ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2101/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1763/TTr-SNV ngày 02 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 36 Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận. Cụ thể gồm: 08 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 16 vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và 12 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh căn cứ danh mục vị trí việc làm; số lượng biên chế và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ được cơ quan có thẩm quyền giao; bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý công chức và người làm việc theo hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ theo đúng quy định Nhà nước, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức theo vị trí việc làm, ngạch công chức tối thiểu tương ứng và khung năng lực đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức TU;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, NC, SNV (Ngan-16).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 14/08/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

Số hiệu 2101/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/08/2018
Ngày có hiệu lực 14/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Thuận Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
Mục lục

Mục lục

Close