BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2067/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TOÀN QUỐC VTC CUP - 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Tổng Thư ký Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup - 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, Trưởng ban Tổ chức Giải, Ban Trọng tài và các thành viên tham dự Giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Bộ VH,TT&DL;
- TW Đoàn TN CS Hồ Chí Minh (để p/h)
- Hội TT ĐH& CN Việt Nam; (để p/h)
- VTC; (để p/h)
- LĐBĐ Việt Nam (để p/h)
- Lưu VP Hội TT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

ĐIỀU LỆ

GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TOÀN QUỐC VTC CUP – 2011
(Ban hành theo Quyết định số 2067/QĐ – BGDĐT ngày 19/5/2011 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điều 1. Mục đích và yêu cầu

1.1. Mục đích

- Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2011 và hưởng ứng Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ IV năm 2011.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, triển khai 2 cuộc vận động “ Sinh viên 5 tốt”“Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh “, thường xuyên tập luyện, thi đấu Bóng đá nói riêng và các môn thể thao nói chung trong sinh viên, nhằm nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách và góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên.

1.2. Yêu cầu

- Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ giải, Luật và các văn bản quy định của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.

- Đoàn kết, học tập lẫn nhau, phát huy tinh thần cao thượng trong thể thao và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi đấu.

Điều 2. Đối tượng và đơn vị thi đấu.

2.1. Đối tượng

2.1.1. Đối tượng được tham dự Giải:

- Là sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn, hiện đang học tập tại các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng.

- Có xác nhận đủ sức khỏe thi đấu môn Bóng đá, do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Có đạo đức tốt và học lực từ trung bình trở lên.

- Có độ tuổi từ 18-28 tuổi (sinh từ 1983-1993).

2.1.2. Đối tượng không được tham dự Giải:

- Sinh viên đã tham dự các Giải Bóng đá: Giải chuyên nghiệp, Giải hạng nhất, Giải hạng nhì quốc gia và Giải U21 quốc gia từ năm 2008 đến nay do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

- Sinh viên học chuyên sâu môn bóng đá tại các trường chuyên đào tạo về Thể dục thể thao.

- Sinh viên học các loại hình đào tạo tại chức, từ xa và các loại hình đào tạo không chính quy khác, học sinh học các hệ trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề tại các trường đại học và cao đẳng.

 Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường có đội tham dự chịu trách nhiệm quản lý tổ chức quá trình tập luyện và thi đấu, đảm bảo an toàn và hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các vận động viên (sinh viên) được tham dự đông đủ, đúng kế hoạch theo quy định của Điều lệ Giải và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự của đoàn mình khi tham dự Giải.

2.2. Đơn vị thi đấu

- Các đại học, học viện và các trường thành viên.

- Các trường đại học, cao đẳng.

Điều 3. Thời gian và địa điểm thi đấu

3.1. Vòng Khu vực:

- Thời gian tổ chức từ ngày 01/6/2011 đến ngày 15/10/2011 (trong khoảng thời gian này Ban Tổ chức Khu vực chọn thời điểm thích hợp để tổ chức).

- Địa điểm: Do Ban Tổ chức Khu vực quy định.

Các Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp tỉnh, thành phố phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố tổ chức thi đấu Khu vực.

3.2.Vòng Chung kết:

- Thời gian: Từ ngày 22/11/2011 đến ngày 5/12/2011.

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Hà Nội hoặc một địa điểm khác, Ban Tổ chức sẽ thông báo trước 2 tháng khi diễn ra vòng Chung kết toàn quốc của Giải.

Điều 4. Phân chia khu vực và uỷ nhiệm đăng cai tổ chức Giải tại khu vực

- Khu vực 1: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Thái Nguyên đảm nhiệm tổ chức, gồm: Các trường thuộc địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 2: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hà Nội đảm nhiệm tổ chức, gồm: Các trường thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Được tuyển chọn 03 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 3: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hải Phòng đảm nhiệm tổ chức, gồm: các trường thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Được tuyển chọn 02 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 4: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Nam đồng bằng Bắc bộ đảm nhiệm tổ chức, gồm: Các trường thuộc địa bàn các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 5: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Thừa Thiên Huế đảm nhiệm tổ chức, gồm: các trường thuộc địa bàn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 6: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Đại học Đà Nẵng đảm nhiệm tổ chức: gồm các trường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 7: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức: gồm các trường thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng. Được tuyển chọn 01 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 8: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm tổ chức: gồm các đội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương,Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước. Được tuyển chọn 03 đội vào tham dự vòng chung kết.

