BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2074/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÓA NỢ TIỀN THUẾ PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 ĐỐI VỚI CÔNG TY DU LỊCH VŨNG TÀU CÔN ĐẢO, LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐÃ GIẢI THỂ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Điều 55 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007;

Căn cứ đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1458/HQHCM-TXNK ngày 19/5/2017 về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế của Công ty Du lịch Vũng Tàu Côn Đảo, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xóa khoản tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ đến ngày 07/6/2017 của Công ty Du lịch Vũng Tàu Côn Đảo, (Mã số thuế NV00002, địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu), là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể theo Quyết định số 572B/QĐ.UB ngày 25/12/1990 của Ủy ban Nhân dân đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo (kèm công văn số 881/STC-TCDN ngày 22/3/2017 của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Số tiền thuế xuất khẩu xóa nợ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4 - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh là: 25.154.250 đồng (Hai mươi lăm triệu, một trăm năm mươi bốn nghìn, hai trăm năm mươi đồng).

Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên hồ sơ và chỉ đạo xử lý xóa khoản thuế này trên hệ thống.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu và Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu (để biết);
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2074/QĐ-TCHQ năm 2017 về xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty Du lịch Vũng Tàu Côn Đảo, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 2074/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày có hiệu lực 20/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2074/QĐ-TCHQ năm 2017 về xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty Du lịch Vũng Tàu Côn Đảo, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close