BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2114/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ KHCN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 530/TT-KHCN ngày 04/8/1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) hướng dẫn quản lý tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở khoa học, công nghệ và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản Nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét tờ trình số 229/TTr-ĐHLN-SĐH ngày 09/9/2011 của Trường Đại học Lâm nghiệp xin phê duyệt dự án “Tăng cường trang thiết bị KHCN Phòng phân tích thống kê, GIS và Viễn thám Trường Đại học Lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học,Công nghệ & Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án “Tăng cường trang thiết bị KHCN Phòng phân tích thống kê, GIS và Viễn thám Trường Đại học Lâm nghiệp”. Hội đồng gồm các thành viên có tên trong Danh sách tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định và tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về mục tiêu, nhu cầu và nội dung đầu tư của Dự án.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng được giao nhiệm vụ tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-BNN-KHCN ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Vụ Khoa học Công nghệ và MT

Chủ tịch

2

PGS.TS. Vương Văn Quỳnh

Trường Đại học Lâm nghiệp

Phó Chủ tịch

3

TS. Hoàng Việt Anh

Viện Khoa học Lâm nghiệp VN

Ủy viên

4

TS. Phạm Mạnh Cường

Tổng cục Lâm nghiệp

UV Phản biện 1

5

Ths. Vũ Tiến Điển

Viện Điều tra quy hoạch Rừng

Ủy viên

6

Ths. Trần Tuấn Ngọc

Trung tâm Viễn thám Quốc gia

UV Phản biện 2

7

TS. Đỗ Xuân Lân

Vụ Khoa học Công nghệ và MT

UV Thư ký

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2114/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về thành lập Hội đồng thẩm định Dự án “Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2114/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 13/09/2011
Ngày có hiệu lực 13/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2114/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về thành lập Hội đồng thẩm định Dự án “Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close