- Khu vực 9: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Cửu Long Giang đảm nhiệm tổ chức: gồm các đội thuộc địa bàn TP. Cần Thơ và các tỉnh Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre và Bạc Liêu. Được tuyển chọn 02 đội vào tham dự vòng chung kết.

Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả của thi đấu của các đội ở Khu vực (như phân chia ở trên) chọn 16 đội (15 đội qua vòng loại khu vực + đội bóng của đơn vị đăng cai tổ chức vòng chung kết) vào thi đấu vòng Chung kết.

Lưu ý: Các Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp được uỷ nhiệm đăng cai tổ chức thi đấu vòng Khu vực, có trách nhiệm thông báo lịch đón tiếp, thời gian họp và bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho các đơn vị thuộc khu vực của mình phụ trách.

Điều 5. Chỉ đạo và tổ chức Giải

5.1. Các cơ quan chỉ đạo Giải

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

5.2. Các cơ quan tổ chức Giải

- Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam;

- Hội Sinh viên Việt Nam;

- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam;

- Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

5.3. Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức:

- Văn phòng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam (49 Đại Cồ Việt - Hà Nội; ĐT/Fax: 04.38684485 hoặc ĐĐ 0912728248).

- Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam (62 Bà Triệu, Hà Nội; ĐT/Fax: 04.38263874).

Điều 6. Thể thức, Luật và các quy định về thi đấu

6.1. Thể thức thi đấu Khu vực

- Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp tỉnh, thành phố phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, căn cứ vào số lượng đội tham gia để quyết định thể thức thi đấu tại khu vực của mình.

6.2. Thể thức thi đấu Chung kết

6.2.1. Vòng đấu bảng:

16 đội tham gia vòng chung kết sẽ được chia thành 04 bảng (A, B, C và D) thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm, chọn hai đội nhất và nhì mỗi bảng vào thi đấu tứ kết. Các đội trong cùng Khu vực không thi đấu cùng bảng với nhau trong vòng đấu bảng.

6.2.2. Tứ kết:

+ Tứ kết 1: Nhất bảng A gặp nhì bảng B.

+ Tứ kết 2: Nhất bảng C gặp nhì bảng D.

+ Tứ kết 3: Nhất bảng D gặp nhì bảng A.

+ Tứ kết 4: Nhất bảng B gặp nhì bảng C.

6.2.3. Bán kết:

- Bán kết 1: Thắng trận tứ kết 1 gặp thắng trận tứ kết 2.

- Bán kết 2: Thắng trận tứ kết 3 gặp thắng trận tứ kết 4.

6.2.4. Chung kết:

- Thắng trận bán kết 1 gặp thắng bán kết 2        

Hai đội thua ở bán kết xếp đồng hạng ba.

6.3. Cách tính điểm xếp hạng trong thi đấu vòng tròn

6.3.1. Cách tính điểm:

- Đội thắng: 3 điểm

- Đội hoà: 1 điểm

- Đội thua: 0 điểm

6.3.2. Xếp hạng:

- Tính tổng điểm của mỗi đội đạt được để xếp hạng

- Nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:  

+ Số điểm

+ Hiệu số của tổng bàn thắng và tổng bàn thua

+ Tổng số bàn thắng

 Đội nào có kết quả cao hơn xếp trên

Nếu các chỉ số đều bằng nhau thì, sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên.

6.4. Đặc cách và chọn hạt giống

- Đội bóng của đơn vị đăng cai tổ chức vòng Chung kết Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup-2011 được đặc cách vào dự vòng Chung kết (không thi đấu vòng Khu vực).

- Đội bóng vô địch năm 2010 được chọn làm hạt giống của Giải.

6.5. Luật thi đấu và các quy định khác:

- Áp dụng Luật thi đấu bóng đá hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

- Các quyết định của Ban Tổ chức Giải được thể hiện dưới hình thức thông báo gửi tới các thành viên tham dự Giải và các thành viên tham dự Giải phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quyết định của Ban Tổ chức.

 - Thời gian thi đấu: Mỗi trận đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 40 phút, nghỉ giữa 2 hiệp 15 phút.

