BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2117/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét Tờ trình số 454/TTr-KN ngày 23/8/2011, số 510/KN-KHTH ngày 08/9/2011 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc xin lập dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm đào tạo, huấn luyện và chuyển giao khoa học công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại văn bản số 3258/UBND-SX ngày 30/9/2009 về việc chấp thuận quy hoạch đất cho Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư Quốc gia (nay là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng Trung tâm đào tạo, huấn luyện và chuyển giao khoa học công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp vùng Đông Nam bộ và Tây nguyên, với một số nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Xây dựng Trung tâm đào tạo, huấn luyện và chuyển giao khoa học công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp vùng Đông Nam bộ và Tây nguyên.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

3. Nội dung công việc: Khảo sát, lập dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm đào tạo, huấn luyện và chuyển giao khoa học công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp vùng Đông Nam bộ và Tây nguyên.

4. Địa điểm thực hiện: Lô 5a, tiểu khu 397, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước, nguồn chuẩn bị đầu tư.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2011 - 2012.

Điều 2. Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước về lập, phê duyệt, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chức năng, nhiệm vụ được giao; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành đề cương – dự toán khảo sát, lập dự án đầu tư, trình Bộ phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 14/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2117/QĐ-BNN-KH năm 2011 cho phép lập dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm đào tạo, huấn luyện và chuyển giao khoa học công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp vùng Đông Nam bộ và Tây nguyên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2117/QĐ-BNN-KH Ngày ban hành 14/09/2011
Ngày có hiệu lực 14/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2117/QĐ-BNN-KH năm 2011 cho phép lập dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm đào tạo, huấn luyện và chuyển giao khoa học công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp vùng Đông Nam bộ và Tây nguyên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close