/2011

6. Hình thức hợp đồng:

- Khảo sát: Theo đơn giá

- Thiết kế: Theo tỷ lệ phần trăm

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trước 15/12/2011

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên KTCTTK Bắc Hưng Hải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đào Xuân Học

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2054/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu số 1, Dự án Gia cố cửa ngoài cống Xuân Quan thuộc Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2054/QĐ-BNN-TCTL Ngày ban hành 06/09/2011
Ngày có hiệu lực 06/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2054/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu số 1, Dự án Gia cố cửa ngoài cống Xuân Quan thuộc Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close