6.6. Giám sát và Trọng tài: Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cử.

6.7. Một số quy định đối với các đoàn và vận động viên

6.7.1. Quy định về đăng ký

- Mỗi sinh viên chỉ đăng ký tham gia ở một đội tuyển trường mình đang theo học.

- Mỗi đội bóng được quyền đăng ký tối đa là 25 thành viên, gồm: 20 cầu thủ, 01 Trưởng đoàn, 01 Huấn luyện viên, 01 Trợ lý Huấn luyện viên, 01 cán bộ Y tế, 01 săn sóc viên và được quyền đăng ký tối đa 20 cầu thủ / 1 trận đấu (11 chính thức và 9 dự bị ) và được phép thay thế 5 cầu thủ trong mỗi trận đấu.

- Đội lọt vào vòng chung kết được đăng ký thay thế tối đa 05 cầu thủ, các cầu thủ được thay thế đảm bảo các yêu cầu như Điều 2 của Điều lệ này.

 - Bản đăng ký danh sách tham dự giải phải được Lãnh đạo Nhà trường ký đóng dấu, nội dung bản đăng ký chung bao gồm:

+ Đối với cán bộ: Họ tên, năm sinh, chức vụ, ảnh cá nhân (3x4cm), (theo phụ lục 1đính kèm).

+ Đối với cầu thủ (sinh viên): Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, khoá học, khoa, lớp, số áo, cỡ áo, chiều cao, cân nặng (theo phụ lục 1 đính kèm).

- Bản giới thiệu đội bóng tham dự khoảng 1/2 tờ giấy A4 (để giới thiệu trong chương trình Lễ Khai mạc của Giải).

- Đội Bóng được vào thi đấu tại vòng Chung kết phải nộp cho Ban Tổ chức 02 ảnh mầu cỡ 12 x 18 cm chụp toàn đội mặc trang phục thi đấu chính và phụ.

- Đối với cầu thủ (sinh viên) khi về dự thi đấu phải mang theo:

+ Thẻ sinh viên và Chứng minh thư nhân dân cấp trước ngày 30/4/2011, để trình Tiểu ban kiểm tra nhân sự.

+ 02 ảnh cá nhân cỡ 3 x 4cm chụp năm 2011 (ảnh cá nhân 3x4 được dán vào bản đăng ký ảnh theo phụ lục 2 đính kèm).

+ Phiếu thi đấu của từng vận động viên (sinh viên) theo mẫu dưới đây:

Đơn vị......……….

PHIẾU THI ĐẤU

Ảnh cỡ

3 x 4 có dấu giáp lai của trường

“Giải bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup - 2011 ”

                                                - Họ và tên sinh viên :

                                                - Ngày, tháng, năm sinh :

                                                - Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú :

                                                - Khoá học: Khoa: - Lớp :

Chữ ký
của sinh viên

 

 

 

TM/ BCH Đoàn TNCSHCM trường
(Xác nhận và ký, đóng dấu
Ghi rõ họ tên

Chủ nhiệm lớp
(Xác nhận và ký)

Ban Giám hiệu
(Ký và đóng dấu
Ghi rõ họ tên)

 

- Danh sách đăng ký phải chỉ định số áo cho từng cầu thủ trong suốt quá trình thi đấu của Giải.

- Các cầu thủ phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khoẻ thi đấu môn bóng đá.

6.7.2. Thời gian đăng ký

- Khu vực: Do Ban Tổ chức Khu vực quy định.

- Vòng Chung kết: Đăng ký danh sách thi đấu và ảnh để làm thẻ trước ngày 01/11/2011(theo dấu bưu điện), gửi về Văn phòng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội.

- Trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Giải về mọi mặt của đội bóng mình trong suốt quá trình thi đấu Giải.

6.7.3. Bóng thi đấu: Bóng Động Lực số 5, do Tổng Công ty Thể thao Động Lực sản xuất.

6.7.4.Trang phục thi đấu

- Trang phục thi đấu Bóng đá: Đồng phục theo quy định của Luật thi đấu Bóng đá hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

+ Trang phục thi đấu tại vòng Khu vực: Do đơn vị có đội tham dự đảm nhiệm.

+ Trang phục thi đấu tại vòng Chung kết: Ban Tổ chức trang bị cho mỗi vận động viên tham dự giải 02 bộ trang phục thi đấu khác màu nhau, số áo được quy định từ số 1đến số 20 (quần, áo), (thủ môn mang áo số 1 và số 20) để sử dụng trong suốt quá trình thi đấu Giải.

