BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2083/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN HỆ THỐNG QUAN SÁT TÀU CÁ, VÙNG ĐÁNH BẮT VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ VỆ TINH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định số 302/QĐ-BNN-HTQT ngày 03/02/2010 và số 2520/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt Dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh;

Căn cứ Quyết định số 2711/QĐ-BNN-XD ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh;

Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ-BNN-KH ngày 07/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt kế hoạch tổng thể Dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh;

Xét Tờ trình số 1540/DANN-MOVIMAR ngày 05/8/2011 của Trưởng ban Ban quản lý các dự án Nông nghiệp xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh và hồ sơ kèm theo,

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại báo cáo thẩm định số: 839/XD-CĐ ngày 25/8/2011),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh có tổng mức đầu tư là: 14.343.000 EURO (Mười bốn triệu, ba trăm bốn mươi ba ngàn Euro) với nội dung chính như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: 04 gói thầu với giá trị là: 13.995.000 EURO (Mười ba triệu, chín trăm chín mươi lăm ngàn Euro).

2. Phần công việc không áp dụng đấu thầu: Bao gồm Chi phí Ban quản lý dự án; Thẩm tra phê duyệt quyết toán; Dự phòng với tổng giá trị là: 170.000 EURO (Một trăm bảy mươi ngàn Euro).

3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: 11 gói thầu với tổng giá trị là: 201.000 EURO (hai trăm linh một ngàn Euro).

Điều 2. Tên gói thầu, giá dự toán gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng: Xem phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này.

Nguồn vốn: Vay ODA Cộng hòa Pháp và vốn đối ứng (Ngân sách).

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định số 2711/QĐ-BNN-XD ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Trưởng ban Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BQL các dự án Nông nghiệp;
- Vụ TC, KH, HTQT;
- Lưu: VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

 

PHỤ LỤC

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN HỆ THỐNG QUAN SÁT TÀU CÁ, VÙNG ĐÁNH BẮT VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ VỆ TINH
(Kèm theo Quyết định số 2083/QĐ-BNN-XD ngày 09/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: 1.000 EUR

TT

Tên gói thầu

Giá dự toán gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tổng số

Nguồn vốn

RPE

Đối ứng

I

Phần công việc đã thực hiện

13.995

13.900

95

 

 

 

 

 

1

Gói số 2: Cung cấp hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh (theo Quyết định số 162/QĐ-DANN-KHKT ngày 28/01/2011)

13.900

13.900

-

Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB)

1 túi hồ sơ

Quý I/2011

Trọn gói

32 (tháng)

2

Gói số 7: Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu EPC (cung cấp hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh - theo Quyết định số 2035/QĐ-DANN-KHKT ngày 19/10/2010)

15

-

15

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

Quý IV/2010

Trọn gói

Theo tiến độ

3

Gói số 8: Giám sát thi công cho gói thầu EPC (cung cấp hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh - theo Quyết định số  1423/QĐ-DANN-KHKT ngày 22/7/2011)

72

-

72

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

Quý II/2011

Trọn gói

Theo tiến độ

4

Gói số 10: Tư vấn khảo sát Thiết kế và dự toán gói số 1 (theo Quyết định số 1035/QĐ-DANN-KHKT ngày 03/6/2011)

8

-

8

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

Quý II/2011

Trọn gói

30 (ngày)

II

Phần công việc không áp dụng đấu thầu

147

-

147

 

 

 

 

 

1

Chi phí Ban quản lý dự án

133

-

133

 

 

 

 

 

2

Thẩm tra và phê duyệt quyết toán

6

-

6

 

 

 

 

 

3

Dự phòng

8

-

8

 

 

 

 

 

III

Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu

201

-

201

 

 

 

 

 

1

Gói số 1: Xây dựng Trung tâm THEMIS (sửa chữa, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho việc lắp đặt Trung tâm THEMIS tại Hà Nội)

81

-

81

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

Quý III/2011

Theo đơn giá

90 (ngày)

2

Gói số 15: Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho việc lắp đặt thiết bị tại Hải Phòng

5

-

5

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

Quý III/2011

Theo đơn giá

90 (ngày)

3

Gói số 16: Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho việc lắp đặt thiết bị tại Vũng Tàu

5

-

5

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

Quý III/2011

Theo đơn giá

90 (ngày)

4

Gói số 3: Thiết bị văn phòng cho ban Quản lý dự án

41

-

41

Chào hàng cạnh tranh

1 túi hồ sơ

Quý III/2011

Trọn gói

45 (ngày)

5

Gói số 4: Bàn ghế và các dụng cụ khác cho ban Quản lý dự án

7

-

7

Chào hàng cạnh tranh

1 túi hồ sơ

Quý III/2011

Trọn gói

45 (ngày)

6

Gói số 5: Máy phát điện cho Trung tâm THEMIS tại Hà Nội

7

-

7

Chào hàng cạnh tranh

1 túi hồ sơ

Quý III/2011

Trọn gói

30 (ngày)

7

Gói số 6: Thuê văn phòng/sửa chữa nhỏ

20

-

20

Đấu thầu rộng rãi

1 túi hồ sơ

Quý III/2011

Trọn gói

Theo tiến độ

8

Gói số 9: Giám sát thi công cho gói số 1 (sửa chữa, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho việc lắp đặt Trung tâm THEMIS tại Hà Nội)

3

-

3

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

Quý III/2011

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo tiến độ

9

Gói số 12: Giám sát đánh giá dự án

7

-

7

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

Quý I/2012

Trọn gói

03 (tháng/ người)

10

Gói số 13: Kiểm toán

20

-

20

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

Quý I/2012

Trọn gói

Theo tiến độ

11

Gói số 14: Bảo hiểm công trình

5

-

5

Chào hàng cạnh tranh

1 túi hồ sơ

Quý III/2011

Trọn gói

Theo tiến độ

 

Tổng cộng

14.343

13.900

443

 

 

 

 

 

 

(Mười bốn triệu, ba trăm bốn mươi ba ngàn Euro)

Ghi chú: 1 Euro tương đương 23.025 Việt Nam đồng (theo Quyết định số 2682/QĐ-BNN-KH ngày 07/10/2010)

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 09/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2083/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2083/QĐ-BNN-XD Ngày ban hành 09/09/2011
Ngày có hiệu lực 09/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2083/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close