BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2111/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại các Văn bản: số 750/XD-TC ngày 28/7/2011; số 835/XD-TC ngày 23/8/2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung 02 Ủy viên Ban Chỉ đạo Dự án chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Lệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thay ông Lương Văn Thăng.

2. Ông Dương Bá Đức, Phó Trưởng phòng, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính thay ông Đàm Viết Hùng.

Nhiệm vụ cụ thể của các Ủy viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và các Ủy viên có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Ban QLĐT&XDTL 9;
- Lưu: VT, TCCB.(10b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2111/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 điều chỉnh Ủy viên Ban Chỉ đạo Dự án chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2111/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 13/09/2011
Ngày có hiệu lực 13/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2111/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 điều chỉnh Ủy viên Ban Chỉ đạo Dự án chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close