BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2139/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2011 THUỘC DỰ ÁN GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Hiệp định vay số 2384-VIE(SF) ký ngày 10/01/2008 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho Dự án Giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất;
Căn cứ Quyết định số 6333/QĐ-BGDĐT ngày 01/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đầu tư Dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất;
Căn cứ đề xuất danh mục đầu tư của các Sở Giáo dục và Đào tạo và cam kết của UBND các tỉnh tham gia Dự án Giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất về việc bố trí đất xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng và thực hiện bảo trì cơ sở vật chất;
Căn cứ thư không phản đối về danh mục đầu tư xây dựng năm 2011 của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) gửi Dự án giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất ngày 23/05/2011.
Xét đề nghị của Ông Giám đốc Ban quản lý Dự án Giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt danh mục các trường Trung học cơ sở đầu tư xây dựng năm 2011 Dự án Giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất với nội dung sau:

Tổng số trường Trung học cơ sở được đầu tư xây dựng là 35 trường thuộc 27 huyện mục tiêu, 13/17 tỉnh tham gia dự án, bao gồm phòng học, phòng ở nội trú học sinh, phòng ở công vụ giáo viên, bếp nấu ăn cho học sinh nội trú và nhà vệ sinh. (Danh mục các trường kèm theo).

Điều 2. Ông Giám đốc Ban quản lý dự án giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị có tên trong danh mục đính kèm biết để thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em, Giám đốc Ban quản lý dự án giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh tham gia dự án;
- Lưu: VT, Dự án GDTHCS vùng KKN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

DANH MỤC

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐƯỢC DỰ ÁN GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2011
(Phê duyệt theo quyết định số 2139/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TỈNH SÓC TRĂNG (1 huyện, 1 trường THCS)

Số TT

Huyện

Trường THCS

Phòng học

Phòng Thí nghiệm

Phòng thư viện

Phòng nội trú học sinh

Phòng công vụ giáo viên

Bếp

Nhà vệ sinh

Loại phòng học, (số chỗ)

1

Châu Thành

An Ninh

An Ninh

6

0

0

0

0

0

0

40

Cộng

6

0

0

0

0

0

0

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2139/QĐ-BGDĐT năm 2011 về phê duyệt Danh mục đầu tư xây dựng trường Trung học cơ sở năm 2011 thuộc Dự án Giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 2139/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 24/05/2011
Ngày có hiệu lực 24/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2139/QĐ-BGDĐT năm 2011 về phê duyệt Danh mục đầu tư xây dựng trường Trung học cơ sở năm 2011 thuộc Dự án Giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close