BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2126/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH GIAI ĐOẠN 2012-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng KHCN thẩm định thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ lĩnh vực Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch giai đoạn 2012-2015, gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định nội dung thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm lĩnh vực Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch tại Quyết định số 1678/QĐ-BNN-KHCN ngày 27 tháng 7 năm 2011 và lập Biên bản kết quả thẩm định trình Bộ phê duyệt.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch và thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHCN THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH DỰ ÁN SXTN CẤP BỘ LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 2126/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị bảo quản cam năng suất 0,5 tấn quả/giờ.

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

1

PGS.TS. Ngô Tiến Hiển

LH Hội KHKT VN

Chủ tịch

2

KS. Đoàn Xuân Hòa

Cục Chế biến, Thương mại NLTS&NM

Phó CT, Phản Biện 1

3

PGS.TS. Ngô Xuân Mạnh

Đại học Nông nghiệp I

Ủy viên, Phản Biện 2

4

TS. Lê Hồng Khanh

Hội Cơ khí NN VN

Ủy viên

5

TS. Phạm Công Dũng

Cục Chế biến, Thương mại NLTS&NM

Ủy viên

6

TS. Hoàng Thị Lệ Hằng

Viện NC Rau quả

Ủy viên

7

Ths. Lê Nguyên Đạt

Vụ KHCN&MT

Ủy viên, Thư ký

Thư ký hành chính: Ths. Chu Hoài Hạnh - Vụ KHCN&MT.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 15/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2126/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về thành lập Hội đồng khoa học công nghệ thẩm định thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ lĩnh vực Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2126/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 15/09/2011
Ngày có hiệu lực 15/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2126/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về thành lập Hội đồng khoa học công nghệ thẩm định thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ lĩnh vực Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close