- Giày thi đấu: Giày da chuyên dụng cho thi đấu bóng đá (không được đi giày bata) và phải có bịt ống quyển (do đơn vị cử trang bị).

- Đội có mã số đứng trước là đội được ưu tiên chọn màu áo.

- Mỗi đội bóng phải có 2 bộ tất khác nhau (do đơn vị cử trang bị).

- Cầu thủ nào vi phạm trang phục không được vào sân thi đấu.

Điều 7. Khen thưởng, kỷ luật và khiếu nại

7.1. Khen thưởng

- Đội vô địch: Cúp + Cờ + Huy chương Vàng + tiền thưởng 50 triệu đồng.

- Đội xếp hạng nhì: Cờ + Huy chương Bạc + tiền thưởng 30 triệu đồng.

- Đội xếp thứ ba (2 đội): Cờ + Huy chương Đồng + tiền thưởng 20 triệu đồng.

 - Đội đoạt giải phong cách: Cờ + tiền thưởng 10 triệu đồng.

- Tổ trọng tài xuất sắc nhất: Cờ và tiền thưởng 2 triệu đồng.

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Cờ và tiền thưởng 1 triệu đồng.

- Giải vua phá lưới: Cờ và tiền thưởng 1 triệu đồng.

- Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Hội Sinh viên sẽ tặng bằng khen cho tập thể các đội Bóng đá vào tham dự vòng Chung kết của Giải.

7.2. Kỷ luật

7.2.1. Đối với đội bóng:

- Đội bóng có mặt tại sân thi đấu chậm hơn 5 phút so với giờ thi đấu (theo lịch) sẽ bị xử thua với tỉ số 0 – 3.

- Đội bóng có cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu sẽ bị xử thua 0 – 3.

- Đội bóng vi phạm những điều sau đây sẽ bị truất quyền thi đấu khỏi Giải:

+ Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu, cố tình bỏ cuộc.

+ Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu Giải ở vòng đấu bảng: Toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị huỷ bỏ.

+ Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bị kỷ luật.

7.2.2. Đối với cầu thủ:

- Cầu thủ nhận 2 thẻ vàng (trong 1 hay nhiều trận) sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp, Cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ thi đấu 2 trận kế tiếp.

- Trường hợp vi phạm nghiêm trọng: Đánh nhau hoặc có các hành vi khiếm nhã, phi thể thao sẽ bị đình chỉ thi đấu hết giải (Ban Tổ chức Giải có thông báo cụ thể, đội bóng không được phép thay thế cầu thủ khác).

7.2.3. Đối với Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng:

- Nếu Đối với Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng có biểu hiện tiêu cực, hành động bạo lực, phi thể thao, lời nói, hành vi khiếm nhã đối với Ban Tổ chức Giải, Giám sát, Trọng tài, đội bóng đối phương sẽ bị truất quyền chỉ đạo từ một trận cho đến hết Giải.

- Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng đến bàn Ban Tổ chức trận đấu, giám sát và trọng tài thứ tư để khiếu nại trong khi trận đấu đang tiến hành thi sẽ bị phạt 500.000đ (năm trăm ngàn đồng).

- Cán bộ quản lý, cầu thủ bóng đá vi phạn quy định về hoạt động ở khu vực kỹ thuật hoặc có hành vi không đúng mức sẽ không được ngồi ở khu vực kỹ thuật.

- Huấn luyện viên hoặc các thành viên đội bóng có hành vi móc nối, dàn xếp tỷ số; mua chuộc huấn luyện viên, cầu thủ đội bạn; hối lộ trọng tài thì bị đình chỉ làm nhiệm vụ.

- Huấn luyện viên và các thành viên khác của đội bóng, khi ngồi trong khu vực kỹ thuật mỗi trận đấu không được mặc trang phục có hình ảnh, nội dung mang tính chất quảng cáo cho các đơn vị, nhãn hàng không có trong danh mục các đơn vị tài trợ cho Giải. Nếu vi phạm đối với HLV sẽ không được ngồi ở khu vực kỹ thuật và đối với vận động viên sẽ không được vào sân thi đấu.

- Đối với đội bóng vi phạm về nhân sự thi đấu thì ngoài các hình thức kỷ luật của Ban Tổ chức, đội vi phạm sẽ bị phạt 2.000.000đ (hai triệu đồng) và thông báo toàn quốc.

