BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2137/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG VÀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TIỂU DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VÀ DẠY NGHỀ NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY LỢI BẮC BỘ THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2765/QĐ-BNN-KH ngày 21/9/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép lập dự án đầu tư tiểu dự án các viện, trường tham gia Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp, vốn vay ADB;

Căn cứ Quyết định số 1823/QĐ-BNN-KH ngày 10/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể Dự án khoa học công nghệ nông nghiệp - khoản vay số 2283-VIE (SF) - vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh nội dung và tổng mức đầu tư tiểu dự án: Tăng cường đào tạo kỹ thuật và dạy nghề nông nghiệp Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ tại Tờ trình số 140 TTr/CĐTLBB-IPMU ngày 25/8/2011 về việc xin phê duyệt điều chỉnh nội dung và tổng mức đầu tư tiểu dự án đầu tư thuộc Dự án khoa học công nghệ nông nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình và Trưởng Ban quản lý các dự án nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung và tổng mức đầu tư tiểu dự án: Tăng cường đào tạo kỹ thuật và dạy nghề nông nghiệp Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ thuộc Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp - khoản vay 2283-VIE (SF), vay vốn ADB với các nội dung như sau:

1. Tên tiểu dự án: Tăng cường đào tạo kỹ thuật và dạy nghề nông nghiệp Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

2. Chủ đầu tư: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

3. Địa điểm thực hiện dự án: trong khuôn viên Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ - xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

4. Đơn vị tư vấn lập dự án:

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn xây dựng AVN, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

5. Mục tiêu đầu tư:

Mục tiêu chung: Tăng cường năng lực đào tạo kỹ thuật và dạy nghề cho các trường kỹ thuật và dạy nghề nông nghiệp tạo nguồn nhân lực tay nghề cao, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế nông nghiệp và giảm nghèo trong khu vực nông thôn.

Mục tiêu cụ thể: Đầu tư cơ sở vật chất về thư viện, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị cho Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ nhằm tăng cường năng lực đào tạo kỹ thuật và dạy nghề đáp ứng được quy mô, ngành nghề đào tạo và chương trình giảng dạy của nhà trường đạt chất lượng và hiệu quả cao, tạo ra nguồn lao động có kỹ năng cao trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông, thủy sản, cơ khí nông nghiệp các lĩnh vực khác liên quan thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

6. Nội dung đầu tư bổ sung: Bổ sung một số thiết bị phục vụ giảng dạy

Cụ thể: mua bổ sung các thiết bị phục vụ giảng dạy tại phòng thí nghiệm và lớp học (Danh mục và chi phí các thiết bị bổ sung tại Phụ lục 2 kèm theo).

7. Tổng mức đầu tư điều chỉnh:

Tổng mức đầu tư = 18.370.000.000 đồng

(Mười tám tỷ, một trăm sáu mươi ba triệu đồng)

Trong đó:

1. Chi phí thiết bị = 12.340.525.000 đồng

2. Chi phí xây lắp = 5.208.078.000 đồng

3. Chi phí quản lý dự án = 385.515.000 đồng

4. Chi phí tư vấn đầu tư = 419.870.000 đồng

5. Chi phí khác = 16.012.000 đồng

6. Chi phí dự phòng = 0 đồng

(Chi tiết tổng mức đầu tư tại phụ lục 1 kèm theo)

8. Nguồn vốn đầu tư:

Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Cụ thể như sau: Tổng nguồn vốn 18.370.000.000 đồng, trong đó:

+ Vốn vay ADB: 13.602.000.000 đồng; Tương đương 75,00%

+ Vốn đối ứng (Ngân sách NN): 4.768.000.000 đồng; Tương đương 25,00%

Phần kinh phí điều chỉnh bao gồm:

- Nguồn vốn kết dư của Tiểu dự án: bao gồm kinh phí tiết kiệm trong đấu thầu, kinh phí dự phòng và kinh phí các hạng mục không thực hiện.

- Nguồn kinh phí được bổ sung tăng thêm do chênh lệch tỷ giá USD/VND.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh do yếu tố trượt giá mà vốn của Tiểu dự án không đủ nhà trường sẽ dùng nguồn vốn khác để bổ sung nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành các hạng mục nêu trên. Trường hợp có kết dư kinh phí, Trường được phép mua bổ sung số lượng thiết bị theo danh mục được phê duyệt đầu tư bổ sung.

9. Thời gian thực hiện: năm 2011 - 2012.

10. Phương thức thực hiện: Theo các quy định hiện hành.

11. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Tổ chức quản lý và thực hiện dự án theo các nội dung tại Quyết định điều chỉnh nội dung và tổng mức đầu tư này và các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình.

- Trên cơ sở Quyết định điều chỉnh nội dung và tổng mức đầu tư, chủ đầu tư lập kế hoạch và trình Bộ ra quyết định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tổng thể trước khi triển khai các bước tiếp theo.

