BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 211/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU TEM VÀ QUY ĐỊNH IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TEM THUỐC LÁ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC IN MÃ VẠCH ĐA CHIỀU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH  

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Chỉ thị số 13/1999/CT-TTg ngày 12/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, sắp xếp sản xuất kinh doanh ngành thuốc lá;
Căn cứ Quyết định số 175/1999/QĐ-TTg ngày 25/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc dán tem thuốc lá sản xuất trong nước;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu tem thuốc lá in mã vạch đa chiều và “Quy định in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước”.

Điều 2. Tem thuốc lá sản xuất trong nước ban hành theo Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2010, thay thế mẫu tem thuốc lá sản xuất trong nước ban hành theo Quyết định số 137/1999/QĐ-BTC ngày 10/11/1999 của Bộ Tài chính về việc ban hành tem và việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước. Kể từ ngày 01/01/2011, các sản phẩm thuốc lá sản xuất trong nước dán tem mẫu cũ không còn giá trị sử dụng.

Điều 3. Các tổ chức có liên quan đến việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
- Tổng Công ty Thuốc lá VN;
- Hiệp hội thuốc lá VN;
- Các đơn vị sản xuất thuốc lá;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Lưu: VT, TCT (VPB, VT, TVQT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

QUY ĐỊNH

IN ẤN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TEM THUỐC LÁ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 211/QĐ-BTC ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Điều 1. Ban hành mẫu tem thuốc lá in mã vạch đa chiều để dán vào bao thuốc lá sản xuất trong nước đủ tiêu chuẩn theo quy định, lưu thông trên thị trường phải dán tem. Kích thước tem 2,2 cm x 4,5 cm, in bằng giấy đặc chủng, có hoa văn bóng nước chìm định lượng 65g/m2. Tem thuốc lá được in bằng kỹ thuật bảo vệ đặc biệt, có in mã vạch đa chiều, có thể kiểm tra tính thật giả bằng thiết bị đọc mã vạch 2D; Tem có ký hiệu và số thứ tự liên tục, mỗi ký hiệu in từ 01 đến 10 triệu số tùy theo số lượng phát hành, được đánh số thứ tự liên tục từ số 00.000.001 đến số 10.000.000.

Điều 2. Cấp phát, quản lý, sử dụng tem thuốc lá

Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm in ấn, cấp phát tem thuốc lá cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục Thuế có trách nhiệm tổ chức cấp phát tem thuốc lá cho các doanh nghiệp được phép sản xuất thuốc lá để tổ chức dán tem thuốc lá theo quy định.

Số lượng tem thuốc lá cung cấp cho doanh nghiệp là một những căn cứ để tính các loại thuế theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá được dán tem thuốc lá căn cứ vào kế hoạch sản xuất hàng năm để đăng ký số lượng tem cần sử dụng năm sau trước ngày 15/11 hàng năm với Cục Thuế nơi đăng ký nhận tem, Cục Thuế tổng hợp nhu cầu sử dụng tem của các đơn vị trên địa bàn, báo cáo Tổng cục Thuế trước ngày 01/12 để có kế hoạch in ấn, phát hành tem đầy đủ, kịp thời. Các doanh nghiệp không đăng ký kế hoạch sử dụng tem thuốc lá coi như không có nhu cầu sử dụng tem.

Đơn vị sử dụng tem thuốc lá phải thực hiện mở sổ sách theo dõi số tem nhận, số tem dán, số tem hư hỏng, mất mát, số còn lại. Hàng tháng phải thực hiện báo cáo thanh, quyết toán số lượng tem thuốc lá đã nhận, đã sử dụng với Cục Thuế các tỉnh, thành phố nơi cung cấp tem.

Điều 3. Xử lý vi phạm

Đơn vị, cá nhân làm mất tem thuốc lá sản xuất trong nước phải báo cáo với cơ quan Thuế nơi cung cấp tem về số lượng tem bị mất để cơ quan Thuế kiểm tra và xử lý kịp thời.

Mức xử lý khi làm mất tem thuốc lá sản xuất trong nước: Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, truy thu thuế theo quy định hiện hành hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước thực hiện theo đúng chế độ quản lý ấn chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 và các quy định hiện hành của Nhà nước về Chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/04/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 211/QĐ-BTC năm 2010 ban hành mẫu tem và quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 211/QĐ-BTC Ngày ban hành 27/01/2010
Ngày có hiệu lực 01/04/2010 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 211/QĐ-BTC năm 2010 ban hành mẫu tem và quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close