7.2.4. Đối với trọng tài

- Trọng tài vi phạm đạo đức, bộc lộ yếu kém về chuyên môn, có những sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, vi phạm về tài chính của Ban Tổ chức Giải, nhận hối lộ thì tuỳ mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật từ đình chỉ điều khiển 1 trận đấu hay bị đình chỉ đến hết Giải.

- Trọng tài là cán bộ, giáo viên của nhà trường có đội bóng tham dự Giải thì không được tham gia điều khiển các trận đấu có đội bóng của trường mình thi đấu.

7.2.5. Đối với cổ động viên

- Các nhà trường phải quán triệt trước tinh thần kỷ luật với cổ động viên đơn vị tham dự và có biện pháp xử lý kỷ luật đối với những sinh viên của trường làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức trận đấu.

- Tùy theo mức độ và hành vi, vi phạm, Ban Tổ chức sẽ đề nghị nhà trường có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những sinh viên vi phạm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nếu cổ động viên đơn vị nào có hành vi quá khích gây thiệt hại sức khỏe người khác và cơ sở vật chất nơi tổ chức Giải thì xử lý như sau:

+ Trách nhiệm cá nhân của cổ động viên: Phải chịu trách nhiệm đền bù và xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Trách nhiệm đội bóng có cổ động viên vi phạm: Tùy theo mức độ mà xử lý trừ điểm phong cách hoặc các hình thức kỷ luật cao hơn.

7.3. Khiếu nại

            - Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu về: bàn thắng hay không bàn thắng, việt vị hay không việt vị, phạt đền hay không phạt đền.

- Nếu có khiếu nại về các vấn đề khác (ngoài quy định ở trên) phải có văn bản gửi tới Ban Tổ chức thông qua giám sát trận đấu chậm nhất 2 giờ sau khi trận đấu kết thúc và kèm theo 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng). Giám sát phải báo cáo đầy đủ với Ban Tổ chức Giải ngay sau khi nhận được khiếu nại.

- Chỉ có đội trưởng trên sân mới có quyền khiếu nại về kỹ thuật, chuyên môn.

- Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét và có thể có hình thức xử lý đối với đối tượng khiếu nại.

Điều 8. Kinh phí tổ chức

8.1. Kinh phí tổ chức Khu vực: Do Ban Tổ chức khu vực đảm nhiệm trên các nguồn sau:

- Kinh phí đóng góp của các trường có đội bóng tham gia.

- Kinh phí hỗ trợ của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam.

- Kinh phí tài trợ do Ban Tổ chức Khu vực vận động.

8.2. Kinh phí tham gia thi đấu Khu vực của đội: do các đơn vị có đội dự thi đảm nhiệm (kinh phí trang phục thi đấu, ăn ở và đi lại, trong suốt quá trình thi đấu ở khu vực của Giải).

8.3. Kinh phí tổ chức vòng Chung kết và giải thưởng

Do Ban Tổ chức giải đảm nhiệm.

8.4. Kinh phí tham gia thi đấu vòng Chung kết của đội bóng

- Do các đơn vị có đội dự thi đảm nhiệm.

- Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam hỗ trợ một phần kinh phí cho các đội tham dự vòng Chung kết của giải.

8.5. Chế độ bồi dưỡng tập luyện và thi đấu:

Chế độ bồi dưỡng tập luyện và thi đấu cho các huấn luyện viên và VĐV ở khu vực và chung kết được áp dụng theo Thông tư liên tịch (TTLT số 02/2009/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 12/01/2009 về việc quy định chế độ đối với các giải thi đấu thể thao) và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ này và Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến các tổ chức và các đơn vị liên quan.

Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng có đội bóng tham dự có trách nhiệm tổ chức đội bóng tham gia thi đấu đầy đủ, để tăng cường giáo dục toàn diện và nâng cao đời sống văn hoá thể thao cho sinh viên. Đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự vận động viên dự giải, quản lý, tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu đảm bảo an toàn, hiệu quả, có tác dụng giáo dục cao, tạo mọi điều kiện cho các cán bộ, sinh viên tham gia đúng kế hoạch của Giải.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2067/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Điều lệ Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup - 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 2067/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 19/05/2011
Ngày có hiệu lực 19/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2067/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Điều lệ Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup - 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close