- Thuê tư vấn tiến hành lập và thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán làm căn cứ triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Lập thiết kế cơ sở và dự toán đúng quy định, đảm bảo yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này bổ sung cho các Quyết định: Quyết định số 3373/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tiểu dự án đầu tư Tăng cường đào tạo kỹ thuật và dạy nghề nông nghiệp Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ; Quyết định số 155/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Điều chỉnh nội dung và tổng mức đầu tư tiểu dự án: Tăng cường đào tạo kỹ thuật và dạy nghề nông nghiệp Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Cục QLXD;
- Vụ TC, KH, KHCN;
- Ban Quản lý các DA Nông nghiệp;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC 1

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH TIỂU DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VÀ DẠY NGHỀ NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY LỢI BẮC BỘ
(Kèm theo Quyết định số 2137/QĐ-BNN-TCCB ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Hạng mục

Đơn vị

Khối lượng

Đơn giá (1.000 đ)

Thành tiền (1.000 đ)

 

Tổng mức đầu tư điều chỉnh

 

 

 

18.370.000

I

Thiết bị

 

 

 

11.340.525

1

Thiết bị phục vụ quản lý đào tạo, sách cho thư viện và thiết bị phục vụ giảng dạy

 

 

 

3.190.869

1.1

Thiết bị phục vụ quản lý đào tạo

 

 

 

1.935.752

1.2

Sách cho thư viện

 

 

 

135.590

1.3

Thiết bị phục vụ giảng dạy

 

 

 

1.119.527

2

Bổ sung thiết bị phòng thí nghiệm

 

 

 

9.149.656

2.1

Các phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng, Địa chất công trình, cơ học đất

Phòng

03

 

2.795.950

2.2

Các phòng thí nghiệm thủy lực, thí nghiệm bơm, đất - môi trường

Phòng

03

 

4.549.816

2.3

Phòng thí nghiệm khí tượng thủy văn

Phòng

01

 

1.803.651

II

Xây lắp

 

 

 

5.208.078

1

Xây dựng mới nhà thí nghiệm

m2

400

 

1.875.268

2

Xây mới nhà thí nghiệm số 2

m2

772,3

 

3.332.810

III

Chi phí quản lý dự án đầu tư

 

 

 

385.515

1

Chi phí quản lý tiểu dự án đầu tư

 

 

 

385.515

IV

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

 

 

 

419.870

1

Chi phí lập dự án đầu tư

 

 

 

63.740

2

Chi phí khảo sát địa chất, địa hình, lập hồ sơ thiết kế TC, TDT

 

 

 

221.729

3

Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

 

 

 

9.158

4

Chi phí thẩm tra dự toán, tổng dự toán

 

 

 

8.901

5

Chi phí giám sát thi công

 

 

 

116.342

V

Chi phí khác

 

 

 

16.012

1

Chi phí bảo hiểm công trình

 

 

 

16.012

VI

Chi phí dự phòng

 

 

 

0

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VÀ CHI PHÍ THIẾT BỊ BỔ SUNG TIỂU DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VÀ DẠY NGHỀ NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY LỢI BẮC BỘ
(Kèm theo Quyết định số 2137/QĐ-BNN-TCCB ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá (1.000 đ)

Thành tiền (1.000 đ)

I

Thiết bị phục vụ giảng dạy

 

 

 

1.119.527

1

Máy tính để bàn

Bộ

10

11.856

118.560

2

Lưu điện SPS

Cái

5

3.328

16.640

3

Máy in Laser hai mặt giấy

Cái

5

5.928

29.640

4

Máy chiếu đa năng

Cái

10

22.464

224.640

5

Màn chiếu

Cái

10

3.120

31.200

6

Bút chỉ trình chiếu

Cái

15

1.872

28.080

7

Máy in màu HP CP1025

Cái

01

13.520

13.520

8

Máy in thẻ DATACARD SP35

Cái

01

60.517

60.517

9

Bàn ghế giáo viên

Bộ

10

2.193

21.930

10

Bàn thí nghiệm INOX

Cái

40

6.968

278.720

11

Ghế đôn INOX

Cái

345

312

107.640

12

Bảng viết phấn chống lóa khung nhôm: 1,225 x 4,5 m

Cái

20

3.224

64.480

13

Tủ đựng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm INOX

Cái

20

6.198

123.960

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 16/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2137/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 phê duyệt điều chỉnh nội dung và tổng mức đầu tư tiểu dự án: Tăng cường đào tạo kỹ thuật và dạy nghề nông nghiệp Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ thuộc Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2137/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 16/09/2011
Ngày có hiệu lực 16/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2137/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 phê duyệt điều chỉnh nội dung và tổng mức đầu tư tiểu dự án: Tăng cường đào tạo kỹ thuật và dạy nghề nông nghiệp Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ thuộc Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close