BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2075/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHCN THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 8/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng KHCN đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN thuộc “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT đến năm 2020”, bao gồm các ông bà có tên trong các danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện của đề tài, dự án và báo cáo kết quả nghiệm thu về Bộ.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NN VÀ PTNT ĐẾN NĂM 2020”
(Kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-BNN-KHCN ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đề tài: “Phân lập và thiết kế các vector mang gen điều khiển tính chịu hạn phục vụ công tác tạo giống cây chuyển gen”

Cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài: TS. Phạm Xuân Hội, Viện Di truyền Nông nghiệp, VAAS.

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS. Lê Trần Bình

Viện Công nghệ sinh học

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hinh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

PGS.TS. Ngô Xuân Bình

Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

4

GS.TS. Bùi Chí Bửu

Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam

Ủy viên

5

PGS.TS. Chu Hoàng Hà

Viện Công nghệ sinh học

Ủy viên phản biện

6

PGS.TS. Trần Thị Cúc Hòa

Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

Ủy viên phản biện

7

PGS.TS. Lê Huy Hàm

Viện Di truyền Nông nghiệp

Ủy viên

8

TS. Lã Tuấn Nghĩa

Trung tâm Tài nguyên thực vật

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ủy viên

Thư ký hành chính:

ThS.Trần Tuấn Quỳnh – Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

ThS. Đỗ Thị Hương Lam – Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NN VÀ PTNT ĐẾN NĂM 2020”
(Kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-BNN-KHCN ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đề tài: “Phân lập các gen có giá trị kinh tế của cây trồng nông lâm nghiệp Việt Nam, thiết kế vector, tạo các chủng Agrobacterium phục vụ cho tạo giống cây trồng chuyển gen”

Cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài: PGS.TS. Nông Văn Hải, Viện Công nghệ sinh học, Viện KH&CN Việt Nam

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS. Bùi Chí Bửu

Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hinh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

PGS.TS. Ngô Xuân Bình

Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

4

PGS.TS. Trần Thị Cúc Hòa

Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

Ủy viên

5

PGS.TS. Chu Hoàng Hà

Viện Công nghệ sinh học

Ủy viên

6

PGS.TS. Lê Huy Hàm

Viện Di truyền Nông nghiệp

Ủy viên

7

TS. Lã Tuấn Nghĩa

Trung tâm Tài nguyên thực vật

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Đại học Nông nghiệp HN

Ủy viên phản biện

9

TS. Vương Đình Tuấn

Viện KH Lâm nghiệp VN

Ủy viên phản biện

Thư ký hành chính:

ThS. Trần Tuấn Quỳnh – Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

ThS. Đỗ Thị Hương Lam – Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NN VÀ PTNT ĐẾN NĂM 2020”
(Kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-BNN-KHCN ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đề tài: “Nghiên cứu tạo giống lúa kháng bệnh đạo ôn bằng chỉ thị phân tử”

Cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài: TS. Phạm Văn Dư, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, VAAS

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS. Trần Duy Quí

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hinh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

TS. Lã Tuấn Nghĩa

Trung tâm Tài nguyên thực vật

Ủy viên

4

TS. Nguyễn Đồng Quảng

Cục Trồng trọt

Ủy viên

5

PGS.TS. Phan Hữu Tôn

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ủy viên phản biện

6

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

Viện Công nghệ sinh học

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Viện Di truyền NN

Ủy viên

8

TS. Ngô Vĩnh Viễn

Viện Bảo vệ thực vật

Ủy viên phản biện

9

TS. Nguyễn Văn Viết

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

Thư ký hành chính:

ThS. Trần Tuấn Quỳnh – Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

ThS. Đỗ Thị Hương Lam – Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NN VÀ PTNT ĐẾN NĂM 2020”
(Kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-BNN-KHCN ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Dự án: Hoàn thiện quy trình sản xuất giống bạch đàn và keo lai quy mô công nghiệp ở Yên Bái bằng công nghệ mô, hom”

Cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Văn Thiệp, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc, VAAS.

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch

Đại học Nông nghiệp HN

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn

Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

4

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa

Viện Khoa học lâm nghiệp

Ủy viên

5

TS. Đỗ Văn Ngọc

Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Ủy viên

6

TS. Hoàng Thanh Lộc

Công ty Cổ phần Giống cây Lâm nghiệp TW

Ủy viên

7

TS. Vương Đình Tuấn

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ủy viên phản biện

8

TS. Nguyễn Tường Vân

Viện Công nghệ sinh học

Ủy viên phản biện

9

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Viện Di truyền Nông nghiệp

Ủy viên

Thư ký hành chính:

ThS. Trần Tuấn Quỳnh – Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

ThS. Đỗ Thị Hương Lam – Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 08/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2075/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2075/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 08/09/2011
Ngày có hiệu lực 08/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2075/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close